MSL Index (by Jacques Levi)

Displaying 18001 - 19000 of 22429

(Search tipsNo need for diacritics, write e.g. sinu for šīnu, sabatu for ṣabātu
No quotation marks!
MSL XVII/211 = MSL 17, p. 211 (line not specified)
)

Sumerian Akkadian Translation MSL
šu-u < U erepu ša UD-mi XIV/282
šu-u < U (KKS) XIV/282
šu-u < ¤ŠU qâtum main III/133
šu-u-mi-in < ŠU.MIN3 šûminu, makkazu, agullu XV/96
šu-u-um < ŠU.U šûm XV/96
su-u2 < DU/DU uzuzum; alakum XIV/139
šu-u2 < IM.ŠU2 luhušu XIV/452
šu-u2 < KAxŠU ikribu XIV/307
su-u2 < KU tukullum: ašabu XIV/184
šu-u2 < LAGABxŠU2 zirqu; sihpu XIV/182
su-u2 < LAGARxŠE maškanum, magranum aire II/133
su-u2 < LAGARxŠE maškanu, nidûtu, teriktu, turbalû XV/160
su-u2 < SI-g. samû XIV/136
su-u2 < SI-g. zarriqum; bitramu XIV/96
su-u2 < SI-g. pelû; sinnurbum XIV/136
su-u2 < SU riabum remplacer II/132
su-u2 < SU taribum; zumrum remplacement; corps II/133
su-u2 < SU širum; merenu, eriššum viande; la nuit II/133
su-u2 < SU šalummatum; šahatum brillance; côté, angles II/133
su-u2 < SU ṭubbû XIV/94
su-u2 < SU (KKS); arabu XIV/260
su-u2 < SU lapatu; sapadu; ba'u XIV/297
su-u2 < SU nilu; mangu XIV/298
su-u2 < SU ṭuppû; saklu XIV/298
su-u2 < SU gabbu; kâ XIV/298
su-u2 < SU ṣapû; damu XIV/298
su-u2 < SU ramanu; pagrum XIV/298
su-u2 < SU šalamtu; kimtum XIV/298
su-u2 < SU nišutum; salatum XIV/298
su-u2 < SU gipû; agagu XIV/298
su-u2 < SU ša MAS.SU massû XIV/298
su-u2 < SU apalu ša HAR.RA XIV/298
su-u2 < SU pedû ša DINGIR XIV/298
su-u2 < SU itkulu ša kaliti XIV/298
šu-u2 < ŠU šušû: qatum XIV/432
šu-u2 < ŠU2 abakum; qatû XIV/129
šu-u2 < ŠU2 sahapum; katamu XIV/129
šu-u2 < ŠU2 petû; umišam XIV/129
šu-u2 < ŠU2 karanum; edum XIV/129
šu-u2 < ŠU2 šakan qibiri XIV/129
šu-u2 < ŠU2 tabakum; epešum XIV/129
šu-u2 < ŠU2 erebum; ululum; lemu XIV/129
šu-u2 < U erebu XIV/253
su-u2 < ¤SU3 zaraqu répandre III/106
su-u2 < ¤SU7 maškanu aire III/116
šu-u2-lu-AN ki zarâtum XI/39
šu-u2-šu < GIŠ.MUŠ3.SIG2.LAM šûšu XV/128
šu-u2-šu2 < GIŠ.ŠEŠ2 šûšu XV/92
šu-u4-bi-ta tahanatum XVI/159
šu-u4-sud-da usâtum prêt charitable sans limite V/10
su-ub < GU2xNUN ša PA.GU2xNUN rêum XIV/477
ṣu-ub < KAL gurušu: naṣabu XIV/368
su-ub < KAxGA naṣabu XIV/308
šu-ub < RU rabaṣum coucher (du bétail) II/140
šu-ub < RU maqatum; nadû XIV/442
šu-ub < RU taraku; naqarum XIV/442
šu-ub < RU nazaqum; nasahu XIV/442
šu-ub < RU mahaṣu; turrum XIV/442
šu-ub < RU maharum XIV/442
šu-ub < RU ruppudu; erebu ša A.MEŠ XIV/443
šu-ub < RU naqapu ša A.MI.A XIV/443
šu-ub < RU kaṣari ša rihutu XIV/443
šu-ub < RU nadanu ša DINGIR XIV/443
šu-ub < RU kaparum ša agî XIV/443
su-ub < TAG šuridu: ṭabahu XIV/398
šu-ub < U2.ZI+ZI.LAGAB šuppatu XV/150
šu-ub < ZI/ZI.LAGAB šubatum XIV/304
šu-ub < ¤NUMUN2 šubbatum jonc III/121
su-ud nesû être loin XVI/118
su-ud malatu XVII/223
su-ud < EZENxKASKAL ullulu XIV/479
šu-ud < ŠID minutu XIV/454
su-ug < LAGABxA lahtu; ṣêru XIV/198
su-ug < LAGABxA bamatu XIV/198
su-ug < LAGABxA apparu; elitum XIV/214
su-ug < LAGABxA apsû; suhrum XIV/214
su-ug < LAGABxA dulû; bitum XIV/214
su-ug < LAGABxA sug URU.KI XIV/214
su-ug < ¤SUG ṣuṣû marais III/108
su-uh < KID kîtum: suhhu XIV/355
su-uh < KU tukullum: nasahu XIV/184
su-uh < MU muhaldimmu: tahû XIV/311
su-uh < MUŠ2 nasahu XIV/478
su-uh < TAG šuridu: šuklulum XIV/398
su-uh < ¤SUH nasahu III/97
su-uh2 < ¤KU nasaqum; našahum choisir; se souiller II/150
su-uh2 < ¤KU nišhum; ezûm diarrhée; déféquer II/150
šu-uk < ¤ŠUKU kurummatum; kusapi coûter; mordre III/97
su-uk-kal < LUH sukkallum XIV/376
šu-uk-kal < ¤SUKKAL sukkallum fonctionnaire de cour; maréchal III/135
su-ul < LAGARxŠE maškanu XIV/303
su-ul < NI ia'u: mudulu XIV/247
su-ul < ¤SU7 maškanu aire III/116
šu-ul < ¤ŠUL eṭlu; {d}bau jeune homme; Bau III/80
šu-UL-la kamari XVII/69
su-ul-lat < IDIM idimmu: {d}IDIM XIV/252
šu-ul-lat < IDIM ša {d}IDIM šullat-ma XIV/278
su-ul-lat < PA gešturû: {d}PA XIV/192
su-ul-lim < U2.ENxGAN2-t.SAR šambaliltu XV/150
su-UM hâlu; terkum grain de beauté; marque noire IX/92
šu-UM upnu poing XVI/106
su-um < SUM sunu: nadanu; šumu donner; ail XIV/360
šu-um < TAG ṭabahum XIV/102
šu-um < TAG šurdû; šubbutum : -bu XIV/413
šu-um < TAG ša TA.GAM.MA šaššarum XIV/413
su-um < ZIB zibbu: lapnu XIV/257
su-um < ZIB(inversé){ka-ba-ten-nu-u} qatû XIV/261
su-um < ¤SU6 ziqnu barbe III/119
šu-um < ¤ŠUM ṭabahu abattre III/103
šu-um-du-um (KAxNUN) šaptum lèvre IVE/24
su-um-mu MUŠEN summatum VIII,2/169
su-un < KAxSA ziqnu XIV/306
