MSL Index (by Jacques Levi)

Displaying 2001 - 3000 of 22429

(Search tipsNo need for diacritics, write e.g. sinu for šīnu, sabatu for ṣabātu
No quotation marks!
MSL XVII/211 = MSL 17, p. 211 (line not specified)
)

Sumerian Akkadian Translation MSL
buru5-balag-ga-na ṣarṣaru VIII,2/27
buru5-EN.ME.LI (šešlam) ša'ilu VIII,2/27
buru5-EN.ME.LI (šešlam) BURU5 adudilu VIII,2/57
buru5-EN.ME.LI (šešlam) ša'il irbî; DUMU.SAL SIPA VIII,2/58
buru5-EN.ME.LI-a-ša3-ga ša'ilu eqli VIII,2/27
buru5-EN.ME.LI-a-ša3-ga mar SIPA VIII,2/58
buru5-EN.ME.LI-a-ša3-ga BURU5 DUMU.SAL SIPA VIII,2/57
buru5-ga2-an-nu-um BURU5 sisanu A2.DIR.GU2.UGU VIII,2/57
buru5-gal ṣinnarabû VIII,2/26
buru5-gal hilimu, irgilu VIII,2/70
buru5-gal BURU5 tibuti; kallabunu VIII,2/57
buru5-gal-edin-na kallat Šamaš libellule VIII,2/38
buru5-gan2-na zizanu VIII,2/26
buru5-gan2-na suhsilu VIII,2/70
buru5-gan2-tir-ra zizanu qištum VIII,2/26
buru5-gi-zi MUŠEN iṣṣur kîsi VIII,2/127
buru5-gi-zi MUŠEN ṣinundu VIII,2/168
buru5-GIŠ.SAR MUŠEN MUŠEN kirê VIII,2/125
buru5-GIŠ.U.GIR2 MUŠEN iṣṣur ašagi VIII,2/127
buru5-GIŠ.U2.GIR2 MUŠEN diqdiqqu VIII,2/169
buru5-gun3-a MUŠEN burrumtu VIII,2/125
buru5-gun3-a MUŠEN darru VIII,2/168
buru5-ha-mun lallartum VIII,2/27
buru5-habrud-da MUŠEN iṣṣur hurri VIII,2/128
buru5-hi-a erib, kalabunu criquets VIII,2/45
buru5-id2 BURU5 nâri VIII,2/26
buru5-id2-da kulilum VIII,2/26
buru5-id2-da BURU5 nâri VIII,2/57
buru5-ir-gi-lum irgiṣu sauterelle VIII,2/27
buru5-ir-gi-lum hilammu VIII,2/46
buru5-ka5-a BURU5 zibû VIII,2/57
buru5-kar-kid MUŠEN harimtu VIII,2/128
buru5-ki-tir-ra BURU5.BI.A2.NU.DIR VIII,2/58
buru5-ma-su3-ud-ra adudillum VIII,2/27
buru5-sa-ad-num BURU5 qaqqadanu VIII,2/57
buru5-sa2-a sikdu VIII,2/27
buru5-sag ṣinnarabû VIII,2/26
buru5-sahar-ra ereb turbuti VIII,2/26
buru5-sahar-ra BURU5 garabi VIII,2/57
buru5-sahar-ra LAG.A.ŠA3 (kurban eqli) VIII,2/70
buru5-sim MUŠEN asqiqu VIII,2/125
buru5-sim MUŠEN šiliqqu VIII,2/169
buru5-su3-ud-ri adudilu; eribu EN.ME.LI VIII,2/46
buru5-tur zîru VIII,2/26
buru5-tur BURU5 zîru VIII,2/57
buru5-tur-tur BURU5 zirzirrum VIII,2/45
buru5-tur-tur zunzunu VIII,2/57
buru5-tur-tur zizrum VIII,2/70
buru5-ugu-dil-lum MUŠEN appunnu VIII,2/128
buru5-ugu-dil-lum MUŠEN kumû VIII,2/169
buru5-ugu-du3-a MUŠEN appunnu VIII,2/127
buru5-us/uš2 MUŠEN bûṣu VIII,2/125
buru5-us/uš2 MUŠEN iṣṣur hurri VIII,2/168
buru5-za-pa-ag2 ṣaṣiru VIII,2/27
buru5-za-pa-ag2 ṣarṣaru VIII,2/64
buru5-za-pa-ag2-tir-ra ṣaṣiru qišti VIII,2/27
buru5-zi-te (tibûte) kallabunu VIII,2/70
burux-mah buruhu XI/171
burux-mah-gu-la rabû XI/171
burux-mah-tur-ra ṣahru XI/171
burux-mah-{d}en-lil2-la2 dimat {d}enlil XI/171
burux-mah-{d}nin-lil2-la2 ittil {d}ninlil XI/171
BU{gi-id-gi-id}BU šitadudu XVII/207
BU{gi}-da šadadu XVII/225
BU{si-ra}RA sanapu XVII/82
da ṭihu adjacent I/89
da ahu voisin (de terrain) V/69
da ahu; paltanaš bras XIII/141
da idu; NI2.TE-aš corps XIII/141
da našû ša LU2 XVI/146
da eli IVN/142
da qadu IVN/143
da lieu IVN/145
da ina IVN/162
da ana IVN/166
DA itti XVI/57
da (ga) précatif IVE/43
da : he2-gal < GA2xAN rupšu XIV/364
da < DA idum; iti; šahatum bras; à côté; côté, angle II/139
da < DA lehum; tubqum pou; angle II/143
da-7 ki uruk XI/54
da-a idu côté III/133
da-a < DE2 umunu: babalu ša bibli XIV/362
