MSL Index (by Jacques Levi)

Displaying 21001 - 22000 of 22429

(Search tipsNo need for diacritics, write e.g. sinu for šīnu, sabatu for ṣabātu
No quotation marks!
MSL XVII/211 = MSL 17, p. 211 (line not specified)
)

Sumerian Akkadian Translation MSL
us2-sa šurrû ša NINDA2 XVI/218
us2-sa tardinnu XVII/150
us2-sa emidu XVII/151
us2-sa sadaru XVII/176
us2-sa-DU itû frontière I/89
us2-sa-e2-gar8 indu XVII/62
uš2-še3-da nîṭu colite IX/96
us2-si-il-la2 neru joug I/89
us2-si-il-la2 nirum ša A.ŠA3 XVI/185
usar šittum ša babti XVII/249
ušbar2 emu XII/126
ušu (BUR2) nappilu; munu chenille VIII,2/31
ušu (BUR2) akilum larve VIII,2/47
ušu-gal munu larve VIII,2/31
ušu-GIR2.GIR2 akilum chenille VIII,2/32
usu-nu-tuku la išanû XVII/62
ušu-sim(-ma) munu larve VIII,2/31
ušu-sim-ma akilum chenille VIII,2/32
ušu11-te/sig18-a/gi4-gi4 sêru ša rûti XVI/112
ušumgal ušumgallum XVII/68
UŠ{bu-ug-ga}GA2 šerru XVII/201
UŠ{ni-ta-dam}DAM hairum XII/125
ut-te < mâtu šaplîtu XV/160
ut-tu < ŠID minutum XIV/529
ut-tu < TAGxKU uttum XIV/144
ut-tu < TAGxKU {d}TAGxKU XIV/399
ut-tu < TAGxTUG2 {d}TAGxTUG2 XIV/529
ut-tu < {d}KI.LA2 {d}TAGxTUG2 XIV/529
ut-tu < {d}MUG(-g.) {d}TAGxTUG2 XIV/529
ut-tu < {d}ŠID {d}TAGxTUG2 XIV/529
ut-tu < {d}UŠ.BAR {d}TAGxTUG2 XIV/529
utul2 diqarum vase XVI/184
utul2-i3 diqarum vase XVI/184
utul2-mar-tu diqarum vase XVI/184
utul2-NE-šu-nam-LAGAB sêru ša DUG UTUL2 XVI/112
utul2-nig2-la-la-ri ṣirpêtum XVI/216
utul2-šu-tag-ga sêru ša DUG UTUL2 XVI/112
utul2-zi-ir-ak-a sêru ša DUG UTUL2 XVI/112
ux-lu SAR alutu X/96
uz < UZ3 enzu XIV/510
UZ3.SIG7 šurrû ša LU2 XVII/199
uzu šîru chair SS1/83
uzu-a-dumu edamukku; nid ŠA3-bi membranes; amnios IX/12/34
uzu-a-sil3-gar-ra remu, rubṣu; ipu utérus; placenta, délivrance IX/12
uzu-a-u5 amû, aliq pî palais IX/7
uzu-a-u5-tur napšâru luette, thymus IX/7
uzu-a-za-ad qaqqadu; qištum tête; cheveux IX/6
uzu-a-za-ad bibenu tempe, partie du nez IX/6
uzu-ab2-gaba šîri napšari; paršu thymus; excréments IX/9
uzu-ab2-sul(-sul) paršu, mâu excréments IX/9
uzu-ab2-tir paršu excréments IX/9
uzu-akani(DAG.KISIM5xGA) ṣirti pis, mamelon IX/11
uzu-al-še6-ga2 bašlu; bušalu viande cuite; viande à cuire IX/14
uzu-as-qu-um-bit-tum asqumbittum bosse IX/8
uzu-BAD(.MI) damu; adamatum sang (rouge) IX/11
uzu-BAD.MI šarku sang rouge IX/35
uzu-BAD.UD šarku pus IX/11
uzu-ban-dil-lum bandillum ventre IX/10
uzu-bar pâri peau IX/14
uzu-bar-kun qinnatum; karšu fesses IX/14
uzu-bar-sag qištum ša qaqqadi cheveux du crâne IX/6
uzu-bar-šah2 pâri peau IX/14
uzu-bar-sig kunšillum partie du corps IX/14
uzu-bar-sila3 naglabu ša UZU XVII/217
uzu-BIR-bar-ra kalitum birki; išku testicules IX/11/
uzu-BIR-ša3-ga kalitum libbi rein IX/11
uzu-DAG.KISIM5xGA ṣirtum; tulû poitrine; mamelon IX/35
uzu-dah tahû côté IX/14
uzu-dim3 takmesu mouton abattu IX/14
uzu-dir kamunu moisissure XVI/90
uzu-DIŠ.UR handuttu, biṣṣuru vulve IX/12
uzu-e2-ša3-ga dikšu diaphragme IX/9
uzu-e2-ur3-ra kutum ŠA3-bi; hinṣu poitrine IX/9
uzu-e2-ur3-ra dikšu diaphragme IX/9
uzu-ellag(BIR) kalitum rein IX/11
uzu-eme lišânu, ma'u, ma'atu langue IX/7
uzu-eme ma'latu langue IX/35
uzu-gaba irtum poitrine IX/9
uzu-gar3 abbutum coiffure IX/6
uzu-gi uznu oreille IX/7
uzu-gir2-ak-a puttû viande cuisinée IX/13
uzu-gir3-pad-du eṣentum os IX/11
uzu-GIŠ eṣentum os IX/11
uzu-giš-dil misiltum IX/8
uzu-giš-du3-a asqumbittum bosse IX/8
uzu-giš-du3-a eṣentum os IX/11
uzu-giš-gaba šidiq irtum sternum IX/9
uzu-giš-kun(-tur) rapaštum; qatattum reins; pelvis IX/11
uzu-giš-kun-tur rapaltu ṣehertu pelvis IX/35
uzu-giš-tug2-PI uznu oreille IX/7
uzu-giš-ux(GIŠGAL) asqumbittum bosse IX/8
uzu-GIŠ3 išari pénis IX/12
uzu-gu2 kišadu cou IX/7
uzu-gu2-bal erutum dos IX/7
uzu-gu2-bal-giš-du3-a asqumbittum bosse IX/8
uzu-gu2-bar gupâru IX/6
uzu-gu2-haš erutum dos IX/7
uzu-gu2-mur urudu, alû trachée IX/7
uzu-gu2-tal2 kutallu; erutum nuque, dos; dos IX/7
uzu-GU2.MUR7 eṣenṣeru colonne vertébrale IX/8
uzu-HAR(.BAD) tertum ša UZU XVI/293
uzu-haš2-gal pemu; šabulu cuisse; aine IX/12
uzu-haš2-gal šapulu; birit puridi entre-jambes IX/34
uzu-i3-tab-ba zirutum quelque chose dans le corps IX/15
uzu-i3-tab-ba šamnu EŠ silqu quelque chose dans le corps IX/35
uzu-igi inu; uznu œil; oreille IX/7
uzu-im-ma gurušgaraš vulve IX/13
uzu-im-NAGAR+ZA-t.-bi asqumbittum bosse IX/8
uzu-im-tu-HU-x asqumbittum bosse IX/8
uzu-IM.KID2 puttû viande cuisinée IX/15
uzu-izi-sig3-ga šummû XVI/216