šu-un < MUL kakkabu; nabaṭu XIV/259
su-un < ¤SUN laberu vieux III/75
su-ur < HIxAŠ šihittum XIV/399
su-ur < HIxAŠ širitum; šuptum XIV/417
su-ur < HIxAŠ sûru; hiritu XIV/417
su-ur < KI.GAL berûtu XV/162
su-ur < KI.KAK berûtu XV/162
su-ur < KU ša ŠA3.TUR3 šassuru XIV/184
su-ur < LAGABxSUM šararu XIV/198
su-ur < LAGARxŠE maškanu XIV/303
su-ur < LAL lallu: šuqallulu XIV/189
ṣu-ur < ŠA3xA malatu XIV/451
šu-ur < SUR dilinindaku; ṣaruru XIV/350
šu-ur < SUR ṣarrum XIV/350
šu-ur < SUR ṣahatu; nataku XIV/350
šu-ur < SUR natbaku; habšu XIV/350
šu-ur < SUR zananu; kapalu XIV/350
šu-ur < SUR ṭamû; tunašpiru XIV/350
šu-ur < SUR naṣarbubu; redu XIV/350
šu-ur < SUR garanu; ṭamû ša TUG2 XIV/350
šu-ur < SUR šuqammumu; našallulu XIV/350
šu-ur < SUR mašahu ša MUL; šinnu XIV/350
šu-ur < SUR kannu ša pirti XIV/350
šu-ur < ŠUR ṣahatum presser II/137
šu-ur < ŠUR zananu; ṣahatum couler; presser l'huile III/97
šu-ur < ¤ŠUR2 ezzu furieux III/117
su-ur < ¤SUR3 sûru, harru dépression de terrain III/98
su-ur-ru kalû : surrû XIV/483
su-ur-ru < UZ3.SIG7 kalû : surrû XIV/483
šu-ur2-gar šaharum XVI/160
šu-ur2-gar hamaṭu; ûlum XVI/161
šu-ur3 pašâṭum; šêqum XIII/119
šu-ur3 mašâdu peigner XVI/111
šu-ur3 sanaqu ša GIŠ.IG XVI/242
šu-ur3 sêri XVII/71
šu-ur3 šêqu ša madadi XVII/239
šu-ur3 šabatu ša kalama XVI/213
šu-ur3-bi-ib pišiṭ XIII/119
šu-ur3-ra te'u XVII/39
šu-ur3-ra pašaṭu XVII/71
šu-ur3-ra MUŠEN kapru VIII,2/155
šu-ur3-ur3 kuppuru ša GIG XVII/152
šu-ur3-ur3 šabatu ša abubi XVI/213
šu-ur4 kisittu XVII/34
šu-ur4-ur4 himmatu XVI/135
šu-uš abaku ša {giš}MA2 XVII/175
šu-uš mašâdu peigner XVI/111
su-uš < KU tukullum: ašabu XIV/184
šu-uš < LAGABxŠU2 zirqu; sihpu XIV/182
su-uš < NI ia'u: šêmu XIV/247
šu-uš < TAG nakasu; šaramu XIV/414
šu-uš < U gigurû: šuššu XIV/282
šu-uš < U erebu ša {d}UTU-ši XIV/282
šu-uš < U šaqû ša libši; sahapu XIV/282
su-uš < ¤SUŠ wašabum demeurer II/151
šu-uš-maš < ALxUŠ ašaredu XIV/466
šu-uš-ru uššušu XVII/224
šu-uš-ša2-na < ¤ŠUŠANA šuššan un tiers III/134
šu-us2 šerû XVII/160
šu-us2-sa sumšu XVII/33
šu-us2-sa se'ru XVII/39
šu-us2-sa se'û XVII/160
su-uz-bu < MUŠ2 ramku XIV/478
šu-zabar-e-du7 qatum ša qa'e wasmat XIII/114
šu-zag-zag hitnuqu; uešuriškanza étranglé XVII/101
su-zal rimmu ša LU2 XVI/262
šu-zi agû (EME.SAL) XVI/120
su-zi-bur2 šarat zumri izuzu XVI/315
šu-zi-ga šutbûm; uzzubum XIII/118
šu-zi-ga-dug4-ga ṭaplum XIII/118
šu-zi-gar šutlumum XIII/118
su-zi-zi šarat zumri izuzu XVI/315
šu-zi-zi nasahum XIII/121
šu-zi3-gu puhtum XIII/114
šu-zil qatapu ša UKUŠ2 XVI/164
šu-zu-hu-ul qatum sahiltum XIII/120
ŠU-{da-ag}DAG rapadu XVII/209
šu-{d}inanna kalû XVII/212
ŠU-{pa-ar2}DAG napalṭû XVII/209
ŠU-{si-im}NAM šuṣû XVII/159
ŠU.BAD uṭum XV/43
ŠU.BU elepu, mâru XV/43
ŠU.BU-mu humati partie du corps IX/69
ŠU.DIM4 humašum XV/26
ŠU.DIM4 humašum XV/43
ŠU.DUL4 katamu XVII/74
SU.EDEN.KI šubartum XV/32
ŠU.GAR.TUR.LA2{tu-kun-di}-di zamar XVI/118
ŠU.HA bahirum XV/43
šu.HI šutamhuru; anda immiauwar mélanger dedans XVII/106
šu.HI.HI šutabulum mêler ensemble XVII/106
šu.HI.HI IGI-anda immiauwar mêler ensemble XVII/106
ŠU.KAD3 napašum, paṣaṣum XV/43
ŠU.KAL abarum XV/26
ŠU.KAL šâsukum, kirimmu, gamerum, muštapṣum, lehum XV/43
ŠU.KAL danu, abarum, kitruzu, kitbuzu, kamiru XV/96
SU.KUR.RU.KI šuruppak XV/49
ŠU.LUL nawâru XVI/199
ŠU.MIN3 šuminum XV/43
ŠU.NAGA rimkum, risnum, hitum XV/26
ŠU.NAGA teliltu, mešû, ellum, ebbu, namrum, rišnu XV/95
ŠU.NIG2.TUR.<<RU>>.LA2-bi rabbum XVII/74
ŠU.NIG2.TUR.LA2 surru, zamar soudain V/43
ŠU.NIG2.TUR.LA2 surri, šumma XV/43
SU.UD hihinu XVII/27
SU.UD.UD gabbu XVII/27
su11-gar hamašu ša šinni XVI/195
šu12 ikribu XII/107
šu2 kiššatu XVI/135
šu2 neqelpû XVI/236
šu2 adari XVII/72
šu2 šurrû XVII/117
šu2 uddanit anda tarnumar XVII/117
ŠU2 lêmu; barû; šebû XVII/219
šu2 : šu2-šu2 edelu ša GIŠ.IG XVII/163
su2-hu-ub < GIŠ.ŠU.DI.EŠ medelum XV/20
su2-hu-ub < GIŠ.ŠU.GA naprakum XV/20
su2-hu-ur < SUHUR qimmatum; kêzerum XIV/102
su2-hu-ur < SUHUR eqequm; šahurum XIV/102
su2-hup2 < AN/AN+AN suhuppum; suhuppatum botte II/132
su2-hup2 < AN/AN+AN sugullum troupeau de bœufs II/132
su2-ma-aš < SUMAŠ sumašum XIV/102
šu2-šu2 GIŠ.DAG; {giš}DAG trône; siège XIII/142
šu2-šu2-ru purruru XVII/71
šu2-šu2-ru katamu XVII/207
šu2-u < ¤ŠU2 ašarum être humilié III/133
šu2-u < ¤ŠU2 bartenû: šihû; sahapu XIV/240
šu2-u < ¤ŠU2 katamu; adaru XIV/240
šu2-u < ¤ŠU2 sêru XIV/240
šu2-u2 < ŠU2 bartenû: erepu ša umi XIV/194
šu2-u2 < ŠU2 erebu ša {d}UD-ši XIV/194