da-a < DE2 marasu ša mirsi XIV/382
da-a < KAK gakku: kalama XIV/247
da-a < TAG ša NAM.TAG.GA arni XIV/398
da-a < TAG šuklulu XIV/413
da-a-ar < BAD3.AN.KI Dâr XV/152
da-a-ri-a darû XVII/60
da-a-rib iši XIII/123
da-ab < KU bâhum; kâmum XIV/141
da-ab < TAB dili minnabi: tamahu XIV/272
da-ab < TAB šina; tu'amu XIV/272
da-ab < TAB kilallan; šutašnu XIV/273
da-ab < ¤DAB5 šabatum; kullum prendre possession; tenir II/151
da-ab < ¤DAB5 šuhuzum; lawûm enseigner; assiéger II/151
da-ab < ¤DAB5 ahazum; esrum saisir; geôlier II/151
da-ab-bu dabû VIII,2/74
da-ad-da < TAK4.TAK4 ezebum, šêtum, šitatum XV/14
da-ad-muš ki datuna XI/54
da-ad-uš datunu XVII/226
da-ag < DAG sukuptum; šubtum défaite; logement II/138
da-ag < DAG naqarum raser II/138
da-ag < KA qabû; tukultu XIV/330
da-ag < UD ellum; ebbu; namrum XIV/334
da-ag-rim < LAGABxKU3 tamertu XIV/215
da-ah < MU/MU aṣabu XIV/311
da-ak-a leqû ša šahati XVI/137
da-al < HU naprušu; watkuar (s'en)voler III/55
da-al < IDIGNA ellum pur II/149
da-al < RI tallu; naprušu poutre; (s'en)voler III/57
da-al < RI nirrubu; lismu s'échapper; course III/57
da-al-la < DALLA šupûm XIV/102
da-al-la < MAŠ.GU2.GAR3 mašu gû qarraku: šupû XIV/228
da-al-la < MAŠ.GU2.GAR3 mamlum; makaku XIV/228
da-al-la < MAŠ.GU2.GAR3 rapašu; kamkammatum XIV/229
da-al-la < PAP.GU2.GAR3 šupû XIV/477
da-am < ¤DAM aššatum conjoint III/126
da-an < GA2xGAN2-t. zakû; zukû XIV/366
da-an < GA2xTAK4 zakû; zukû XIV/366
da-an < KAL gurušu: dannu XIV/367
da-an-na < KASKAL ša KASKAL.BU bêru XIV/190
da-ar < DAR kurru : pêṣu XIV/144
da-ar < DAR salatum : hepû XIV/144
da-ar < DAR mušengunû: ittidû; ari XIV/294
da-ar < DAR pêṣu; pênu XIV/294
da-ar < DAR hepû; šataqu XIV/294
da-ar < DAR letû; nakasu XIV/294
da-ar < DAR šaramu; salatu XIV/294
da-ar < DAR parasu; urû XIV/294
da-ar < DAR murrû; para'u XIV/294
da-ar < DAR ša MAŠ.DAR mašṭaru XIV/294
da-ar < DAR šalaqu; (KKS) XIV/295
da-aš2-ka-ri < GIŠ.TUG2 ellum, ebbu, namrum, šarrum, šarmu, šihum, šamhu XV/55
da-ba-an < KU7 uš nutilû: šardappu XIV/363
da-ba-an šu tag-ga-ab šardapa turuṣ SS1/89
da-banda3{da} iltanu XVII/30
da-da ittišu IVN/144
da-da-ag < UD.UD uttû minnabi: ellum; ebbu XIV/335
da-da-ag < UD.UD namrum XIV/335
da-da-ag < UD.UD ellum, ebbum, namrum,ubbûbum, ullulum, nuwurum XV/12
da-da-DU.DU ša ina idati DU-zu XIII/205
da-da-ra nenbutum XVI/87
da-da-ra-a-du3 šuzuhaku IVN/170
da-da-ra-an-du3 ninzuh IVN/170
da-da-ra-e-du3 šuzuhata IVN/170
da-da-ra-še3 du11-ga-ab nenzih la limite (obligatoire) IVO/119
da-DU (ga-DU) lullik j'irai IVE/43
da-du8-du8 harašu ša GI XVI/183
da-ga-al < ¤DAGAL rupšu large III/74
da-ga-an kullatu XVI/283
da-ga-an-tum-ma taphurtum bien rassemblé I/39
da-gal šûtu XVII/30
da-gan riksu; kullatu XIII/220
da-gan-bi kullassu XIII/220
da-gul rapaqu XVII/57
da-gul-la rataqu XVII/57
da-HAR harašu ša LU2 XVI/183
da-la < IGI.KAK igi gaqqaku: ṣillû XIV/402
da-la < IGI.KAK ṣillû, dalû, gubru, quppû XV/126
da-ma-al (dagal) rapšu large IVE/36
da-nu-šu-du7 amurru XVII/30
da-par < GUD guttu: {d da-par}GUD XIV/361
da-ra < DARA2 nibittum lier III/144
da-ra < IB urašu: ishu; nibittu XIV/193
da-ra < KU.KIB parriku XV/70
da-ra < SIG2.AŠ siki dilû: da'mu XIV/187
da-ra < ¤DARA4 dâmu sombre III/111
da-ra(-ah) < DARA3 turahu; {d}ea XIV/513
da-ra-ag-ab šitpar IVN/163