uzu-izi-tag-ga šummû XVI/217
uzu-ka bouche IX/6
uzu-KA lipištum organes génitaux mâles IX/15
uzu-ka-keš2-da singanguritum partie du pied IX/13
uzu-ka-kiš2-GU2.MUR7 kiṣir eṣenṣeru articulation vertébrale IX/8
uzu-KA.NE šir šumê; puttû viande rôtie; viande cuisinée IX/13
uzu-KA.NE(-tab) šummû viande rôtie XVI/216
uzu-kak-ti sikkat ṣili cage thoracique IX/9
uzu-kak-ti bamatum cage thoracique IX/35
uzu-kak-ti-tur naspadu; šitiq irtum côte flottante IX/9
uzu-kak-zag-a kaskasu cartilage costal IX/9
uzu-kak-zag-a šitiq irtum cartilage costal IX/35
uzu-kak-zag-ga-tir-ra katappâtum sternum IX/9
uzu-KAxLI ma'latum; nimlû trachée, luette IX/7
uzu-KAxLI urudu pharynx IX/35
uzu-kin-gi4-a takaltum estomac IX/14
uzu-kin-gi4-a hašû poumons IX/35
uzu-kin-gi4-a hamutum foie IX/14
uzu-kin-gi4-a gabidu foie IX/35
uzu-kir4 appu nez IX/6
uzu-ku2 šahahu ša UZU XVI/258
uzu-ku3-bu nid ŠA3-bi produit utérin IX/34
uzu-kun-a-ša3-ga sarqatum; kukudur mesam abdomen; duodénum IX/35
uzu-kun-a-ša3-ga kukubatum estomac de porc IX/35
uzu-kun-a-ša3-ga pî karši kukubanu ša ŠAH estomac de porc IX/35
uzu-kun-ša3-ga riqitum; sarqatum panse IX/10
uzu-kun-ša3-ga kukubatum panse IX/10
uzu-kun-ša3-ga kidkidri, misiššâm estomac de mouton IX/10
uzu-kur-pa-pah libiššati organes génitaux féminins IX/12
uzu-kur-pa-pah biṣṣuru organes génitaux féminins IX/34
uzu-kuš-la2-gišimmar ṣêru ša GIŠIMMAR XVI/197
uzu-la2-la2 šišitum membranes IX/13
uzu-LAGABxIM ellampuhu vessie IX/13
uzu-LI.DUR abunnatum nombril IX/9
uzu-LU2+BAD pagrum, šalamtum carcasse IX/15
uzu-lu2-bar natallu partie du corps IX/14
uzu-lub-bi kamakissu partie du corps d'un animal IX/13
uzu-lub-bi(-tur-ra) kursinnu; kursinnatum cheville IX/13
uzu-lugal-ha-na-nam-x libiššati organes génitaux féminins IX/12
uzu-lugal-si-sa2 išari pénis IX/12
uzu-ma'la-tu ma'lâtum base de la langue IX/7
uzu-ma'la-tum misiltum IX/8
uzu-maš-sil naglabu ša UZU XVI/175
uzu-maš-sil3 naglabi hanche, flanc IX/8
uzu-me-dil misiltum IX/8
uzu-me-he2 hinṣi tissus graisseux IX/9
uzu-me-ze2 isu machoire IX/6
uzu-me-ze2-gal lašhu, kanzuzu; lahû gencives; joue IX/6
uzu-me-ze2-gid2-da lahû joue IX/6
uzu-me-ze2-gud4-da lašhu gencives IX/6
uzu-min3-e2 libiššati organes génitaux féminins IX/12
uzu-mu-u-ṣu2 ša ŠA3-bi urulatišu IX/35
uzu-mu-u-ṣu2 pappaltu ša birki LU2 IX/35
uzu-mu2-a ki nippuru XI/11
uzu-mud eqbu talon IX/10
uzu-MUR mîri partie d'intestin IX/9
uzu-MUR7 eṣentum os IX/11
uzu-murubx uru ša sinništum pubis féminin IX/7
uzu-murubx(SAL.LAGAB) bouche IX/6
uzu-murubx(SAL.LAGAB) šuhhu, qinnatum; birti ahi fesse; poitrine IX/6
uzu-muš2-maš-sil3 harhazinnu pelvis IX/8
uzu-NAGAR+ZA-t. gilšu os iliaque IX/13
uzu-nam-ša3-šu karšu abdomen IX/35
uzu-NE.RU gurušgaraš; biṣṣuru vulve IX/13
uzu-NI šêmu graisse IX/15
uzu-NI-la2 mundulu; sâqu viande salée; cuisse IX/15
uzu-NIG2 uznu oreille IX/7
uzu-nig2-si12-ga aruqtum (animal) jaune/vert IX/15
uzu-nundun(KAxNUN) šaptum lèvre IX/7
uzu-pa-pah libiššati organes génitaux féminins IX/12
uzu-PI.2 uznu oreilles IX/7
uzu-PISANxSAL remu utérus IX/10
uzu-ri-ri-ga purrušu morceau de viande IX/13
uzu-sa uznu oreille IX/7
uzu-sa-bal labanu tendons du cou IX/8
uzu-sa-dah labanu XVI/110
uzu-sa-gu2 labanu, dadanu tendons du cou IX/8
uzu-sa-gu2 šir’anu GU2 tendons du cou IX/8
uzu-sa-gu2 labanu XVI/110
uzu-sa-šal eqbu; urusašal talon IX/10
uzu-sa-UD/um labanu XVI/110
uzu-sa-ur2 mananu nerfs? IX/10
uzu-ša3 karšu estomac IX/9
uzu-ša3 irru gamirtu épigastre IX/37
uzu-ša3 libbi; qerbi, irri entrailles; intestins IX/9
uzu-ša3 pasihtum IX/35
uzu-ša3-al-us2-sa šalussû partie d'intestin IX/9
uzu-ša3-al-us2-sa uppu partie d'intestin IX/37
uzu-ša3-e2-ninnu(50) riqitum panse IX/10
uzu-ša3-gar mîrum partie d'intestin IX/10
uzu-ša3-gar umandu partie d'intestin IX/37
uzu-ša3-gar-gar-ra surummu entrailles? IX/10
uzu-ša3-gar-gar-ra irru gamirti entrailles? IX/37
uzu-ša3-gig šagikkum IX/11
uzu-ša3-gig ṭulimu IX/37
uzu-ša3-kun-ša3-ga riqitum panse IX/10
uzu-ša3-la2-su3 pî karši cardia IX/10
uzu-ša3-lu-ub2 šaluppû partie d'intestin IX/9
uzu-ša3-lu-ub2 uppu intestin IX/37
uzu-ša3-lugal-nu-tuk pî šuhhu; pî uppi anus IX/10
uzu-ša3-lugal-nu-tuk pî karši cardia IX/10
uzu-ša3-mah šamahu; irri kabri gros intestin IX/9
uzu-ša3-mi irru ṣalmu; ṭulimu intestins noirs IX/11
uzu-ša3-nigin tiranu volvulus intestinal IX/10
uzu-ša3-nigin2-na tiranu ša UDU XVI/293
uzu-ša3-ninnu(50)-bi pirsu partie d'entrailles IX/10