su2-ug < LAGABxA ṣêrum XIV/91
su2-ug < NIGIN2xA apparum, ṣuṣu cannaie II/128
su2-ul < KAxSA ziqnum barbe II/153
su2-ur < SUR ṣahatum XIV/98
su2-uš < KU wašabum XIV/90
šu2-uš < LAGABxŠU2 zirqu; sihpu XIV/216
šu2-uš < ŠU2 bartenû: sahapu XIV/194
šu2-uš-gur5-gur5-ru qištum ša qaqqadi XVI/158
su3 rûqu distant XVI/291
su3 šulpu ša LU2.ŠU.I XVII/186
su3(-su3) râšu XVI/303
šu3-la2/sag šummannu IVN/160
su3-su3 zaraqu; salahu XVII/76
su3-su3 kašû ša SAHAR XVII/207
su3-su3-di-bi satapu XVII/60
su4 pelû; kila XVII/43
su4 {d}tišpak XVII/44
su4-a erimu XVII/75
su4-su4-a pelitu; la takalla XVII/43
su4-su4-a {d}latarak XVII/44
su4-u2 < DU/DU re'aum garder un troupeau II/144
su4-u2 < DU/DU itarûm conduire sans cesse II/144
su6-la2 ziqnanu XII/105
su6-mu ziqni ma barbe IX/68
su6-mu2-mu ziqni zaqintum ma lourde barbe IX/68
su6-tun3-na-mu darruti IX/68
SU7 maškanu; nidutum XVII/70
su8 alak MEŠ UL4 aller; marcher IVN/148
su8-bi alak (marû) IVN/148
šub-ba nadi il (le fils) a été rejeté V/50
šub-ba abaku XVII/77
šub-ba-me-en-da-nam ezib niatima c'est indépendamment de nous IVO/53
šub-tu < KASKAL.DU.BAD/ kaskal minnabi DU BAD: šubtum KASKAL.DU.BAD XIV/191
šub-tu < KASKAL.LAGAB/KASKAL.LAGAB kaskal minnabi lagab: šubtum XIV/191
sub2-ba (PA+LU) rê'um berger IVE/13
ŠUB{su-ub}-ba maqatum XVII/77
sud arû XVII/224
SUD rahum XIV/119
sud < SUD riašum; hanabum exulter; luxuriant (grain) II/143
sud < SUD ulluhum; rakabum décorer; chevaucher, embarquer II/143
sud-ag2-ga2 elmešu VII/139
sud-sud nussusu ša KUN XVI/118
SUD2 sâku XVII/252
sug bamatum XIII/37
SUG ṣîru XVII/80
SUG-dim-gal-kalam-ma amurru XVII/30
SUG-giri17-zal-kalam-ma amurru XVII/30
SUG-hi-li-kalam-ma amurru XVII/30
sug-muš ṣuṣûm XIII/37
sug-zag-gi4-a ṣir bamatum malû XII/106
SUG.DUR2.GAR-kalam-ma amurru XVII/30
sug2 uzuz MEŠ (marû) IVN/148
SUG{am-bar} ki sug-ma XI/20
SUG{aš2-te} ki sug-ma XI/20
SUG{su-ug} ki sug-ma XI/20
suh nasahu enlever XVI/169
suh nasah ša ŠA3-bi XVI/170
suh munassihu XVI/170
suh bullû ša ZI-tim XVII/175
suh šukû XVII/223
SUH ba-an epiqšu aie pitié de lui IVO/124
SUH URU{ki} SUH URU.KI XVI/220
suh-am3 ahulap pardonné IVO/55
SUH-bu ramku XVI/220
suh3-bi ašâtum XVII/49
suh3-sah4-sar riqittum XVII/52
suh3-suh3 raqqidu XII/136
suh3-suh3-am3 zihzihi crépuscule IVO/58
suhur qimmâtu cheveux peignés V/72
suhur KU6 puradu VIII,2/96
suhur-an-še3-la2 kaṣaṣu XIII/180
suhur-gig qammu hérisser les cheveux V/72
suhur-la2 kezeru faire hérisser les cheveux V/72
suhur-la2 ziqnanu XII/105
suhur-la2 ṣaddu; ṣâdu XIII/180
suhur-maš2 KU6 suhurmašu (mythique) poisson-chèvre VIII,2/96
suhur-maš2 KU6 bitrû bon poisson VIII,2/96
suhur-re šamâtum XVI/91
suhur-suhur itkulu; nukurum XIII/180
suhur-suhur šummuṭu; qamâmu XIII/180
suhur-sun4-la2 KU6 ziqnanu VIII,2/96
suhur-tun3-bar KU6 sapsapanu VIII,2/96
SUH{su-us-bi}BU susbû XVII/67
šuk-sag-gem3-arad kurummatu aštapiri nourriture des domestiques I/73
sukkal sukkallum XII/95
sukkal pašišu XVI/221
sukkal-di-ku5 sukkal dayyani XII/96
sukkal-e2-a sukkal bîti XII/95
sukkal-e2-bar sukkal šangê XII/96
sukkal-ensi2 sukkal iššakku XII/96
sukkal-gir5-a sukkal ubari XII/96
sukkal-i3-du8 sukkal atû; atû XII/96
sukkal-i3-du8 petû; mušelû XII/96
sukkal-igi-sukkal sukkal ša pan sukkallu XII/96
sukkal-lu2-kaš4-a sukkal lasimu XII/96
sukkal-lugal sukkal šarri XII/95
sukkal-mah sukkalmahu XII/95
sukkal-mar-tu sukkal amurrê XII/96
sukkal-nam-dumu-en-na sukkal marutum XII/96
sukkal-nam-en-na sukkal belutum XII/96
sukkal-nin sukkal beltum XII/96
sukkal-ša3-e2-a sukkal qirib bîti XII/96
sukkal-šabra sukkal šabrê XII/96
sukkal-sukkal sukkal sukkalli XII/96
sukkal-ukkin-na sukkal puhri XII/96
sukkuš-di4-di4 ṣiprâtum XVI/120
sukud milû hauteur V/69
sukud-da šîbu XVII/71
sukud-da zaqarum XVII/189
sukud-DIR terkum marque noire (de naissance) IX/92
sukuš-dug4-dug4 ṣiprâtum XVI/120
sukuš-zag3-zag3 ṣiprâtum XVI/120
ŠUL eṭlu jeune homme III/81
sul-la2 ramku XII/131
šul-nir-mu2-a eṭlu darru XVII/174
ŠUL.ŠUL hararum XVII/176
šulâiš XV/94
sullâtar querelle XV/97
sullim SAR šambaliltu X/93
sullim SAR ladiru X/105
sullim-gissu SAR ṣillanitu X/94
sullim-gub-ba SAR ussuhtu X/93
sullim-hur-sag SAR azupiranitu X/94
sullim-sur-ra SAR ši/šahittu X/93
ŠUL{du-un-du-un}ŠUL šatû ša TUG2 XVII/254
ŠUL{du-un}ŠUL{du-un} patanu ša LU2 XVII/175
SUM šâmu décréter XVI/90
sum nadanu donner XVI/154
sum mašalum égaliser XVI/162
sum-(min-)tab-ba SAR eṣputu X/91