da-ra-an-šub baṭil oisif IVO/73
da-ra-an-šub egû XVI/120
da-ri mekû; šippanduar faire une offrande XIII/141
da-ri šibu; {lu2}ŠU.GI-anza vieux XIII/141
da-ri labiru; uizza pan vieux XIII/141
da-ri daridu; URUDU+DA-anza nurse XIII/141
da-ri ṣabarum ša mešreti XVI/119
da-ri leqû ša liquti XVI/137
da-ri našû ša LU2.TUR XVI/146
da-ri ša almatti XVI/146
da-ri hatanu XII/107
da-ri arkatu XVII/19
da-ri-an-šub padalu; malkiawar tourner XIII/142
da-ru < KIB kippu: parriku XIV/363
da-šu-du7 šadû XVII/30
dab sanaqu ša LU2.DAB XVI/242
dab4 lawû XVI/294
dab5-dab5-giš-tukul-sig3-ge mahaṣum ša dubdê XVI/181
dag GIŠ.DAG; {giš}DAG trône; siège XIII/142
dag meltû; išparriauwarpat étendre XIII/142
dag meštû; išparriauwar étendre XIII/142
dag šatadu; SUD-uwar tirer; traîner XIII/142
dag naqâru; kururiauwar hostile XIII/142
dag šubtu XVII/44
DAG šetû; wûṣû XIV/127
DAG šuparurum; lubunu XIV/127
DAG dug4-ga šuparruru XVII/74
DAG+KISIM5xU2.GIR2 (kisim) šihu insecte VIII,2/28
DAG+KISIM5xU2.GIR2 (šarin) išid bukânnu VIII,2/28
DAG+KISIM5xU2.GIR2 (šarin) kulupu VIII,2/70
DAG+KISIM5xU2.GIR2 (šurin5) ṣaṣiru criquet VIII,2/28
DAG+KISIM5xU2.GIR2 (zibin2) nappillum VIII,2/28
dag-dag nagašu ša LU2 XVII/176
dag-dag < TAK4.TAK4 abaṣû, šâtum, šidatum, uhuru XV/77
dag-dag < TAK4.TAK4 ezzebu, uzzubu, šidu, šidadu, išehhu, šaqadu, uhhurum, gâu, gâdu, pîdu, ulludu XV/90
dag-ga naqaru ša GIŠ.MA2 XVII/183
dag-gi4-a babtu quartier I/36
DAG.KISIM5xLA narmaktu XVII/216
dag3-gi4-a-ne-ne babtašunu leur quartier I/72
dagal rupšu largeur V/69
dagal gabbu XVII/186
dagx-dagx-ga-ab ubbib fais clair! IVO/114
dah aṣabu, ruddû ajouter XVI/155
dah šanû XVII/196
dah-he-dam uṣṣab il (lui) ajoutera V/14
dah-hi šanûm IVN/164
dal nesû être loin XVI/118
dal zabar tallum ZABAR VII/163
dal-ba-an-na biritu milieu I/89
dal-ba-an-na biritu espace entre 2 maisons V/70
dal-ba-na-umbin-mu birit ubanatia mes espaces interdigitaux IX/69
dal-giri3 kappaltu XVII/38
dal-ha-mun < IM.IM(inversé) ašamšutu XIV/452
dal-ha-mun < IM.ŠITA ašamšûtu XV/154
dal-ha-mun < IMxIM ašamšûtu XV/154
dal-ha-mun < NAGA.NAGA(inversé) ašamšutu XIV/452
DALLA(PAP.NA2) ellum XIV/135
dalla-e3 uddû XVII/20
dam aššatum; mutum épouse; mari V/15
dam anaku; RI-tum KI IVN/175
dam mâ kima; ša kima IVN/175
dam-ban3-da šê'itum seconde épouse, concubine V/15
dam-dam alti muti épouse légitime V/15
dam-dam hairum XII/125
dam-gal hirtum XII/125
dam-gar2/3 d/tamkarum marchand V/66
dam-guruš alti eṭli épouse illégitime V/15
dam-kar3 tamkaru XII/137
dam-kaskal šê'itum associée sur un voyage V/15
dam-lu2 alti ameli épouse hors du mariage V/15
dam-ma-ra-tak4-a harimtum XVI/160
dam-nun-gal-e-ne {d}narudu XVII/20
dam-šah dabû VIII,2/19
dam-tab-ba tappû; tappattum associé(e) hors mariage V/16
dam-tab-ba ṣerretum seconde épouse V/16
dam-tab-ba kinitum concubine V/44
dam-tab-ba šawitu XVI/217
dam-tam-ma hairum XII/125
dam-tuku-a hârum ša aššati XVII/170
dar irbu; arkammaš tribut XIII/143
DAR kalû XVI/122
dar aṣû ša GIŠ u GI XVI/236
dar ittidû VIII,2/147
dar tarru XVI/67
dar-dar huppû XVII/150
dar-dar-re nagigu XVII/62
dar-gi-zi MUŠEN durummu; hurugu VIII,2/147
dar-lugal MUŠEN tarlugallum VIII,2/147
dar-lugal MUŠEN turunnu VIII,2/161
dar-me-luh-ha MUŠEN ṣulamu VIII,2/147
dar-me-luh-ha MUŠEN ṣalamdu VIII,2/168
dar3 ina; ana SS1/79