uzu-ša3-se3-se3-ga pirsu partie d'entrailles IX/10
uzu-ša3-se3-se3-ki tiranu šinni partie d'entrailles IX/37
uzu-ša3-sig irri qatni intestin grêle IX/9
uzu-ša3-šu-nigin tiranu volvulus intestinal IX/9
uzu-ša3-šu-nigin irru sahiruti intestin autour du foie XVI/121
uzu-ša3-šu-nigin2 irru sahirutu intestin autour du foie XVI/296
uzu-ša3-sul bandillum ventre IX/10
uzu-ša3-sul karšu ventre IX/35
uzu-ša3-uš2 irri dâmi entrailles de sang, rate? IX/9
uzu-ša3-uš2-du3-a irri ša damu malû intestin plein de sang IX/9
uzu-ša3-x-ir irru išarutu XVI/304
uzu-ša3-{d}ŠEŠ.KI-he2-gal2 pî karši cardia IX/10
uzu-sag bibenu tempe, profil du visage IX/6
uzu-sag(-du) qaqqadu tête IX/6
uzu-sag-dil misiltum IX/8
uzu-sag-du-E.IB2 qištum cheveux IX/6
uzu-sag-gu2-mur qaqqadu urudu; alû larynx; trachée IX/7
uzu-sag-ki pûtum; nakkaptum tempe; front IX/6
uzu-sag-maš-sil3 qaqqadu naglabi haut du flanc IX/8
uzu-sahar-mud-da saharmuddû; aruqtum (animal) jaune/vert IX/15
uzu-SAL-la uru; biṣṣuru pubis; sexe féminin IX/34
uzu-se3-se3-ga purrušu morceau de viande IX/13
uzu-ŠEŠ2 ŠIT-tum morceau de viande IX/15
uzu-ŠEŠ2 kirretum sorte de viande IX/15
uzu-ŠEŠ2 mundulu viande salée IX/15
uzu-si-igi/sa2 išari pénis IX/12
uzu-sig3-sig3 šahahu ša UZU XVI/258
uzu-SIG4 ṣeru colonne vertébrale IX/11
uzu-SIG4 eṣenṣirum dos IX/35
uzu-sil2-kum silkum XVI/215
uzu-sil2-kum-x salaqu ša UZU XVI/215
uzu-sil2-qum silqu animal d'abattoir IX/14
uzu-sil3-du3(-a) asqumbittum bosse IX/8
uzu-sil3-gal malaku; lišanu morceau de viande; langue IX/8
uzu-sil3-he-a asqumbittum bosse IX/8
uzu-sil3-la-diri malaku morceau de viande IX/9
uzu-sil3-me-he2 asqumbittum bosse IX/8
uzu-sil3-zag-LU nishi imittu XVI/170
uzu-sil3-ZAG.UDU nishu imittum; ša isqiqa partie d'épaule IX/8
uzu-sil3-ZAG.UDU kamkissu; naglabi partie du corps; hanche, flanc IX/8
uzu-šir išku testicules IX/12
uzu-su-ha-tu2 kamkammu IX/34
uzu-su-la2 mundulum; širu puttû morceau de viande IX/35
uzu-su-uq-tu2 kanzuzu gencives IX/34
uzu-sul2(NI) šêmu, šemetu graisse IX/35
uzu-sul2-la2-da sulladû IX/15
uzu-tar-tar-ra purrušu morceau de viande IX/13
uzu-te letum joue IX/7
uzu-TE+UNU-ak/gu šišitum membrane IX/12
uzu-te-mul/te usukku joue IX/7
uzu-ter-ṣum terṣu animal à offrande IX/14
uzu-ti ṣîlu côte IX/9
uzu-ti-ti ṣîlu; bamâtum; sikkat ṣilli côte; thorax IX/9
uzu-tun3 takaltum estomac IX/14
uzu-tun3-bar sapsapu moustache IX/6
uzu-tun3-la2 kursinnu cheville IX/13
uzu-tun3-pad(-tur-ra) quraštum morceau de viande IX/13
uzu-U uznu oreille IX/7
uzu-u2 uznu oreille IX/7
uzu-u4-šu2-uš qištum cheveux IX/6
uzu-ubur(DAG.KISIM5xGA) tulû pis, mamelon IX/11
uzu-umbin ṣupru ongle IX/13
uzu-umbin-bi-giš kursinnetum cheville IX/13
uzu-umbin-giš-nim-giš-sig epiritum crasse sous les ongles IX/13
uzu-umbin-IGI.DU epiritum crasse sous les ongles IX/13
uzu-umbin-lim2 epiritum crasse sous les ongles IX/13
uzu-umbin-šu-sig epiritum crasse sous les ongles IX/13
uzu-un bouche IX/6
uzu-unu2 bouche IX/6
uzu-ur2 pemu cuisse IX/12
uzu-ur2-giš-kum pemu rapaltum grosse cuisse IX/12
uzu-za-na-PI.2 harhazinni oreilles IX/7
uzu-za-ra-ah laqlaqqu vulve IX/12
uzu-ZAG.UDU imittum épaule IX/8
uzu-ZAG.UDU-a-ri-a nishu imittum partie d'épaule IX/8
uzu-zarah(SAG.PA.LAGAB) laqlaqqu; maqlalu IX/34
uzu-ze2 martum vésicule biliaire IX/6
uzu-zi-in-gi kiṣallu cheville IX/13
uzu-zi-in-gi-keš2-da singanguritum partie du pied IX/13
uzu-zi-in-gi-keš2-da hamuritu gorge IX/37
uzu-zi-zi šahahu ša UZU XVI/258
uzu-zi-zi šarat zumri izuzu XVI/315
uzu-zil-zil šišitum membrane IX/12
uzu-zil-zil ibahu membrane IX/35
uzu-zu barû SS1/81
uzu-zu2 šinnu dent IX/6
uzu-zu2-gir2 lipištum organes génitaux mâles IX/15
V-am3-dumu-dag-gi4-a-e-ne i3-sug2-gi-eš-am3 na4-kišib-ani sag-ki-na tab-gir2-e-da bi2-in-e-eš V marū babtišu izzizuma kanikšu ina putišu ṣarapa iqbû 5 fils de son quartier sont là et ils ont dit avoir cuit son document scellé sur son front I/87
wa-a < BA ša telti XIV/297
wa-ṣi-it < UD UD.KI XIV/310
wa-ṣi-it < UD.KI Waṣit XV/110
waštul péché, erreur XV/91
wâtar eau XV/94
watkuwar saut XV/94
za amilu XII/93
ZA ṣabarum gazouiller XVI/119
za-a atta toi IVN/134
za-a šakaku ša NA4 XVII/157
za-a < NA4 abnu XIV/248
za-a < ZA uqnûm; abnu; atta; kûm lapis lazuli; pierre; toi; ton II/134
za-a < ZA zazû: amilu XIV/176
za-a-hum zabar šîhu VII/163
za-a-kam le tien IVO/62
za-ag < ZAG eli; kadu XIV/509
za-ag < ZAG išdu; bamâtum XIV/509
za-ag < ZAG ṣêrum; asidu XIV/509