sum-3-tab-ba SAR zirutu X/91
sum-al-gaz SAR hašuhu X/112
sum-hab SAR amuššu X/91
sum-hab SAR kuniphu X/105
sum-huš-a SAR zimzime X/104
sum-huš-a SAR šun'u X/105
sum-huš-a SAR hušhušu X/112
sum-kam SAR amuššu X/92
šum-ma-ab idin; idnam donne!; donne-moi! IVO/67
sum-ma-lum summalum XVI/113
šum-ma-na-ab idinšum donne-lui! IVO/67
šum-ma-ni-ib šuddinam fais(-le) me donner! IVO/67
sum-mu-dam inaddin il donnera (payera) I/19
sum-mu-dam iddin il a donné V/28
sum-mu-dam-e inamdin il donnera V/28
sum-naga-dub2-bu SAR kuduranu X/112
sum-sag-dil SAR turû X/92
sum-SAG.DU SAR qaqqadanutu X/91
sum-šeš SAR zahušu X/112
sum-sig SAR bahutu X/91
sum-sig SAR azannu X/92
sum-sikil SAR šusikilu X/91
sum-sikil SAR šigilu X/112
sum-sikil-lum-ti-me SAR kuruṣinu X/112
sum-sikil-mar-ha-ši SAR barrašû X/112
sum-šir-dil SAR turû X/92
sum-tur-sar antahšum X/91
sum-{si-is}ŠEŠ SAR azanu X/91
sum-{si-is}ŠEŠ SAR haṣutu; marutu X/105
sum-{si}SAR šûmu X/91
sum-{si}SAR šumu tišari X/112
šum2 šûmu XVI/92
sumun-zi lâššu XVI/77
sun2 rimti VIII,2/11
sun2 narṭabu appareil à grains XI/72
sun2-a-sur-ra ruṭṭubu; risittum XI/72
sun2-al-ak-a karku XI/72
sun2-al-gaz-za hašlutu XI/72
sun2-al-kum-ma hašlutu XI/72
sun2-dub2-dub2-bu nuppuṣuti XI/72
sun2-ka-lal3-munu4 ša pirikti XI/72
sun2-kal iditum XI/72
sun2-kur-ra rimti KUR-i VIII,2/11
sun2-la2-la2 karku XI/72
sun2-šu-ak-a marsu XI/72
sun4(KAxSA) ziqnu SS1/22
sun4-e3-de zaqnanu SS1/35
sun4-mu2 darrum SS1/23
sun4-za-gin3-na ellatum SS1/35
sur šuqammumu ša ume XVI/123
sur šamaṭu ša zu'ti XVI/213
sur ṣurrupu XVI/315
sur zananu XVII/76
sur ṣararu XVII/77
sur ṣahatum XVII/239
šur ṣiahum rire IVO/120
šur zamaru chanter XVI/117
šur ṣarahu se lamenter XVI/118
šur nasahi XVI/170
šur kananu ša pirti XVI/191
sur-HUM našallulu XVII/31
sur-ra(-bala) ṣararu; ṣarahu XVII/63
ṣur-su-ub < DUG zurzuppu XIV/398
ṣur-ṣu-ub < KAL gurušu: ṣurṣuppu XIV/368
sur-sur zâbu XVII/202
sur-sur muṣṣuru XVII/207
sur-{gi-ri}GIR5 halapu XVII/31
šur2 šamru XVI/321
sur2-du3 MUŠEN surdû, kasusu VIII,2/166
sur3-še-sag-e-de3 ana harari à creuser I/54
sur4 malatu ša UZU XVI/161
sur4 nakasu ša TUG2 XVI/163
sur9 kalû (EME.SAL) XVI/122
sur9-gal/ra kalû XVI/122
susbu ramku XII/102
ŠU{ge-eš-bu}DIM4 emuqu; umašu XII/110
ŠU{li-rum}KAL šapaṣu XVII/221
ŠU{li-ru}KAL umašu; abaru XII/110
ta ištu PISAN (KT) IVN/141
ta itti XVI/57
ta ina IVN/162
ta ana IVN/166
ta innani; ištu PISAN IVN/141
ta minu IVN/159
ta ina ana; ina šâ IVN/150
ta innanu; qadu IVN/150
ta ša kima A itenirrubu IVN/151
ta šušhurtu riqtim AN. (élément grammatical) ablatif IVN/133
ta šušhurtu riqtim MUR2. (élément grammatical) ablatif IVN/133
ta (ga) précatif IVE/43
ta(-am3) (a-na(-am3)) minu quoi? IVE/41
ta-(ta-)LAGAB ṭuhhudu ša i3+GIŠ XVI/221
ta-a < TA ana; ali; menum à; où; quoi II/145
ta-a < TAG šuklulu XIV/413
ta-a < TAG ša NAM.TAG.GA arnu XIV/413
ta-a < ¤TA ina; ultum dans; hors de III/138
ta-ab < GIR2 ṣarapu; ṣahatum XIV/503
ta-ab < GIR2 tummuhu; hamaṭu XIV/503
ṭa-ab < HI (KKS) XIV/416
ta-ab < MAN tappû XIV/256
ta-ab < MAN murṣu XIV/261
ta-ab < TAB murṣu XIV/261
ta-ab < TAB dili minnabi: šina; tappû XIV/272
ta-ab < TAB tu'amu; mâšu XIV/272
ta-ab < TAB athû; kilalan XIV/272
ta-ab < TAB sanaqu; elepu XIV/272
ta-ab < TAB tamahu; šamaṭu XIV/272
ta-ab < TAB šakanu; šakaku XIV/272
ta-ab < TAB ru'u XIV/272
ta-ab < ¤TAB edelu; eṣepu; šurrû verrouiller; doubler; commencer III/135
ta-ab < ¤TAB hamaṭu; tamahu brûler; saisir III/135
ta-ag < TAG mahaṣu; natû XIV/413
ta-ag < TAG rakasu; sakapu XIV/413
ta-ag < TAG siniqtu; huttutu XIV/413
ta-ag < TAG ša ŠU.TAG.TAG šutanudu XIV/413
ta-ag < TAG ša ŠU.TAG.TAG gutašuru XIV/413
ta-ag < TAG ša U2.TAG ingu XIV/413
ta-ag < TAG lapatum ša kalama XIV/413
ta-ag < TAG lapatum ša GIŠ.NIG2.PA XIV/413
ta-ag < ¤TAG lapatum pénétrer dans quelque chose III/103
ta-ah < MU/MU ribu; ruddû; ṭehum remplacement; ajouter; client II/134
ta-ah < MU/MU tahum; riabu; tappû remplacement; remplacer; ami II/134
ta-ah < ¤DAH eṣebu ajouter III/123
ta-al < DIŠ tanuqatu XIV/257
ta-al < GAD.TAK4 gada takaku: tanuqatu XIV/303
ta-al < GAD.TAK4.SI gada taka sisû: ikkilu XIV/303
ta-al < KAD5.KAD5 tanuqatum XIV/476
ta-al < PI rupšum largeur II/140
ta-am < UD eletum XIV/309
ta-am < UD ellum; ebbu; namrum XIV/333
ta-am < UD qîpu; kînu XIV/333
ta-am < UD šatammu; kayyanu XIV/333
ta-am < UD kiâm; talimu XIV/333
ta-am < UD hirti; quddušu XIV/333
ta-am < UD ṭâbu XIV/333
ta-am < UD qadašu XIV/334