dar3-mu-uš urašu blessure infectée IX/93
dara2 nibittum XVI/87
dara3 turahu VIII,2/18
dara3 malku XVI/84
dara3 šarru SS1/81
dara3-hal-hal-la nayalu VIII,2/18
dara3-maš âlu VIII,2/18
dara3-maš-du3 nayalu VIII,2/18
dara3-si amiltu XII/93
dara4-hal-hal-la nâlu cerf VIII,2/44
dara4-hal-hal-la âlu cerf VIII,2/75
de-e < DE2 umunu: ašarum; pataqu XIV/362
de-e < DI salguttu: qabû XIV/358
de-e < DI dababu; atmû XIV/376
de-e < DI alaku EME.SAL XIV/376
de-e < DI nadû EME.SAL XIV/376
de-e < DI babalum EME.SAL XIV/377
de-e < NE nablum; ṭikmenu XIV/460
de-e < NE madutum; maritum (KT) XIV/460
de-e < RI laqatum; wašarum XIV/93
de-e < RI nâdu; ašaru XIV/297
de-e < RI nabaṭu; nâlu XIV/297
de-e < RI ellu; maqatu ša rigmi XIV/297
de-e < RI ullulu; maqatu XIV/297
de-e-li < AŠ wêdum; mithariš XIV/93
de-e-li < AŠ dêlum XIV/93
de-en < DIN balaṭu XIV/512
de-eš < DIŠ santak: išten XIV/257
de-eš6 < AŠ-t. išten XIV/256
de-hi < IDIM indu XIV/278
de2 pataqum ša erî/pitqi XVI/111
de2 šapaku ša A XVI/143
de2 ṣâdu ša URUDU XVI/293
de2 šaqû ša A.ŠA3 XVI/230
DE2 lîšu XVI/77
de2 babalu ša bibli XVII/203
de3-dal ṭikmennu; ditallum XIII/158
de3-dal la'mu; nablum XIII/158
de3-hi < UM dehutum; libum XIV/96
di dînu sentence I/93
di erešu désirer XVI/85
di qabû parler XVI/79
di dababu dire XVI/80
di mârum SS1/82
di (du) alaku hamṭu aller (hamṭu) IVE/27
di-ba-dib dinu puzuru XIII/178
di-bi dibbu; dûtu XIII/179
di-bi kud-da/al-ku5 dinšu dînu sentence dite I/93
di-bi-da dibbu; emeru XIII/179
di-bi-da-bi dibbu XIII/179
di-bi-GAR dûtu eṭirtu; miṭitu XIII/179
di-da-a-ni bi2-in-nir dinšu uzakki il a rendu une sentence pure I/94
di-dal < NE didalum XIII/35
di-di atalluku; tamṭatu XIII/179
di-di dababu; atmû XIII/179
di-di (DU) alaku marû aller (marû) IVE/27
di-di < TUR.TUR XV/73
di-di-bi-gub-ba petû u kuttumu XIII/179
di-di-de3 kûru XIII/179
di-dib-ba dînu šuhuzu; ṣimittu sentence prise; statut légal I/93
di-dib-ba dinu parasu; dinu šuhuzu XIII/178
di-dib-ba didibbû; dinu dânu XIII/178
di-e < RI la tarṣu; maqatu; nâṭu pas droit; tomber; briller III/57
di-e < RI miqittu; adāru tombé (bétail); devenir sombre III/57
di-e < RI nâlu; maqatu ša rigme se coucher; baisser la voix III/57
di-e < ¤DE2 šiqitum irrigation III/136
di-em3 (dim2) banû fabriquer IVE/34
di-em3 (gim) kima comme IVE/43
di-eš-šu < ¤GIŠ2-U neru 600 III/133
di-gi < NI sarbum XIV/92
di-gi-ir < AN ilum; belum; ellu XIV/291
di-gir < AN ilu XIV/259
di-i < DI qabûm; alakum sentence; dire; aller II/148
di-i < DI salguttu: dînu XIV/358
di-i < NE digimum XIII/35
di-i < RI laqatu XIV/297
di-i < TI ša IN.TI alaktu XIV/251
di-i < TI baštu; dûtu XIV/277
di-i < ¤DI dînu sentence III/142
di-i-ri < BAD3.AN.KI Dîr XV/154
di-ib < DIB bâyu; alakum XIV/91
di-ib < DIB etequm; halalum XIV/91
di-ib < DIB rabbumma XIV/91
di-ib < DIB kullu XIV/198
di-ib < KU tukullum: ṣabâtum XIV/184
di-ib < ¤DIB ṣabadu; appatar saisir III/59
di-ib < ¤DIB gamû; appatar saisir (ak. enchaîner) III/59
di-id (1(diš)) išten un IVE/39
di-id-da < ¤DIDA billatum moût III/101
di-id-la2 < TUR.TUR.LA2 ṣuharum, daqutum, daqum XV/14
di-id-li < 2XAŠ del minnabi: ma'dutu XIV/252
di-ig < NI ia'u: narbu XIV/247
di-ig < NI rababu; labaku XIV/265
di-ig < NI rimutu; dešû XIV/265
di-ig < NI banû; puṣṣudu XIV/265
di-ig < NI nurrubu; raṭbu XIV/265