za-ag < ZAG birku; pûtum XIV/509
za-ag < ZAG šahatum; a/ešertum XIV/509
za-ag < ZAG sukku; ebirum XIV/509
za-ag < ZAG panu; bêrum XIV/509
za-ag < ZAG zâqu; emuqu XIV/509
za-ag < ZAG ašaridu; riksu XIV/509
za-ag < ZAG dišpu; ṭâbu XIV/509
za-ag < ZAG rêšu; ṣeretum XIV/509
za-ag < ZAG rêmu; tamitum XIV/509
za-ag < ZAG itû; itû ša GIŠ.SAR XIV/509
za-ag < ZAG itû; itû ša GIŠ.A.ŠA3 XIV/509
za-ag < ZAG elitum; ema XIV/510
za-ag < ZAG ašar; pirištum XIV/510
za-ag < ¤ZAG badu(pāṭu), miṣru; idu frontière; côté III/85
za-ag < ¤ZAG ahu; imiddu(imittu) bras; côté droit III/85
za-ag < ¤ZAG ištu; adi; išhu(ishu) depuis; jusque; bras III/85
za-ag < ¤ZAG allamu; šananu près de; rivaliser III/85
za-ag < ¤ZAG išertum; šimtum sanctuaire; couleur, marque III/85
za-ah < A.HA.A halaqu, narbu, nabiṭu XV/80
za-ah < AxHA halaqu; nabutu XIV/176
za-ah < AxHA narqû XIV/176
za-ah < HA.A kû'a ayaku: halaqu; nabutu XIV/359
za-ah < NE zihhum XIII/36
za-al < NI naharmutum; šutebrû XIV/136
za-al < NI alak umi; maṭû XIV/136
za-al < NI baqanu; uhhurum XIV/136
za-al < NI ikletum; namarum XIV/136
za-al < NI gamarum; qatû XIV/136
za-an-bur < BAD.KASKAL ṣaidu XIV/251
za-an-ga < NI za'u ša I3; ṣahatu ša I3 XIV/247
za-an-na-ru zannaru lyre VI/119
za-an-na-ru < GIŠ.ZA.MUŠ3 zannaru XV/138
za-an-sur < LAGABxEŠ šassuru XIV/182
za-an-sur < LAGABxEŠ nappû XIV/217
za-ar < LAGABxSUM sâru; sâru ša ŠE XIV/180
za-ar < LAGABxSUM ṣararu XIV/180
za-ar < LAGABxSUM zarrum; zarrum ša šeim XIV/215
za-ar < LAGABxSUM zarrum ša A.ŠA3 XIV/215
za-ar < SUM sunu: zarru XIV/360
za-ar < ¤ZAR zarru couler III/110
za-az-na < TUR.ZA+TUR.ZA ṣihhirûtu, daqqaqûtu, duqquqûtun ṣuhârû, ṣuhârâtu, mârû, šassûru XV/114
za-ba-lam < ZA.MUŠ2.UNU.KI supâlu XV/140
za-bar < UD.KA.BAR siparru, qû, sappu, kakku, ellu, ebbu, namru, šennu, mušâlu XV/108
za-bar < UD.KA.BAR utu kâ barraku: qû; sappu XIV/337
za-bar < UD.KA.BAR kakku; šinnu XIV/337
za-bar < UD.KA.BAR ellum; ebbu; namrum XIV/337
za-bar < UD.KA.BAR šuhtum; hutpu; mušalu XIV/338
za-bar < UD.KA.BAR zibirru, kû, GIŠ.KU, zappu, ellum, ebbu, namru XV/70
za-bar < ¤ŠUŠUR zabaru XIV/257
za-bar < ¤ZABAR siparu bronze III/139
za-di-im < MUG-g. zadimmum XIV/102
za-di-im < ¤ZADIM sasinu joaillier III/141
za-dim2 < ZADIM zadimmum joaillier XIV/130
za-dim2 < ZADIM zazinnu XIV/500
za-e kâta IVN/134
za-e atta SS1/75
za-e-ka-nam ana šumika SS1/78
za-e-me-en atta SS1/78
za-e-me-en-ni-ra addunu u ninu SS1/78
za-e-me-en-za-nam attunuma c'est vous IVO/50
za-e-ra ana kaša SS1/84
za-en-me-en-ze2-en vous IVO/62
za-en-ze2-en vous IVO/62
za-ga-ra šumma IVN/160
za-gi-in < NA4.ZA.KUR uqnû, ellum, ebbu, namru, zaginnu XV/140
za-gi-in < ZA.GIN3 uqnum, ellum XV/56
za-gi-in-du-ru < NA4.ZA.KUR.A zagindurû, uqnû ellu, ellu, ebbu, namru XV/140
za-gin3 ebbu XVII/219
za-ha-an < U.GA gešpu gagunû: zahan XIV/356
za-ha-an < ¤ZAHAN zahannu produit du lait III/104
za-ha-da zabar zahaṭû; qulmû VII/164
za-ha-da zabar kalmakru; magšaru VII/164
za-ha-din SAR zahatenu X/113
za-ha-tin SAR šuhutinnu; nušû X/92
za-la-ag < UD namarum; neperdû XIV/334
za-la-ag < UD nûrum ša IZI; abnu XIV/334
za-la-ag < UD zalaqu XIV/334
za-la-ag < ¤UD ebbu; UD-GA-aŠ propre III/61
za-la-ag < ¤UD šarru; LUGAL-uŠ roi III/61
za-la-ag < ¤UD rabû; šalliŠ grand III/61
za-la-ag < ¤UD belu; EN-aŠ; ellu; KU3-iŠ seigneur; pur III/61
za-la-ah etequ passer XVI/206
za-la-ah < UD ša KI.UD maškanu XIV/334
za-la-ah < UD namrum XIV/334
za-lam-gar kuštarûm tente IVO/117
za-me-in sammû VI/119
za-na munu larve VIII,2/31
za-na-bal munu; nappilu larve; chenille VIII,2/31
za-na-bal < LU2xKAD3+AŠ nappillum XIV/462
za-na-bal < LU2xLA+AŠ nappillum XIV/462
za-na-bal < LU2xSI+AŠ nappillum XIV/462
za-na-geštu-mu piliš uznia trou de mon oreille IX/68
za-na-geštu-mu elit uznia haut de mon oreille IX/68
za-na-geštug elit uznim XVI/228
za-na-HAR burti šamhat VIII,2/63
za-na-mah munu larve VIII,2/31
za-na-mah nappilu qarrišu, uyahu chenille VIII,2/31
za-na-mul munu; napillu larve; chenille VIII,2/31
za-na-ru-geštug elit uznim XVI/228
za-na-rum < MUŠ3 {d}ištar XIV/477
za-pa-ag2 rigmu XVI/261
za-pa-ag2 pingu XVII/63
za-pa-ah < ŠU.BAD XV/96
za-pi-tu2 MUŠEN šapitu, aškikitum VIII,2/169
za-ra < BAD ṭamû XIV/250
za-ra < BAD.AŠ nukudu XIV/251
za-ra-ah laqlaqqu vulve IX/96
za-ra-ah < KI.SAG.SAL.LA.MUŠEN igirum XV/81
za-ra-ah < KU.KI.SAG zarahma XV/70
za-ra-ah < LU.KI.KAK nissatu XV/108
za-ra-ah < SAG.PA.LAGAB nissatum XV/70