ta-am3 minu IVN/159
ta-an < ¤TAN2 zakû; zukû purement; purifier III/124
ta-ar < KUD nakasum couper II/137
ta-ar < TAR šâlum XIV/312
ta-ar2 < TAR šâlum; šâmu XIV/346
ta-ar2 < TAR sapahu; parasu XIV/346
ta-ar2 < TAR natarum; ziqtum KU6 XIV/346
ta-ar2 < TAR tallum XIV/346
ta-ar2 < TAR parau XIV/347
ta-ar2 < TAR purruru; nasarû XIV/347
ta-ar2 < TAR paṭarum; kutturum XIV/347
ta-ar2 < TAR taraku; naqarum XIV/347
ta-ar2 < TAR muntalku; šitulum XIV/347
ta-ar2 < TAR uṣṣuṣu; ašarum XIV/347
ta-ar2 < TAR paqadu; palkû XIV/347
ta-ar2 < TAR napalkû; šupalku XIV/347
ta-ar2 < TAR šurrubu; hararu XIV/347
ta-ar2 < TAR ša AL.TAR altaru; hepû XIV/347
ta-ar2 < TAR ša AL.TAR pussû; letû XIV/347
ta-ar2 < TAR ša AL.TAR namuti; haraṣu XIV/347
ta-ar2 < TAR ša KA.TAR rakanu; taklu XIV/347
ta-ar2 < TAR namtarum; šimti XIV/347
ta-ar2 < TAR šâmu ša šimti; qatapu XIV/347
ta-ar2 < TAR nakasu ša ZI XIV/347
ta-ar2 < TAR nesû ša SIG2 XIV/347
ta-ar2 < TAR arum ša KU6; harabu XIV/347
ta-ar2 < TAR dalalu ša KA XIV/348
ta-ar2 < TAR šalaṭu ša KA XIV/348
ta-aš-ka-ri < GIŠ.KU tašqarinu, LUGAL, ellu, ebbu, namru, dugultum, takaltum XV/77
ta-bi (a-na-bi) minšu qu'est-ce? IVE/43
ta-il ikkillum XVII/193
ta-la < ¤PI rapašu être large III/128
ta-ra-ah < DARA3 tarahum XIV/102
ta-rim < LAGABxKU3 kupru(tamertu) XIV/198
ta-ši-a ki tašan XI/44
ta-ta (a-na-ta) ana minim pourquoi? IVE/43
ta-tag2 < UD.UD ellum, ebbu, namru XV/70
ta-zu (a-na-zu) minka et toi? IVE/43
ṭa3-ba-an ṭaban ID2 XVI/301
tab tappû associé V/29
tab šakanu placer XVI/147
tab aṣabu ajouter XVI/155
tab šurrû XVI/218
TAB ezebum; šutašnum XIV/124
TAB šutahuzum; hamaṭum XIV/124
TAB tamahum XIV/124
tab(-tab) edelum; edelum ša panim verrouiller XVI/127
TAB+KUN (megidda) šahitu VIII,2/21
tab-ba sapanu XVII/71
tab-ba tamahu XVII/84
tab-ba sepû XVII/86
tab-ba SAR burû; tabrû X/92
TAB.TI šahitum VIII,2/21
tab2 ṣarapu ša KU3.BABBAR XVI/215
TAG nadû XVII/77
tag lapatu XVII/174
tag bârum XVII/224
tag-tag bu'urum XVII/224
TAG.LAGAB erištu XVII/18
TAG.TAG dumqum, zuhunû, taqinum XV/28
TAGXŠU(tibir)-mu upnâ mes mains IX/69
tah-he-dam waṣab on ajoutera (l'intérêt) I/19
tak4 šêtu ša rihti XVII/175
tak4 ezebu XVII/226
tak4-a kalû XVI/122
TAK4.ALAN gurgurum XV/18
TAK4.TAK4 ezêbum, šêtum, uhhurum XV/41
tal < AŠ tanuqatu XIV/249
tal < DIŠ šisitu XIV/257
tal < HU naprušu XIV/259
tam qapu ša ŠA3 XVI/156
tam-ma talimu XII/109
tar šâmu décréter XVI/90
tar ulṣu XVI/302
TAR qatapu extirper XVI/164
TAR tararu XVII/59
TAR kararu appi XVII/167
TAR bataqa; parasu XIV/312
tar-gul < ID2.MA2.MUG tarkullu XV/146
TAR-mah qatapu ša GIŠ.PEŠ3 XVI/164
tar-tar-re pararu XVII/59
TAR.MUŠEN ṣîbarum XV/47
tarnâš crâne XV/94
TAR{si-la}LA šalaṭu ša amat XVII/198
te šišitu; ishunnatu XIII/187
te eburu; ruššû XIII/187
te pašahu; bullû XIII/187
te sahalum; nâbu XIII/187
te lêum; emedu XIII/187
te sanaqu; ṭehum XIII/187
te nisû; duppurum XIII/187
te simtum; šupû XIII/187
te-a-na ṭehišum IVO/78
te-am3 (e-ne-am3 ) minu quoi? IVE/41
te-am3 (nam-mu) minšu qu'est-ce que c'est? IVE/42
te-e < TE temmenu: simtu; ṭehû XIV/478
te-e < TE šupû; nišû XIV/494
te-e < TE ša teltim; duppurum XIV/494
te-e < TE sanaqu; lêtum XIV/494
te-e < TE emedu; salahu XIV/494
te-e < TE bullû; ipu XIV/494
te-e < TE ruššû; šišitum XIV/494
te-e < TE ishunnatum; banû XIV/494
te-e < TE rahaṣu; kannu XIV/494
te-e < TE kasû; zukû XIV/494
te-e < U2.NAGA-t. mangu, qaqqullu, šâmiṭu XV/150
te-en pataqum ša pitqi XVI/111
te-en < TE nâhu; pašahu XIV/494
te-en-te-en bullû ša IZI XVII/175
te-en-te-en pašahum ša išati XVII/186
te-en-te-en kuzzu SS1/84
te-en-ter < DIN.TIR.KI Tintir, Bâbilu, šubat nuhši, šubat balâṭi XV/152
te-er < GIŠ.TIR qaštu XV/18
te-er < KAxPI luhummum XIV/138
te-er < TIR qištum; qaštum; šubtum XIV/467
te-er < TIR ašabu; mušabu XIV/468
te-eš rigmu XVI/261
te-eš < UR baštu; išten XIV/463
te-eš-dug4-ga rigmu XVI/261
te-eš-lu-ug < LU2xLAGAB atmu XIV/462
te-gun3-nu erimmu grain de beauté IX/93
te-hi < GIŠ.NIM baltu, zatum, hanašbiru XV/78
te-hi < GIŠ.NIM baltu, hištu, sahmaštu, za'tu, handašpiru XV/128
te-hi < IDIM idimmu: imdu XIV/252
te-i < A2.MUŠEN XV/81
te-i-ri < GAL.TE XV/82
te-me < DIM2 panû, ibišu, maṣî, šudamu XV/80
te-me < NAGA uhulu XIV/453
te-me < NAGA qaqulum; mangu XIV/468
te-me < NAGA šamiṭu XIV/468
te-me-en < TE temennu XIV/478
te-mu leti ma joue IX/68
te-nu-ur < IM.ŠU.NIGIN2 tenurum XV/80
TE-tag-ga kišpu SS1/84
te-te suhulu, durû, dukumu être transpercé, négligé, prostré IX/94