di-ig < NI ruṭṭubu; lubku XIV/265
di-ig < NI lutabbuku; bunnunu : u2 XIV/266
di-ig < NI ša GIŠ.NI pušikku XIV/266
di-ig < NI napašu ša LU2 XIV/266
di-ig-bi-ir < KI.NE.{d}INANNA aṣurpindi, amar usandi, ašar usandi XV/162
di-ih < DUB dubbu: li'bu XIV/312
di-ih < DUB la'bu XIV/343
di-ih < DUB aṣû ša ziqpi XIV/344
di-ih < NIM baltu XIV/481
di-im < BU ša GIŠ.BU bukanu XIV/531
di-im < DIM irrum; dimum XIV/103
di-im < DIM harašum; markasum XIV/103
di-im < DIM mesêrum; qiatum XIV/103
di-im < DIM mahrašu; timmu XIV/480
di-im < DIM sippu; salhu XIV/500
di-im < DIM kamarrum; malaṭu XIV/500
di-im < DIM urulum; tarkulu XIV/500
di-im < DIM kiṣru; ṣinnarbu XIV/500
di-im < DIM dimtum; halṣu XIV/500
di-im < DIM birtum; riksu XIV/500
di-im < DIM3 makutu XIV/531
di-im < LU2-š. makutum XIV/450
di-im < PAP.PAP sanaqu XIV/531
di-im < ¤DIM2 banû produire III/123
di-im < ¤DIM4 sanaqu approcher II/143
di-im < ¤DIM4 ṭehû approcher III/105
di-im-na < U.GA gešpu gagunû: itirtum XIV/356
di-in < DIN balaṭum XIV/97
di-in-gir2 < ¤DINGIR ilum dieu III/132
di-iš < AŠ išten XIV/249
di-iš < DIŠ 1-en XIV/262
di-ku5 dayyanu juge V/51
di-ku5-gal šapṣu; šapiru doyen des juges V/52
di-ku5-ru dinu parasu XIII/178
di-ku5-ru dikurû; dinu dânu XIII/178
di-kud di-bi nu-un-kud dânu dînšu ul idin le juge n'a pas rendu sa sentence I/93
di-li < AŠ išten; edûm XIV/249
di-li < LIŠ dilimmu: itquru XIV/257
di-li < ¤DILI edu; gitmalum un seul; parfait III/135
di-li-ib < ŠID uruhhu XIV/531
di-li-ib < ¤DILIB3 uruhhu houppe III/117
di-li-na < IM.ŠU.LAGAB.NA tinûru XV/156
di-li-na < LAGABxIM tinuru XIV/181
di-lib < KAxŠID amelu XIV/307
di-lib < ŠID uruhhu XIV/450
di-lu-ur < MA2.MUG akû XIV/510
di-lugal dîn 20 XIII/179
di-lul-la dîn sarti XIII/179
di-lul-lul-la dîn sarrati XIII/179
di-mi-ir < AN asakkum XIV/94
di-mi-ir < AN ilum EME.SAL; beltum XIV/291
di-mi-ir < AN ištarum XIV/291
di-mu-uš < U2.GIŠ.MI kušaru, ṣillu, dimmušattu, kumâṣu, kupû, hîšu, takkapu XV/150
di-ni-ig kûri; nappašu VII/97
di-ni-ig itranu VII/98
di-ni-ig < KI.NE kûru, nappahu XV/162
di-ni-ig < LU2xGIŠ šabṣu XIV/462
di-ni-ig < LU2xME+EN šabṣu XIV/462
di-nig2-gi-na dîn kitti XIII/179
di-nik-tum ki diniktum XI/20
di-nu-gar-ra dîn nullati XIII/179
di-nu-mu-zu dîn almatte XIII/179
di-pa-ar < GUD guttu: {d di-par}GUD XIV/360
DI-pa3-da atû XVII/18
di-pu-uh2-ru dîn puhri XIII/179
di-ri < SI.A siyaku: watrum XIV/342
di-ri < SI.A watrum, šutrum, eli, ašašum, neqelpû, maharum, mahahu ša IGI, mahaṣu, nahduru, nadarrurum, nakapû, nagarrurum, našarum, qâpû, alakum, izuzzu, raṣabû, hamu XV/54
di-ri < SI.A watru, šuturu, eli, mala, malû, šukuru ša KAŠ, niqelpû, nišelpû, mahahu ša IGI.MEŠ, mahahu ša IM.SI.A, nadarruru, paparruru, XV/68
di-ri < ¤DIRI atru en excès III/142
di-si-sa2 dinu išaru XIII/179
di-til < TI baštu; dûtu XIV/277
di-til-la dînu gamru jugement (définitif) I/93
di-{d}utu dîn {d}utu XIII/179
di-{un-ki-na}URUxBAR-na dîn puhri XIII/179
DI.DI kašadu; alaku; sadaru XIII/170
DI.TAR dayanu XV/60
dib ahazu; šêtum XIII/170
dib dâ'u; šutuqu; kû XIII/170
dib kullu XVI/283
dib kamû brûler XVI/90
dib napalṭû XVII/188
dib ba'u ša eteqi XVII/200
DIB šuhuzum; rabbum XIV/123
dib-ba etequ passer XVI/211
dib-ba ṣabatum; sahapu XVII/84
dib-ba kababu XVII/166
dib-ba tiṣbutum XVII/176