za-ra-dug4-dug4 muštalu XII/103
za-ra-KA.KA mallittum XVI/161
za-ra-ra-ah MUŠEN igirû VIII,2/122
za-za-na-bi kallat {d}Šamaš libellule VIII,2/38
ZA.DUN3 hulalum XV/56
ZA.GUL ellum, ebbum, namru, sinnum, kakkum, kanakum XV/20
ZA.MIR hulalum XV/20
ZA.MUŠ3 šubûm, ramkum, reiaum, {d}danu XV/20
ZA.MUŠ3 šubûm, ellum, eṭlum, {d}damu, rêum XV/42
ZA.MUŠ3 šbû, ellum, ramkum, {d}dumuzi, rêhum XV/63
ZA.MUŠ3 ki uruk XI/54
ZA.MUŠ3.ABxEŠ.KI sugal XV/20
ZA.MUŠ3.ABxEŠ.KI sugal- XV/42
ZA.MUŠ3.ABxHA.KI supalu, supalitum XV/63
ZA.MUŠ3.DI zukkum XV/49
ZA.MUŠ3.ERIN{šu2-šu3} ki šušun XI/18
ZA.SUH{ki} uruku XVII/67
ZA.TUN3 hulalum, ellum XV/63
za2 abnum XVI/196
za3-hi-li SAR sahlû X/95
za3-hi-li-a-šu-ra-ra mahaṣu ša sahlê XVI/181
za3-mi2 < ZAG.SAL kunu, katenu, nûdum, tanadatum XV/80
za3-mi2-dug4-ga kunnû XVII/81
za3-na-ba-e-du3 la tennezzih IVN/170
za3-na-mu-ni-du3 la ennezzih IVN/170
za3-nigin MUŠEN ṣayyidu VIII,2/134
za3-nigin MUŠEN naṣnaṣu VIII,2/166
zabar siparu VII/160
zabar namru VII/171
zabar qû; mušalu VII/171
zabar-dab zabardabbû XII/96
zag imiddu; paltanaš épaule; bras XIII/140
zag itu; padu; ZAG-aš frontière XIII/140
zag ittum XIII/223
zag ukkupu; ukkušu XIII/223
zag tamitu; pirištu XIII/223
zag rêšu; rêmu XIII/223
zag ishu; ṣirriti XIII/223
zag dašpu; dišpu XIII/223
zag ašaridu; riksu XIII/223
zag zâqu; emuqu XIII/223
zag bamatu; ṣêru XIII/223
zag asidu; išdu XIII/223
zag pûtum; birku XIII/223
zag šahatum; pûdu XIII/223
zag padutum XIII/224
zag itti XVI/57
zag tametu XVI/89
zag ahu XVI/107
zag ṣêru XVI/197
zag rigmu ša irti XVI/262
zag pâṭu bord, frontière V/70
zag(-udu) emittum XVI/78
zag-10 ešretum dîme V/35
zag-10 ešrâdu; 10-anki dix fois XIII/141
zag-A-DU-erim2-DU eṭirtum XVI/159
zag-AŠ rišâtu XVI/85
zag-du8 sippu seuil XII/108
zag-du8 keš2-da sippu raksu un seuil (étant) fixé V/55
zag-du8-keš2-da bītu ruggubu maison munie de poutre I/64
zag-e3 aṣû XIII/224
zag-e3 zamû XVII/89
zag-e3 zamû ša BAD3 XVI/56
zag-e3 nakapu ša x XVI/53
zag-e3 aṣitu XVI/236
zag-ga < ZA zazû: ṣabarum XIV/176
zag-gal rapâdu; šalai grand XIII/141
zag-gar-ra aširtum piedestal XIII/140
zag-gar-ra {giš}ZAG.GAR.RA-aš piedestal XIII/140
zag-gar-ra šumma XVI/91
zag-gar-ra E2.MEŠ DINGIR.MEŠ XVII/189
zag-gi4-a bamâtum XVII/81
zag-giri3 kabbartu XVII/38
zag-giš âh XVI/107
zag-gu-la sâgu XVII/86
zag-gu-ul-gu-ul utelluṣu XVI/302
zag-gub-gub-bu utelluṣu XVI/302
zag-HAR harašu ša LU2 XVI/183
zag-KIN sakapu XVII/38
zag-KU pudu; SAG.KI-anza front XIII/141
zag-KU tametu tamû XVI/89
zag-mu zamukku; reš šattim nouvelle année; début de l'année V/25
zag-na2 ki zinu XI/45
zag-nigin zamû; limitu XIII/224
zag-nigin2 sahhirum ša MUŠEN XVI/295
zag-nu-sa2-a adammû XVII/12
zag-sa(-sa) mašâdu; muššudu peigner XVI/111
zag-ša4 dûnu XVI/84
zag-sag sakapu XVII/188
zag-šu2 šimdu; wašši mixture; médicament XIII/141
zag-ŠU2 šimtum XVI/91
ZAG-šu2 šimat bulim XVII/34
zag-tag dâṣu XVI/259
zag-tag-ga ziqipdu; pašgawarpat ériger XIII/141
zag-tag-ga zaqapu; pašgauwar ériger XIII/141
zag-udu šimtum XVI/91
zag-V hanšatu cinquième livraison I/58
zag-X-sag-gem3-arad ešritu aštapiri un dixième de domestiques I/59
zag-X-zu2-lum-ma ešrit suluppi un dixième de dattes I/59
ZAG.GA pudum XV/48
ZAG.GA pudûm XV/30
ZAG.HA mâkusum XV/47
ZAG.HA makisum XV/30
ZAG.KU{ša2} budum ša LU2 XVI/145
zag3-ga2 ṣurû XVI/198
zag3-ga2 dašpu XVII/152
ZAG{en-ku}HA makisu XIII/224
ZAG{es2-sa-ad}HA izhu ša KU6 XVII/210
ZAG{u2-sug}AN ešrêtum XVII/189
ZAG{u2-zu-ug}AN sukku XVII/86
zah2 nabutum XVII/227
zah3 šerû XVI/218
zal nasahu enlever XVI/169
zal-bi šutaqtû XVII/50
zal-bi ri-a šuharmuṭu XVII/50
zal-zal-la šutabrû XVI/58
zam-zam MUŠEN zamzam MUŠEN VIII,2/141
zarah(SAG.PA.LAGAB) nissatum XVI/118
ze-e < ŠE3 tukullum: qêmu XIV/221
ze-e < ŠE3 upuntum; maṣhatu XIV/221
ze2 malasu; malahu; nesû tondre; enlever; être loin XVI/165
ze2 nasahu XVI/169
ze2(-ze2) baqamu, barašum tondre XVI/165
ze2-bi-da (dugud) kabtum dignitaire IVE/14
ze2-e < UZUxGA martum XIV/483
ze2-ed < MUG ša {d}ninzed zedma XIV/480
ze2-eh šahû porc VIII,2/19
ze2-eh huziru porc VIII,2/74
ze2-em3 nadanu EME.SAL XVII/243
ze2-em3 (sum) nadanu donner IVE/38
ze2-er < MUŠ nehalṣû; ṣêrum XIV/143
ze2-gig bu'šânu XVII/210
ze2-i < ABxPA/ŠEŠ martu XIV/362
ze2-i < KI.NE martu XV/162
ze2-i < ¤ZE2 martum bile III/143
ze2-ib (BU) IVE/37
ze2-ib (du10; dug3) birkum; ṭâbu genou; doux IVE/28
ze2-ib (tuh) petû ouvrir IVE/37