te-te suhumu, dukušu, ṣurupu être oppressé, brûlant IX/95
te-te pulluhu; hurrušu; huttû craindre; accoucher; panique IX/95
te-te nuttû IX/95
TE.LA2 gallûm XV/48
TE.MURUB4 rêmu XVI/323
TE.UNU makâlum; paššurum SS1/96
TE.UNU lêtum, usukkum, šubtum, šikkatum, naptanum XV/30
TE.UNU mâkalum, usukkum, šubtum,n šikkatum, bâtultum, wardatum, pâššurum XV/48
tekriš XV/97
teš-bi mithariš ensemble I/78
teš2 baštu XVII/27
teš2-bi išteniš à égalité I/78
teš2-si3-si3-ga ṣummuru XII/106
teš2-tuku bayyašu XII/109
TEŠ2.ŠA2.RI šutelupu XVII/74
ti dûtum XVII/76
ti dapanu ša GIŠ.GIGIR XVII/151
ti-ba-UD-a mišittum XVI/111
ti-bi-ir < TAG rittum; qatum XIV/414
ti-bi-ir < TAGxGUD rittum; qatum XIV/414
ti-bi-ir < TAGxKU rittum; qatum XIV/414
ti-bi-ir < TAGxŠU rittum; qatum XIV/414
ti-bi-ir < TAGxUD rittum; qatum XIV/414
ti-bi-ir < ¤TIBIR2 rittum main III/103
ti-bu-la tibulû VI/119
ti-eš < UR buštum honte II/141
ti-i < TI titû: leqû XIV/277
ti-i < ¤A2.HU arû aigle III/71
ti-i < ¤TI ṣilu; laqû; balaṭu nervure; prendre; vivre III/138
ti-ib-nu < TI-t. tibnu ša ana ṣilišu nadû XIV/251
ti-id-nu < ¤TIDNU amurrû Amorrite; bédouin III/114
ti-il tanuqatum XVII/193
ti-il < BAD qatûm XIV/93
ti-il < BAD sekeru ša A.MEŠ XIV/250
ti-il < GAD.TAK4.SI ikkilu XIV/303
ti-il < KAD5.KAD5 šisitum XIV/476
ti-il < TI balaṭu XIV/251
ti-il < TI balaṭu; emû XIV/277
ti-il < TI labaru; wašabu XIV/277
ti-il < TI qištum; šunu XIV/277
ti-il < TI ša {d}nin-DIN-ugga til XIV/277
ti-il < TI rašû ša ṣibuti XIV/277
ti-il < ¤TIL gamaru, qatû; labâru terminer; vieillir III/75
ti-il-har < GA2xBAD upû ša AN-e XIV/364
ti-il-ti-til < TUR.TUR.LA2 XV/101
ti-im < DIM timmu; (KKS) XIV/500
ti-in < ¤TIN balaṭu vivre III/141
ti-ir < ¤TIR keldu (qištu); TIR-Šar forêt III/87
ti-ir < ¤TIR šubtum; {giš}DAG-za siège III/87
ti-ir < ¤TIR ašabu; aŠatar s'asseoir III/87
ti-ir < ¤TIR URU-lum; URU-aŠ cité III/87
ti-ir < ¤TIR KUR-tum; KUR-e pays III/87
ti-iš-pak < MUŠ2 {d tiš-pak}MUŠ2 XIV/478
ti-la < URI urṭû XIV/250
ti-lim-du3 zabar tilimtu bol en bronze VII/163
ti-mu2-a < ALAN {d}timu'a; {d}dilbat XIV/514
ti-mu2-a < ALAN {d}ištar MUL.MEŠ XIV/514
ti-nu-ur < LAGABxIM tinuru XIV/216
ti-ru-um < GAL.TE mari E2-GAL-im courtisan II/148
ti-sah4(-sah4) tuquntu; ašgagu XVII/40
ti-tab < ¤TITAB titapu malt germé III/102
ti-ti-a rušši démanger IVO/74
ti-ti-mu-un-ak ukiddanni il me taquine IVO/74
ti-{sa-ah}SUH3 anantu XVII/40
tibira gurgurru XII/103
til gamâru; zinnumar être complet XIII/144
til ibišu; iauwar faire XIII/145
til qâdu; ŠU-aš main XIII/145
til < AŠ šisitu XIV/249
til < DIŠ šisitu XIV/257
til < TI bašû XIV/251
til < TI titû: wašabu XIV/277
til-la qîtum; quttû; luqqutum XIII/214
til-la < ¤URI urṭû homme de Urda III/135
TIN.TIR kamunu moisissure XVI/90
tir qištum XIII/37
tir qištum eletum XIII/37
tir < PAN qaštum XIV/510
tir-ga-(an)-igi-hur-sag ki ša pan KUR-i XI/18
tir-ga-an ki tirgan ki; ša {d}bulala XI/36
tir-ga-an-igi-gu-ti ki tirganigiguti ki ŠA IGI gutî; harhar XI/36
tir-ga-an-igi-hur-sag ki tirganigihursag ki ša IGI KUR-i XI/36
tir-ga-an-igi-hur-sag ki arman: PA-din XI/36
tir-ha-šu-ur2-ra qišti hašurri XIII/37
tir-hum ṭaplum XII/109
tir-qa-an ki tirqannu; puqu ša IGI suti XI/35
tir-qa-an-igi-gu-ti-um ki tirqan ša pan gutî XI/35
tir-qa-an-igi-gu-ti-um ki URU LU-ti XI/35
tir-qa-an-igi-hur-sag ki tirqan šadî; ša bulala XI/35
tir-qa-an-igi-hur-sag ki pani šadi XI/45
tir-ra-na{ki} TIR.AN.NA{ki} XVII/67
tir-tir qišâtum XIII/37
tir-tir MUŠEN terterru oiseau VIII,2/140
titab-a-di-a ṣiputum XI/72
titab-al-bur-ra pituti; PA-ṭuti XI/73
titab-al-si-ga šulukutum XI/72
titab-al-si-ga našputum XI/73
titab-al-si-il-la2 našputum XI/73
titab-si-ga šulukutum XI/72
titab-u4-zal-le sikrutum; šulukutum XI/73
tu KU6 summatum, šumadu VIII,2/108
tu-ba < ME nalbašum XIV/128
tu-ba < ŠID pirsanu XIV/451
tu-ba-ši-in < KU7 uš nutilû: tubašinu XIV/363
tu-di-tu zabar tudittum aiguille à coudre VII/163
tu-gan/gan2 MUŠEN sukaninu, zuqaninu VIII,2/135
tu-gul-la MUŠEN urtû VIII,2/161
tu-gur < LAGAB kabtum XIV/208
tu-gur4 MUŠEN sukaninu VIII,2/135
tu-gur4-ra urtû VIII,2/135
tu-hu-ul < ¤HAŠ4 giššu hanche III/127
tu-ku < IM.TAG.GA nakazu, qatapu, qarazu XV/80
tu-ku < LAGABxEŠ nâšu ša SAG.DU XIV/183
tu-ku < LAGABxEŠ nâšu; râbu XIV/217
tu-ku < LAGABxEŠ šâpu; šuktutu XIV/217
tu-ku < LAGABxEŠ râdu; ratatu XIV/217
tu-ku < LAGABxEŠ tararum; dâmu XIV/217
tu-ku < TAG šuridu: mahaṣu ša TUG2 XIV/398