dib-ba sabasu; kimiltum XVII/176
dib-ba sanaqu ša ṣabati XVII/194
dib-la kalû ša ṣabati XVII/160
dih(UM) lâ'bu XVI/268
dil-mu-un < NI.TUKU.KI i tukû: tilmun; kabtu XIV/248
dili zikaru XII/125
dili idiššišu; gitmalum XIII/189
dili DIŠ-en; išten XIII/189
dili pêṣu; pirištu XIII/189
dili amilu; edu XIII/189
dili-bad nabû appeler XVI/87
dili-bad-bad napahu ša MUL XVI/206
dili-dili kalû; mithariš XIII/190
dili-dili-bi kalušunu XIII/190
dili-dili-ta ku3-šu-bal-ab-AG-e-ne ahinnâ kaspa uštam akkaru chacun utilisera pour lui l'argent pour des affaires I/76
dili-e-eš in-ga2-ga2-ne išteniš išakanu ils placeront en commun I/55
dili-e-eš mu-dingir-bi in-pad3-da-ne-eš išteniš nîš ilišunu itmû ensemble, ils ont prêté serment à leur dieu I/79
dili-ginx kima išten XIII/190
dili-na < LAGABxIM nablu(tinuru) XIV/198
dili-ni idiššišu XIII/189
dili-ni-i3-na-nam idiššišuma il est vraiment seul I/75
dilim2(LIŠ)-i3-šeš2 napšaštum XVI/221
dim timmu XVI/89
dim-du3-a mahrašu XVI/183
dim-du3-du3 šikšum XVI/182
dim-du3-du3 hurrušu ša GIŠ.MA2 XVI/184
dim-gi SAR ṣippatum; akkullaku X/98/104
dim-giš-mi kupû XVI/195
dim-kur-kur-ra rikis matâti XVII/150
dim-ma harašu XVII/204
dim-ra-ah mahrašu XVI/183
DIM2 šummu XVI/91
dim2 epešu ša DUB u GI ṭuppi XVI/108
dim2-kur5 nadaruru XVII/59
dim2-ma šummu XVII/61
dim2-ma maṣi XVII/194
dim2-ma-ab ṭêmu XVI/66
dim2-ma-ab epuš fais! IVO/70
dim2-šah dabû VIII,2/19
dim2-sar-ra nazarbubu XVII/59
dim3 amiltu XII/93
dim3-dim3-ma dunnamû XVII/62
dim3-dim3-ma saklu XVII/63
dim3-ma ulalu XVII/62
dim3-ma tîru XVII/63
dim3-ma-gada SAR kitû X/115
dim3-me lamaštum XII/109
dim3-me-a labaṣu XII/109
dim3-me-LAGAB ahhazu XII/109
dim3-šu-DUB2.UR2 pinnanaru rusê XVII/38
dim4 sanaqu XVII/226
dim4 sanaqu ša dim XVI/241
dim4-ma amašum XVII/76
DIM4.DIM4 sunnuqu XVII/251
dimma(KA.HI)-kur2-ra dubbubu XVI/80
din zikarum XVI/88
din-tir ki šuanna; babilu XI/14
din-tir-2-kam2{ki} BAD3.SI.A.AB.BA XVII/240
DIN.KASKAL.SIG7 sabû XVI/137
dingir šarru SS1/81
dingir-ki-šu-tag-ga-nu-tuku DINGIR lemnu XVII/19
dingir-SIG2.AŠ.DU3 DINGIR adîr XVI/54
dingir-zag-gar-ra DINGIR ša šutti XVII/19
diri atru; šaruru; šuturu XIII/216
diri aṣṣir XVI/197
diri sâmu XVI/198
diri neqelpû XVI/236
diri adaru XVII/31
diri ašašu ša uššati XVII/177
diri hepû XVII/211
diri-ga zaqâru XVII/52
diri-ga nadû ša rigmi XVII/185
diri-ga qâpu ša igari XVII/186
dirig šaqû ša LU2 XVI/229
DIŠ zikarum XVI/88
DIŠ mihiṣtu XVI/182
DIŠ ina; ana SS1/79
diš-a-kam2 ištiššu IVN/164
DI{sa-du}DI kašadu XVII/27
DI{sa-ga-ar}GAR maliku XVII/228
DI{sa-la-ah}UD adamtu XVII/27
DI{sa-sa}DI šananu XVII/27
DI{sa-sa}DI kašâdu XVII/49
DI{sa}-mar maliku EME.SAL XVII/228
DI{si-lim-di}DI šutarruhu XVII/27
DU alaku UL4 ša DIŠ aller; marcher IVN/148
du alaku ša DIŠ marû aller; marcher (marû) IVN/148
du babalum MEŠ (marû) emporter (marû) IVN/148
DU mâ (AT) IVN/146
DU uzuz DIŠ (hamṭu) IVN/148
DU aṣû ša GIŠ u GI XVI/236
DU alakum XIV/139
DU (de6) babalum (hamṭu) emporter (hamṭu) IVN/148
du < DU8 kamarum ša šuripu XIV/493
du < DU8 dû ša DINGIR XIV/493
du < DU8 nadû ša DINGIR XIV/493
du < DU8 ṣelû ša qutrinnu XIV/493
du < DU8 nanšû; nuballu XIV/493
du < DU8 hamaṭu ša IGI; paṭarum XIV/493
du < GABA kamaru ša šuripu XIV/477
du-ba-ad < KI.KAL terîktu, apîtu, ašartu XV/160
du-bal < ALxKI/KAD3 nappillum XIV/466