ze2-ib-mar (du10-gar) ašabu s'asseoir IVE/28
ze2-id (PA+UZU) nadû fouetter (punition) IVE/38
ze2-ih < ¤ZEH uniqum chevreau III/126
ze2-la2 erpetum XVII/75
ze2-tuku palhu XVII/223
ze2-ze2 buqqumu XVI/165
ze2-ze2 ṣurrupu XVI/216
ze2-ze2 nuttû IX/95
ze2-ze2 upû XVII/75
ze2-ze2 (BU.BU; dun-dun) nusuhu; šatû exterminer; tissage IVE/38
zeh(SAL+AŠ2+GAR3) uniqu VIII,1/40
zeh-amaš supuritum VIII,1/40
zeh-giš-zu petitum VIII,1/40
ZI napištum XVI/64
zi nesû être loin XVI/290
zi mašû ša tilpani XVI/66
zi nasahu XVI/169
zi ṣabarum ša MUŠEN XVI/119
zi pilû XVI/198
zi esû ša awatim XVI/259
zi esû ša amati XVII/220
zi mari DUMU SS1/82
ZI naṭapum XIV/119
zi < ZI šuqûm soulever haut II/142
zi-ba < ZIB šimitân soir XIV/261
zi-bi-in < DAG.KISIM5xTAK4 nappillum XIV/357
zi-bu-u SAR zibû X/94
zi-ga ṣîtum; tibutum, nisihtum dépense; impôt V/63
zi-ga tibi IVO/76
zi-ga našû ša A.MEŠ A.ZI.GA XVI/147
zi-ga šahahu ša šarti XVI/258
zi-ga dili-dili ṣetum ahitum impôt spécial V/63
zi-gar ašû XVI/268
zi-gi-ba-an šuharruru XVII/16
zi-i < ŠE3 tukullum: qêmu XIV/185
zi-i < ZI dekû; nasahu XIV/320
zi-i < ZI naṭapu; baqamu XIV/320
zi-i < ZI barašu; nadaru XIV/320
zi-i < ZI lababu; nalbubu XIV/320
zi-i < ZI šalbubu; gapašu XIV/321
zi-i < ZI našû ša ŠA3-bi XIV/321
zi-i < ZI ša ZI.ZI.GA2.GA2 nišu ša AD.KID XIV/321
zi-i < ¤ZI napišti; itti III/121
zi-i < ¤ZI3 qemu farine III/111
zi-ib < GUD guttu: ša {d}ur-GUD girrum XIV/360
zi-ib < ¤ZIB ṣibbu; šimitan couleur; soir III/74
zi-ib < ¤ZIB šimtum marque à chaud (d'animal) III/112
zi-ib-b/na-tum ki zibbatum ki XI/17
zi-ib-bi-ra < UD.KIB.NUN.KI sippir XV/71
zi-id < ¤ZID2 qemu; ZID2-DA-an farine III/58
zi-id < ¤ZID2 maṣhadu; watkuwar farine d'offrande; bondir III/58
zi-ig < PA.GI mahazu, rapazu XV/95
zi-ig < ¤ZIG ziqqu seuil III/143
zi-ik-ru zikru XVI/88
zi-il < NUN kasum XIV/139
zi-il < NUN nunu: šalatu XIV/400
zi-il < NUN salaqu ša silqu; sa'du XIV/421
zi-il < NUN damqu; hepû XIV/421
zi-il < NUN qalapu; ṣalapu XIV/422
zi-il < NUN naqarum; habaṣu XIV/422
zi-il < NUN garašu; mešlanu XIV/422
zi-il < NUN ša LUL.NUN qumanu XIV/422
zi-il < NUN šalaqu ša E2.GAR8 XIV/422
zi-il < NUN kamadu ša UZU XIV/422
zi-il < NUN kâṣu ša KUŠ XIV/422
zi-il < TAG damaqu XIV/143
zi-il < TAG banû; kunnû XIV/414
zi-im-bir < UD.KIB.NUN.KI Sippar XV/110
zi-in-gi4 šuharrurum XVI/121
zi-in-zi-in nuttupu XVII/72
zi-ir ašašu XVII/177
zi-ir-ru < EN.NUNUZ.ZI.{d}ŠEŠ.KI ênu ša Sîn XV/152
zi-ir-zi-ir ašašu XVII/31
zi-ir-zi-ir-ra-na-ka ina ašuštišu dans sa douleur I/93
zi-iz < AŠ2 deššu: kiššatum XIV/193
zi-iz < BAD sâsum XIV/93
zi-iz < BAD baṭṭu: ašašu; tultum XIV/276
zi-iz < BAD piršahu; munu XIV/276
zi-iz < GIŠxBAD sâsu XIV/363
zi-iz < HIxAŠ akilum XIV/417
zi-iz-na < TUR.ZA+TUR.ZA XV/73
zi-ku-mu < LAGABxHAL šamû XIV/215
zi-li-da < PA.GIŠGAL zilulu, zahru XV/82
zi-lu-lu < PA.GIŠGAL sahhirum XV/57
zi-na-nu-tu < HIxAŠ tanpahu XIV/417
zi-pa-ag2 paṣamu XVII/88
zi-pa-ag2 napšatum XVI/64
zi-pa-ag2-bad3-da nappašu ša BAD3 XVI/64
zi-pa-ag2-di našašu renifler XVI/64
zi-pa-an napašu souffler XVI/69
zi-pah sa'um crier de douleur IX/96
zi-ri-dam uptassas il (le sceau) doit être détruit V/57
zi-tur sa'um crier de douleur IX/80
zi-za-nu < KUR zizanu XIV/255
zi-zi esû ša awatim XVI/144
zi-zi qatapu ša GIŠ.HAŠUR XVI/164
zi-zi šahahu ša UZU XVII/240
zi-zi-peš-a šassuru, šubabîtu VIII,2/48
zi-zi-peš-a nandalu VIII,2/64
ZI/ZI.LAGAB-di-di di'atum; dâtum notifier XVI/96
ZI/ZI.LAGAB-di-di dâtum notifier XVI/96
zi2-he2-da-di zihedadu XI/75
zi2-sukud kaspu ša A.ŠA3 XVI/163
zi3-a-tag-ga qime mê laptum XI/75
zi3-A{e-ša}TIR sasqû XI/74
zi3-A{e-ša}TIR mundi ZIZ2.AM3 XI/88
zi3-babbar peṣû XI/74
zi3-da{zu2-da} qemu XI/74
zi3-dub-dub-bu qime maqqitum; qime sirqi XI/75
zi3-gal-gal-la simdati XI/74
zi3-gi6 ṣalmû XI/74
zi3-gu asguqi XI/74
zi3-gum ziqqi XI/74
ZI3-iš-bu5-bu5 tumagu; niqqu XI/88
zi3-luh nappû XVI/136
zi3-mad-ga2 maṣhatum XI/75
zi3-munu4 isimanû XI/72
zi3-nig2-ar3-ra epri XI/74
zi3-ninda-kaskal qime ṣiditum XI/75
zi3-sag tahazi XI/74
zi3-ŠE tabbinnu XI/74
zi3-si-gar qime sigari XI/75
zi3-sim-ma napû XI/75
zi3-šu-bal-ak-a šupultu XI/75
zi3-sur-ra qime sirqi; zisurru XI/75
zi3-uh-tag-ga kalmat lapdu XI/75
zi3-ulušin qim ulušinni XI/75
zi3-{kuš}lu-ub2-gar qime ṣiditum XI/75
ZI3.DA kukkušu XVI/135
ZI3.IŠ kukkušu XI/75
ZI3.IŠ kukkûšu XV/30
ZI3.LU3 titâpum XV/47
ZI3.ŠE daplinû XV/30
ZI3.ŠE tappinum XV/47
zi3{zu2-u2} qemu XI/74
zib šimtan XVI/92