tu-ku < TAG šêu ša GIŠ.NA2 XIV/414
tu-ku-bi < ŠU.NIG2.MEŠ.LA2.BI.ŠE3 šuma XV/80
tu-ku-ri < KAxŠE kasasum ronger II/153
tu-ku-ul < ¤TUKUL kakkum arme II/151
tu-kur < KAxU2 gaṣaṣu XIV/308
tu-kur < LAGAB lagabbu: kabtum XIV/177
tu-kur < LAGAB sepû ša SIG2 XIV/208
tu-kur < ¤TUKUR2 kasasu mâcher III/120
tu-lu šurbubu XVII/89
tu-ma < KU tukullum: ṣaratu XIV/184
ṭu-mu-nu-nus2 (dumu-SAL) martu fille IVE/17
tu-nu-ur < LAGABxIM nablu(tinuru) XIV/198
tu-tu < LAGABxEŠ.LAGABxEŠ nâšû, namâšu, tarâru, šâbu XV/116
tu-u < HIxBAD ummaru XIV/399
tu-u < HUB haut : kamarum XIV/528
tu-u < HUB2 hatû XIV/528
tu-u < KAM ummarum XIV/528
tu-u < KAxLI šiptum XIV/528
tu-u < KU ṣubatum XIV/528
tu-u < ŠID mahaṣu ša KU XIV/528
tu-u < ŠU.NAGA ramaku XIV/528
tu-u < TUG2 tukullum: ṣubâtu étoffe XIV/185
tu-u < ¤TU5 ramaku; risnu baigner; tannage III/133
tu-u < ¤TU6 šiptum incantation III/119
tu-u < ¤TUG2 lubušdu; waššuwar habillement III/59
tu-u < ¤TUG2 TUG2-aš étoffe III/59
tu-u2 < HIxBAD ummarum; diqârum XIV/99
tu-u2 < HIxKAM ummaru XIV/404
tu-u2 < LU2.NE ṣaltum XV/80
tu-u2 < NIMxGAN2-t. babalu XIV/482
tu-u2 < ŠID turrum XIV/451
tu-u2 < ŠU.NAGA šû nangaku: ramaku XIV/432
tu-u2 < TUM hurdatu XIV/454
tu-u2 < ¤TU eribu; summatum entrer; pigeon III/113
tu-u2 < ¤TU7 ummaru soupe III/98
tu-u4 < ¤TUG2 ṣubatum tenue II/129
tu-ub < DUB2 napaṣu XIV/364
tu-ud banû hamṭu XVI/51
tu-ug < TUG2 tukullum: ṣubâtu étoffe XIV/185
tu-uh < GABA paṭarum XIV/477
tu-uh < GABA petû ša pî; šatahu XIV/493
tu-uh < GABA rišaqu ša LU2; eli XIV/493
tu-uh < GABA paṭarum; ṭuhhudu XIV/493
tu-uk < IM.KAD3 nakâsu, naqâru, hurâṣu, narâbu, karâṣu XV/156
tu-uk < ¤TUK išu, eŠzi; šemû, PI-ar avoir (hit. il est); écouter III/87
tu-uk < ¤TUK rašû kanieŠ Šuwar obtenir (hit. trouver) III/87
tu-uk < ¤TUK ahazu; SAL-aŠ dauwar prendre (une épouse) III/87
tu-uk < ¤TUK uhhuzu, halieŠŠiar plaquer III/87
tu-uk < ¤TUK4 nâšu chanceler III/108
tu-ul < LAGABxU issû XIV/90
tu-ul < LAGABxU burtum; kalakku XIV/198
tu-ul < LAGABxU šuplu; hiritu XIV/198
tu-ul < LAGABxU mihṣu; lahtum XIV/212
tu-ul < LAGABxU tultum; šiddu XIV/212
tu-ul < NIGIN2xU issû boue de puits II/128
ṭu-ul < UR-š. ṭultu XIV/454
tu-ul-tu-ul ki tultul ki; URU îd XI/35
tu-um < NIMxGAN2-t. babalu XIV/482
tu-um < TU summatum XIV/452
tu-um < TUM qištum; išpatum XIV/464
tu-um < TUM nazamu; (KKS) XIV/464
tu-um < ¤TUM hurdatum poteau III/141
tu-um-tu-tum < BUR2.BUR2 rubbû, ruššû, šâlum, šâbu, dâpu, dâlum, dubbubu, šatahṭu, duhhutum XV/77
tu-un < TUN3 šaplu; makaltum XIV/492
tu-un < TUN3 suqtum; šaptum XIV/492
tu-un < TUN3 takaltum; sunu ša TUG2 XIV/492
tu-un < TUN3 diktum ša GIŠIMMAR XIV/492
tu-un < TUN3 biṣrum; quddu XIV/492
tu-un < TUN3 kaluna; napharum XIV/492
tu-un < TUN3 šimtum; šimittum XIV/492
tu-un < TUN3 palakum; palgu XIV/492
tu-un < TUN3 huptum; šitru XIV/492
tu-un < TUN3 marum; tapû XIV/492
ṭu-un < ¤TUN3 pâšu, qudu; takaltum hâche; sac III/104
tu-un-gal tungallum VI/119
tu-un-nu-un ki dununu XI/46
tu-un-nu-un-dur ki zaldi XI/46
tu-un-nu-un-edin-na ki ša ṣeri XI/46
tu-un-nu-un-za-mi-it ki zamiti XI/46
tu-ur < NUN.LAGAR nun lagarakku: tarbaṣu XIV/401
tu-ur < TU šerrum XIV/452
tu-ur < TU la'u; ṣehrum XIV/467
tu-ur < TU lakû; la le'u XIV/467
tu-ur < TUR enšum faiblement II/143
tu-ur < ¤TUR ṣihru; la'u, širru; eṣu petit; enfant; peu III/75
tu-ur < ¤TUR3 tarbaṣu enclos III/140
tu-ur-tu-ur < TUR.TUR ṣihrum, lahutum, enšutum, daqutum, uteninunum XV/14
tu-ur-tu-ur < TUR.TUR lâlu, duqququtum, daqqaqutum, enšum, piqûm, rabbum XV/54
tu-ur-tu-ur < TUR.TUR ṣihhirûtu, daqqaqûtu, daqquqûtu, sukkukûtu, unnušûtu, unnuttu, rabbu, dallu, pâqu XV/114
tu-uš < ¤TUŠ wašabum; šubtum demeurer; demeure II/151
tu-uš < ¤TUŠ mušabum siège II/151
tu-uš < ¤TUŠ šubtum; ašabu siège; s'asseoir III/58
tu-uš < ¤TUŠ ašešuwar laisser se reposer III/58
tu-uš < ¤TUŠ mušabu; zahtiiš siège III/58
tu-ut-ku < LAGABxEŠ.LAGABxEŠ nâšum, namašum, nuhhusu, rahabum XV/14
tu-ut-ku < TUK.TUK XV/55
tu5 ramaku baigner XVI/220
tu6-tu6-abzu šipat apsî XVII/216
tu7 ummaru; diqaru XI/89
tu7-a-gazi(GA2xSAR) ummar mê kasî XI/69
tu7-a-uzu ummar mê šêri XI/69
tu7-agrig ša abarrakki XI/89
tu7-ar-za-na-sig5-ga šindêtum XI/89
tu7-ba-ba-za-sig5-ga alutum XI/89
tu7-bil2-ak-a ṣirpêtu XI/89
tu7-gu2-gal-gal ummar halluru XI/69
tu7-gu2-gig ummar inninnu XI/69
tu7-gu2-tur ummar kakkû XI/69
tu7-i3-ra2-ra2 ra-KAK-qu XI/89
tu7-im-me-uzu-bal tuimmeuzubalu XI/89
tu7-mud ummar dame XI/69