du-bal < LU2xAL/KI/KU/KAD3 nappillum XIV/462
du-bu-ul hamû XVII/71
du-bur < HIxŠE/U išdu XIV/400
du-du < BUR2.BUR2 damamum, dababum, mâṣum, nâqum XV/16
du-du < BUR2.BUR2 mâṣum, nâkum, dububum, kamû XV/55
du-du < BUR2.BUR2 elepu, ašrûtu, ašaru, pašaru XV/92
du-du < BUR2.BUR2 mâṣu, šâbu, dâpu, dâmu, dâlu, du'umu, dubbubu, ṭamû, AL-bubu, nâqu, nâšu XV/122
du-du-ga2-nu ṣuppuru ša alaki XVI/119
du-du-ur-hi namušišum en mouvement, habile IVO/124
du-ga < LUL {d}LUL dugama XIV/469
DU-gam mu ma mi; mâm si; lorsque XVII/109
du-gi-na < EZENxMIR ša EZENxMIR.KI dugina XIV/479
du-gi-na < EZENxTUN3 ša EZENxTUN3.KI dugina XIV/479
du-gi-na < EZENxTUN3-g.KI Dugina XV/154
du-gu-ud < ¤DUGUD kabtum lourd III/141
DU-ma arû XVII/75
du-ra-ah < DARA3 turahum bouquetin II/149
du-re < KAxUŠ kasasum XIV/138
du-ri < ŠIR zikaru XIV/511
du-ru < A ruṭbum, labku humidité II/126
du-ru < A aplum; nagarruru héritier XIV/89
du-ru < A gapašum; šarûm XIV/128
du-ru < A ellum; šihum XIV/128
du-ru < KIB kippu: BIT-tum XIV/363
du-ru < KU wašabum; šubtum XIV/90
du-ru < KU.KIB sihtum XV/70
du-ru-na < KU tukullum: šabu ša ma'duti XIV/184
du-ru-na < LAGABxIM tinuru XIV/181
du-rum < KU tukullum: šuburru XIV/184
DU-š.DU-š. ṭebûm, tiṭebum, halapum, asqudum XV/16
DU-š.DU-š. qallulu, hitalupu, napaku, ṭibû, ṭitabû, hiltabu, hitalbubu XV/87
DU-š.DU-š. tebû, tetabû, hitallupu, napagum XV/100
du-si-i < DUSU2 agâlu âne de selle III/67
du-si2 < ANŠE.LIBIR agalum XV/61
du-u (du14) < LU2xNE ṣaltum XIV/462
du-u < BUR2 dâpu; duppu XIV/501
du-u < BUR2 mâṣum; nâšu XIV/501
du-u < BUR2 dâmu; dâlu XIV/501
du-u < BUR2 dubbubu XIV/501
du-u < DU8 epû ša NINDA XIV/492
du-u < DU8 labanu ša SIG4 XIV/492
du-u < DU8 pehû ša GIŠ.MA2 XIV/492
du-u < DU8 šabû ša dû XIV/492
du-u < DU8 napalu ša IGI XIV/492
du-u < DU8 nasahu ša IGI XIV/492
du-u < DU8 malû ša HAR-tu XIV/492
du-u < DU8 kamarum ša šuripu XIV/493
du-u < GABA epû ša NINDA XIV/477
du-u < HI ṭâbu XIV/416
du-u < KAK gakku: banû; epešu XIV/247
du-u < TU banû; aladu XIV/467
du-u < UL nakapu; asamu XIV/361
du-u < ¤DU alaku aller III/132
du-u < ¤DU7 asamu convenir III/138
du-u < ¤DUMU mâru fils III/75
du-u(n) < TUN3 šuplum XIV/477
du-u2 < BUR2 dâpu XIV/480
du-u2 < DU alaku XV/77
du-u2 < KA qabû XIV/306
du-u2 < KA atmû; karabu XIV/330
du-u2 < KA takalu; kullu ša IZI XIV/330
du-u2 < KA nadû ša A.MEŠ XIV/330
du-u2 < KA mekerum ša A.MEŠ XIV/330
du-u2 < KA šaqû ša A.MEŠ XIV/330
du-u2 < KA šalû ša A.MEŠ XIV/330
du-u2 < KAK retûm; uppušum XIV/129
du-u2 < KAK râbum; wašabu XIV/129
du-u2 < KAK zaqapu; mukuku XIV/129
du-u2 < KAK mahaṣum; ewûm XIV/129
du-u2 < KAK bânum; zêrum XIV/129
du-u2 < KAK epešum; rahaṣu XIV/129
du-u2 < KAK ududum; zâqapu XIV/129
du-u2 < LAGAR-g. tîlum, karmum; dûm colline de ruines; piédestal II/148
du-u2 < LAGAR-g. šubtum XIV/303
du-u2 < ¤DU10 ṭâbu doux III/98
du-u2 < ¤DU3 banû; epišu fabriquer; faire III/105
du-u2 < ¤DU6 tilu colline de décombres III/116
du-ub < DUB dubbu: lamû XIV/312
du-ub < DUB saharum; adiptum XIV/343
du-ub < DUB ṭuppu; ṣebû XIV/343
du-ub < DUB šapaku ša IŠ XIV/343
du-ub < DUB mašadu ša pirtim XIV/343
du-ub < DUB puṣṣû ša qan ṭuppi XIV/343
du-ub < DUB palaku ša pilku XIV/343
du-ub < ¤DUB2 napaṣu écraser III/141
du-ub-ba < ¤DUB lamû cerner III/139