zib2 ebirtum coloré IVO/73
zib2 ittum marque IVO/119
zib2 ulṣu XVI/302
zib2 ittu ša šuhatti XVI/57
zib2 šimtum XVI/91
zib2 appat ša ANŠE XVII/183
zib2-dib šimtum XVI/91
zib2-dug4-ga eberum ša usukki XVI/236
zib2-mu i3-tag-tag-ge ittatuia ulapataninni IVO/119
zib2-tum2-tum2-mu gallabu XVI/176
zib2-zi-la eberum ša usukki XVI/236
zid2-IŠ-UD hulaṣu XVI/219
zid2-KAL.KAL/kum-kum hišlêtum XVI/184
zid2-ma-ad-ga2 maṣhatu XVII/83
zig sippu XVII/89
zig ziqqu XVII/223
ZIG pîmu; šabulum XIV/464
ZIG išdu XIV/464
ZIG ibu; šišitum XIV/465
ZIG šimtum; ittum XIV/465
ZIG ildâtum; ittâtum XIV/465
ZIG rêšu; reštû XIV/465
ZIG iltum; telitum XIV/465
zig-tum2-tum2-mu gallabu XII/100
zig-zig akilum chenille VIII,2/32
zil nesû être loin XVI/165
zil qalapu XVII/86
zil-ze2 nisûtum XVI/166
zil2 damaqu XVI/302
zilulu šahhirum XII/101
zimbir ki sippar XI/12
zimbir-am-na-nu ki sippar ša {d}amnanu XI/35
zimbir-edin-na ki sippar ša ṣêri XI/12
zimbir-ul-li2-a ki sippar ša ṣâtum XI/12
zimbir-{d}utu ki sippar ša {d}UTU XI/12
ziz2 kunašu XVI/194
ZIZ2 kiššatum XVII/70
ZIZ2-a raqtum XI/82
ziz2-am3 kiššatum V/11
ziz2-am3 kunâšu XI/82
ZIZ2.AN ulumšeinum, disiptuhi XV/22
zizna(TUR.ZA/TUR.ZA) KU6 ziznu; binitum petit poisson; œufs de poisson VIII,2/103
zu IVN/139
zu ahazu ša NAM.DUB.SAR XVI/66
zu(-a) edû XVI/67
zu-a ana kâši IVN/155
zu-bi < PAP.NA2 ša ID2.PAP.NA2 zubima XIV/477
zu-bi < PAP.NA2 za'ibu; miṭirtum; gamlum XIV/491
zu-bu-ud < BANxGAM patarru hâche III/122
zu-bu-ud < HA-t. ku tenû: zubuttû XIV/359
zu-bur < ¤ŠUŠUR zabaru XIV/256
zu-bur3-bur3-ru suppû XVII/59
zu-da ramanika IVN/144
zu-e-eš-gi ana kašim ittur XVI/292
zu-gu-ud < BANxGAM patarru hâche III/122
zu-gu-ud < HA-t. ku tenû: patarrum XIV/359
zu-gu-ud < ZUGUD patarrum massue II/149
zu-gu-uz < KAxLUM gaṣaṣu XIV/308
zu-ku-ra < KAxTAR baṣaru XIV/308
zu-ku-um < ¤ZUKUM kibsu empreinte de pied III/121
zu-lu < SIG2.SUD sulumhu, itqum, kititum, muššatum,ezhu-x-um XV/61
zu-lu-ug < LUL namrum XIV/453
zu-lu-un raṣânum XIII/123
zu-ru < BAD.AŠ nintû XIV/251
zu-u < ¤ZU2 šinnu dents III/118
zu-u2 < ZU lamâdu; šudûm; edû apprendre; faire savoir; savoir II/132
zu-u2 < ZU wuddû; ahazu indiquer; apprendre II/132
zu-u2 < ZU kâ; qabû toi (suf.); dire II/132
zu-u2 < ZU (KKS) XIV/260
zu-ug < LAGABxA.KI Suk XV/154
zu-ur < AMAR suppû; sullû XIV/490
zu-ur < AMAR ṣuhhu; nuhhuṭu XIV/490
zu-ur < AMAR naharmutu; nuhhu XIV/490
zu-ur < AMAR ša teltim XIV/490
zu-ur < ZUR kunnû; kutenû XIV/476
zu-ur-zu-ur < AMAR.AMAR kunû, kutinnû, tiknitum, ṣuhhu XV/100
zu-ur-zu-ur < AMAR.AMAR kunnû, kutennû, ummuqu, šutêmuqu, šûmuqu, ṣuhhu XV/122
zu-zu lummudu XVI/67
zu-zu šudu XVI/68
zu-zu enqu XVII/73
zu-zu mâdu XVII/75
zu-zu barû SS1/81
zu-zu < PA.UZU niṭum XV/57
zu-zu-lu-un ruṣṣunum XIII/123
zu2 šinnum; ṣuhum XIII/246
zu2-bal nabalkutum SS1/23
zu2-bal-bal šinnu nabalkutu XIII/246
zu2-bir2 malatu ša UZU XVI/161
zu2-dub-dub uššuqatum SS1/23
zu2-gaz gaṣaṣu XVII/186
zu2-gaz-gaz hepû SS1/23
zu2-gu2-la2 zugulum XIII/246
zu2-gul šinnu hasirtum XIII/246
zu2-gul-gul husurum XIII/246
zu2-gul-me ki zugulme ki XI/18
zu2-guru5 kaṣaṣu XVI/164
zu2-HUM ganaṣu SS1/23
zu2-kak kakkum SS1/23
zu2-kud heserum ša šinni; hesrum XVI/176
zu2-kur5(-kur5) keltum; niškatum maladie; morsures IX/78
zu2-lum-a-sur-ra ṭanipu XI/85
zu2-lum-gir5 gurnu XI/85
zu2-lum-igi-zag3-ga nisqu XI/85
zu2-lum-ki-uš2 kibsum XI/85
zu2-lum-ma-sag la haruptum XI/85
zu2-lum-mar-tu kamaru XI/85
zu2-lum-pa-kud-da qitpu XI/85
zu2-lum-sag rêštû XI/85
zu2-lum-tu10-ba kimru XI/85
zu2-mir-DU šêlum SS1/23
zu2-NE ṣuhhu XVII/26
zu2-NE.NE ṣuhum XIII/246
zu2-NE.NE-re muṣihhu XII/136
zu2-piš MUŠEN b/pingu VIII,2/123
zu2-ra-ah-a kaṣaṣu ša UZ3 XVI/164
zu2-ra-ra kaṣaṣu ša UZ3 XVI/164
zu2-si3-ga buqumu XVI/165
zu2-sud2-sud2 gaṣaṣu ša šinni XVI/335
zu2-tar-ru baṣarum XVI/335
zu2-ti-a ṣuh idatim XIII/246
zu2-uh šaraqum voler XVI/161
zu2-ur5 esequ SS1/23
zu2-{na4}kinkin erû SS1/23
zu4-a4 rimmu XVI/262
zug ṣêru XVI/197
zugud KU6 zugud KU6 VIII,2/112
zuh šaraqum voler XVI/161
zukum kibsu XVII/202
zur kunnû XVII/90
zur-ra ṣûhu XVII/90
zur-ri-it{ki} ṣurrititu URU.KI XVI/198
zur-uš nuhhuṭu XVII/90
zur-uš nuhhuṭu XVII/90
{a-lal}ŠIDxA naṣabu ša GI XVII/216
{a-ma-gi}MUŠ3xA+DI šuripu XVII/231
{a-nu}AN sissinnu XVII/150
{ab-lal}LAGABxA+LA2 qinnu ša MUŠEN XVII/210
{ab-lal}LAGABxA+LA2 takkapu XVII/218
{ab-lal}LAGABxU+A qinnu ša MUŠEN XVII/204
{ag-ri-ig}IGI.DUB abarakku XII/100