tu7-mud-gar-ra qurqurû XI/69
tu7-sig5-ga tusiggû XI/89
tu7-uzu-bal tuzubalu XI/89
tu7-zahan zahannu XI/89
tu7-ZIZ2.AM3 parrû; ulušinnu; nâšu XI/89
tu7-ZIZ2.AM3-dug4-ga haššu XI/89
tu7-zizna{ku6} tuziznaku XI/89
tu9-dul ŠU.NIGIN al-gar ṣipir GIŠ.AL.GAR XVI/252
tu9-nin2-dul-dul ubbunu XVI/196
tub šapaku ša SAHAR XVI/143
tug2-a-di-a ṣirpu X/133
tug2-a-di-a lubar umdi; šinitum X/138
tug2-a-dug4-ga ṣirpu XVI/216
tug2-a-gi4-a ṣiputum; šinitum X/133
tug2-a-gi4-a lubar budi; šushuru X/133
tug2-a-gi4-a SAGŠU puqi X/141
tug2-a-sa2-sa2 ṣirpu XVI/216
tug2-A.SU ṣapšu; šalhu ša lubar X/138
tug2-A.SU ša ramki; hullanu X/141
tug2-a2-gu-hum aguhhu; patinu X/141
tug2-an(-ta-)dul taktimu X/133
tug2-an-ta-dul k/qadilû X/138
tug2-ba nalbašu ration de vêtements V/10
tug2-BALAG.DI kandu X/133
tug2-balla(NIG2.SAG.IL2.KEŠ2.NITA) upur zikari X/132
tug2-balla(NIG2.SAG.IL2.KEŠ2.SAL) upur sinništi X/132
tug2-bar-dul5 kusitum X/130
tug2-bar-dul5-a2-gu-hum tugbardulaguhum X/130
tug2-bar-dul5-alam ša ṣalme X/130
tug2-bar-dul5-huš-a tugbardulhušatum X/130
tug2-bar-dul5-nig2-mu4 ša lubuši X/130
tug2-bar-dul5-ruš-a tugbardurušatum X/130
tug2-bar-dul5-ša3-ba-tuk šapitum; habîtum X/130
tug2-bar-dul5-sal-la raqqatum X/130
tug2-bar-min3 širṭu X/133
tug2-bar-ra ṣubat eluti XVI/228
tug2-bar-ra ṣubat erišti X/134
tug2-bar-ra-si-a2-la2 ṣubat elitum XVI/228
tug2-bar-ra-si-il-la ṣubat arišti XVI/85
tug2-bar-si(-gal) parsigu; nargitum X/135
tug2-bar-si-gal paskar X/138
tug2-bar-si-ša3-ga parsig šapiltu XVI/235
tug2-bar-si-SAG.DU haziqatum X/135
tug2-bar-si-SAG.DU paršigu X/138
tug2-bar-si-sig zirqatum X/135
tug2-BAR-sig2-ur3-ra ša ina kunšilli masru X/133
tug2-bir-bir-ra šurruṭu X/133
tug2-bur-gul-ša3-ga parsig šapiltu XVI/235
tug2-dara2 nibittu X/134
tug2-du8-du8-a kiššu ša TUG2 XVI/134
tug2-du8-du8-a tapšû X/135
tug2-du8-du8-he2-a-na{ki} hanû X/135
tug2-du8-du8-šu2-a illuku X/135
tug2-dul-dul hatû X/134
tug2-dun-dun kandu; šatû X/133
tug2-dun-dun-ša3-luh-ha dêpu; rêšu X/134
tug2-e-ib2-huduš(TU) mesir hudušši; patinnu X/140
tug2-e-ib2-nig2-ba-tuk šapû; mezah X/140
tug2-E.IB2-si mesiru qarni X/140
tug2-E.IB2-si mezah ša uppite X/140
tug2-gibil eššu X/133
tug2-gu-za illuku X/135
tug2-gu-za lubar sâmu X/138
tug2-gu-za-alam ša ṣalme X/135
tug2-gu-za-sag reštû XVI/85
tug2-gu-za-UKU-uš ša redî X/135
tug2-gu-za-uš tardinnu X/135
tug2-gu2-e3 nahlaptu X/134
tug2-gu2-nig2-HAR-ra-ak-a tuzzu; nalbašu; gadmahu X/131
tug2-gu2-nir-ra nîru X/134
tug2-huš-a huššû XVI/331
tug2-huš-a lubaru sâmu X/140
tug2-huš-a SAGŠU ŠID X/141
tug2-huš-a ruššû; lubar ebbi X/138
tug2-i3-LU-ak-a pašašu ša TUG2 XVI/220
tug2-ib2-bal nahtum; nibittum X/133
tug2-ib2-eš uduplum; nahtum X/133
tug2-ib2-la2 nibihu X/135
tug2-IGI.DU3-ri-a palku X/133
tug2-IGI.DU3-ur3-ra misû X/133
tug2-kal-kal-la kubbû XVI/81
tug2-kal-kal-la atû X/142
tug2-keš2-da-du3-a ša ina tappišti nadû X/133
tug2-kud-kud-da šiddum X/133
tug2-libir-ra labiru X/133
tug2-lil2-la2 tahapšu X/135
tug2-mah tugmahhu X/132
tug2-mah tugmahhu; lubaru X/142
tug2-MAH tuzzu X/131
tug2-MAH nalbašu; gadmahu X/131
tug2-MAH-dingir-ra-kex(KID) nalbašu X/138
tug2-MAH-dingir-ra-kex(KID) GADA.LA2 ša DINGIR X/138
tug2-MAH-LUGAL-la-ke4 tûzu; GADA.LA2 ša LUGAL X/139
tug2-MU.BU ṣubat arišti XVI/85
tug2-MU.BU urašu X/139
tug2-MU.BU ṣubat idirtum; karra X/139
tug2-mudra(mu-BU) karru; urašu X/134
tug2-na-ma-ru nâmaru X/132
tug2-NAM.EN tediq beli X/131
tug2-NAM.LUGAL tediq šarri X/131
tug2-nig2-dara2 ulapu X/136
tug2-nig2-dara2-BAD-a kannu ša harišti X/136
tug2-nig2-dara2-BAD-a ša la KU3-ti X/138
tug2-nig2-dara2-bar-ra kannu ša erišti X/136
tug2-nig2-dara2-sal-la-sir2-ra sinbu X/136
tug2-nig2-dara2-šu-lal2 ulapu dame X/136
tug2-nig2-dara2-šu-su-ub ulapu sûni X/136
tug2-nig2-dara2-uš2 ulapu dami X/136
tug2-nig2-GAB.BI nasru X/134
tug2-nig2-GAB.DIRI nasru X/134
tug2-nig2-GAB.LU nasru X/134
tug2-nig2-gul nasru X/134
tug2-nig2-ib2-la2 huṣannu X/135
tug2-nig2-keš2 maksutum X/136
tug2-nig2-la2 ṣindu X/136
tug2-nig2-lam2 lamhuššû X/130
tug2-nig2-lam2-alam ša ṣalmu X/131
tug2-nig2-lam2-ban3-da lamhuššû X/130
tug2-nig2-lam2-ban3-da lugal lamhuššû šarri X/131
tug2-nig2-lam2-elam-ma{ki} kiripu X/139
tug2-nig2-lam2-sag reštû X/131
tug2-nig2-lam2-UKU-uš ša redî X/131
tug2-nig2-lam2-uš terdennu X/131
tug2-nig2-mu4 lubušu X/136
tug2-nig2-mu4-dingir-ra lubušu DINGIR X/136
tug2-nig2-mu4-lugal lubušu šarri X/136
tug2-nig2-mu4-nin-dingir-ra lubušu enti X/136

Pages