{aš2-ša}AŠ-t. rigmu XVII/47
{a}A2 qarnu XVII/217
{ba-ab-bar}UD PI{a}-ṣû XVII/196
{bi-e}KU šûhu XVII/198
{bi-il-lu-di}PA.AN pilludû XVII/59
{bi-ir}UD kalaṣu XVII/223
{bi}NE napahu ša IZI XVII/201
{bi}NE ṣubbû XVII/232
{bu-lu-ug}BUR2 qarašu ša GIŠ XVII/221
{bu-ru3}GURUN inbi XI/86
{bu-ur}U šuplu XVII/150
{d kaš-še-bi}GUD/GUD.LUGAL {d}UTU XVII/229
{d zib}ZIG {d}dilbat XVII/229
{da-ar2}DAR salatum; letû XVII/150
{da-rum}IB izhu XVII/210
{di-e}de3 la'mu XIII/158
{di-ib}LU kullum XVII/183
{di-ig}NI narabu XVII/222
{di-im}BULUG3 sanaqu XVII/194
{di-lib}KAxŠID amilu; amiltu XII/93
{di-li}AŠ amilu XII/93
{dim-sar}IGI.ŠIR.UD/IGI.ŠIR.UD {d}nabium XVII/229
{di}RI nabatu; nadû; šarurum XVII/226
{du-mu-gu}TUR.KU {d}sin(30) XVII/228
{du-un}SUL petû ša ID2 XVII/204
{du-un}ŠUL herû ša KI-tim XVII/176
{du-ur}A labaku XVII/222
{du-ur}KU ṣaratum XVII/49
{du-u}GABA napalum ša IGI XVII/198
{dug ha-ra}DAG.KISIM5xU2.GIR2 harû XVII/81
{dug ki-ir}AB2xŠA3 kirrrum XVII/81
{dug}am-ma-am ammammu XVII/81
{dug}bur-zi-bahar ki pahari XI/43
{dug}lam-si-sa2 lamsisû XVII/81
{dug}MAŠ mišlânu XIII/123
{du}GABA dakû XVII/151
{du}GABA labanu SIG4 XVII/161
{du}GABA kanaku ša šabê XVII/165
{du}KA kullum ša amat XVII/183
{d}4+4 {d}igigi XVII/218
{d}6 : {d}7 annunaki XVII/218
{d}A.GA2.GA2 ababa XV/36
{d}A.KU {d}sin(30) XVII/229
{d}ABxHA našše XV/34
{d}ABxSIG7 XV/50
{d}AG nabû appeler XVI/87
{d}AMAR.UD marutû XV/36
{d}AN.GUD+AN.GUD.LUGAL {d}šamaš XV/49
{d}AN.NIDABA nanibgal XV/36
{d}ANŠE šamkan XV/36
{d}aš-im2-babbar {d}ENZU XV/36
{d}AŠ.ŠIR.GI4 XV/50
{d}asar-lu2-hi asaluh XV/36
{d}BAHAR2 ninagana XV/34
{d}bi-ib-bu {d}UDU.IDIM.GU4.UD XVII/229
{d}BU.BU.E sirsire XV/36
{d}da-pi-nu {d}šulpaea XVII/229
{d}dil-bad {d}ištar MUL.MEŠ XVII/67
{d}DIM3.ME lamaštum XV/36
{d}e2-a < 4XU gigur limmuku: {d}ea XIV/254
{d}en-ki ea XV/36
{d}en-ki KU6 nidut {d}Ea VIII,2/107
{d}en-ki-dub-sar KU6 nidut ṭupšarru VIII,2/107
{d}en-lil2 {d}enlil XV/36
{d}en-za {d}anum XVII/91
{d}EN.U.KID halmu XV/36
{d}EN.ZU {d}ENZU XV/36
{d}GIR2 quqim, qaqim XV/34
{d}GIR3.LA XV/50
{d}GIR3.RA XV/50
{d}GIR3.UNU-g.GAL XV/50
{d}GIR3xGAN2-t.LA illa XV/36
{d}GIŠ.BAR {d}NEGI XV/36
{d}GIŠGALxIGI marutuk XV/36
{d}gu-la {d}gula XVII/67
{d}GUD kuksi, dapan, gugalita XV/34
{d}ha-ia3 hayam XV/36
{d}HAR.HAR hašû XVI/331
{d}HUL2 bibrum XV/36
{d}i-šum išum XV/34
{d}IB antum XV/36
{d}id2-lu2-ru-gu2 îd XV/36
{d}IDIM nagbum XV/34
{d}IM XV/49
{d}IM.BABBAR ki našbiti XI/45
{d}IM.MI ki kibiriti XI/45
{d}inanna-kiš{ki} kiššitum XVI/158
{d}innin-galga-sud {d}malukatum XVI/84
{d}IR.RA erra XV/36
{d}iš-tar < MUŠ3 {d}ištar XIV/477
{d}iškur {d}IM iṣṣanambur XVI/119
{d}KA.DI XV/50
{d}kab-ta kabta XV/36
{d}KAL lamasu; aannariš XVII/115
{d}KAL šedu; tarpiš XVII/115
{d}KALxBAD šêdu XVII/27
{d}KASKAL.KUR alba, alha, baliha XV/34
{d}ki-za-za {d}ea XVII/91
{d}KU3.GI šalaš XV/36
{d}KU3.SUD kussu XV/38
{d}kulla kulla XVI/283
{d}la-ga-ma-al la gamal impitoyable (ND) XVI/158
{d}LAGABxHAL mamma XV/34
{d}LAL3 alamuš XV/34
{d}lama lamasum XIII/36
{d}Lama zabar lamassu VII/164
{d}lu-lim {d}UDU.IDIM.SAG.UŠ XVII/229
{d}LU2-š.KU3 halulaya, iškarissu XV/36
{d}LUL.UD.DU e XV/34
{d}ma-lik Malik DINGIR XVI/84
{d}ma2-lah4 {d}malahu XVI/112
{d}mah-di-an-na kab-ta XV/36
{d}mah-za {d}enlil XVII/91
{d}ME.UNUG.KI.PA3.DA XV/51
{d}MIR ninti XV/36
{d}MUŠ.A.HA.KUD.DU XV/51
{d}MUŠ2 tišpak XV/50
{d}MUŠ3 eštar XV/50
{d}na-bi-um nabû XVI/87
{d}NE.GI giri XV/36
{d}NE.SI-g. XV/50
{d}NE.SI4 lisi XV/36
{d}NI.IB {d}ninurta XV/36
{d}NIDABA nissaba XV/34
{d}nin-BUL+BUL MUŠEN eššebu; kilili; iṣṣur VIII,2/147
{d}nin-BUL+BUL MUŠEN iṣṣur limutti; anpatum VIII,2/147
{d}nin-gal XV/50
{d}nin-GIR3 almu XVII/18
{d}nin-GIR3-banda3{da} bibbu XVII/18
{d}nin-kilim šikkû VIII,2/23
{d}nin-kilim-bar tarpašu VIII,2/23
{d}nin-kilim-edin-na âṣu, šikkû mangouste VIII,2/24
{d}nin-kilim-ib2-kur4 puṣuddu VIII,2/23
{d}nin-kilim-mu šikukuti IX/69
{d}nin-kilim-tir-ra šakkadirru; kaṣiru VIII,2/24
{d}nin-kilim-tur pi'azu VIII,2/22
{d}nin-lil2 {d}ninlil XV/36
{d}nin-pirig almu; tutiš XVII/111
{d}nin-si4-an-na ištakakkabi XV/36
{d}NIN.A.HA.KUD.DU XV/51
{d}NIN.EZENxGUD XV/50
{d}NIN.EZENxLA ningublaga XV/36
{d}NIN.IGI.NAGAR.BU XV/51
{d}NIN.MUG nimmug XV/36
{d}NIN.ŠIDxA XV/50
{d}NIN.TUR.ZA+TUR.ZA.NA ninzazna XV/36
{d}NIN.U.KID halamu XV/36
{d}NINDA2.AŠ indagara XV/38
{d}nu-us-hu {d}Nushu XVI/170
{d}PA.KU XV/50
{d}PA.LU nuška, imšattu XV/34
{d}PA.ŠE3 XV/50

Pages