du-ud-du < TUK.TUK ahazu ša ašatim, rašûm, šarûm, zamarum, atwûm XV/14
du-ug < KA qabû; daku ša šumutti XIV/330
du-ug < KA mahaṣu ša pani XIV/330
du-ug < KA mahaṣu ša qutri XIV/330
du-ug < KA ṣarapu ša lalî XIV/330
du-ug < ¤DUG karpatu récipient d'argile III/103
du-ul < U+¤TUG2 katamûm; pussumu couvrir; cacher II/129
du-ul < SAG-g. ṣululu XIV/305
du-ul < TUG2 ša BAR.KU kusitum XIV/185
du-ul < U.TUG2 aramu XIV/221
du-ul < ¤DUL katamu couvrir III/111
du-um < TUM hurdatu XIV/464
du-um-gal < ¤LUNGA sirašû brasseur III/103
du-un < BUR2 nâšum; mâṣum trembler; baratter II/146
du-un < TUN3 šuplu; huppu XIV/492
du-un < ¤DUN4 depu chaîne III/132
du-un-ga < {d}SANGA2.MAH dunga XV/34
du-un-gu < IM.SI.A erpetu XV/154
du-ur (dur3) < ANŠE.NITA mûru XIV/440
du-ur < BAD2.AN.KI Dûr XV/152
du-ur < EZENxBAD dûrum XIV/479
du-ur < GU2xKAK turru XIV/477
du-ur < GU2xKAK riksu; napharum XIV/491
du-ur < GU2xKAK kaluna; abunnatum XIV/491
du-ur < GU2xKAK eṣimtum; kullatum XIV/491
du-ur < KU kiskirrum XIV/140
du-ur < TU murṣu XIV/452
du-ur < TU marṣu; maraṣu XIV/467
du-ur < ¤DUR2 išdûm; šaplum; ṣaratum sol(surface); inférieur; péter II/150
du-ur < ¤DUR2 ahiatum; puqûm les environs; fesse II/150
du-ur < ¤DUR2 šeršerrum chaîne II/150
du-ur < ¤DUR2 šuburum; warkatum derrière II/150
du-ur < ¤DUR2 šuburrum; šubtum derrière; siège III/58
du-ur < ¤DUR2 ašabu; aŠeŠuwar s'asseoir; laisser se reposer III/58
du-ur < ¤DUR2 murzu; GIG-an maladie III/58
du-ur < ¤DUR2 mušabu domicile III/58
du-ur-ba < MA-g. ša {d}nin-MA-g. durbama XIV/360
du-ut-tu < TUK.TUK šurrû, itpêšu, zamâru, ahâzu ša aššati, kullu ša rêši, qabû, atmu XV/114
DU.DU redûm, rêiatum, šalalum, alakum, izuzum XV/16
DU.DU redû, šalalum XV/41
DU.DU ezêbum, rêiau XV/55
DU.DU MUŠEN zibû VIII,2/140
DU.DU MUŠEN haruhaya VIII,2/170
DU.DU-me asqudu VIII,2/10
DU.DU.DU.DU bubbulum XV/16
DU/DU{la-ah-la-ah}DU/DU redû XVII/76
du10-gan-šir-mu tukân iškia mes bourses IX/69
du10-LI.DU messû XVI/118
du10-mu birki mes genoux IX/70
du10-nir rakabu XVII/218
du10-sa-a-dar-a uqquru XIII/122
du10-suh messêtum XVI/291
du10-us2 hašalu ša MUNU5 XVI/184
du10-us2 hašalu ša buqli XVII/232
du10-us2-sa ru'ûm; narmakum; emdum XIII/122
du11 ṣelû XVI/259
du11(-du11) atmû XVI/80
du11-ga dâkum tuer IX/94
du11{du-uṭ-ṭu}du11 dabibu XII/122
du12 ṣarahu se lamenter XVI/118
du12 zamaru chanter XVI/117
du3 epešu ša E2 XVI/108
du3 kalu XVII/186
du3 zaqapu XVII/204
du3-a-bi kalamu tout V/67
du3-a-bi kalašu XVII/186
du3-luh mugallitu XVII/193
du6 KU6 tilu VIII,2/117
du6-ul-la arrum XVI/100
DU6.DU šarapu ša IZI XVI/215
DU6.DU elûm, waradum, šaqûm XV/22
du7 nakapu ša GUD XVI/53
du7 asamu XVI/302
du7-du7 itgupum; sarum s'encorner; tournoyer IVO/117
du7-du7 elepum pousser IVO/121
du7-du7 saba-HU-um monter (vagues) IVO/117
du7-du7 banûm; šeliûm créer; enrager IVO/117
du8 paṭaru libérer V/65
du8(-du8) labanu ša SIG4 faire des briques XVI/110
du8-du8 kašašu ša TUG2 XVI/134
du8-du8 ṭuhhudu XVI/221
du8-du8 epû ša NINDA XVII/224
du9-du9 šâbu SS1/84
DUB kaspu ša ugari XVI/162
DUB šûlu; umṣatum toux; grain de beauté IX/92
dub puṣṣû ša GI.DUB.BA.A XVI/199
dub mašadu ša pirtim XVI/219
dub limu XVII/80
DUB lamû XVII/158
DUB kanaku ša NA4.KIŠIB XVII/198
DUB ṣebû XVII/232
dub-3-kam HAR.-gud imrû NU.AL.TIL VII/114
dub-dim2 epešu ša DUB u GI ṭuppi XVI/108
dub-dub MUŠEN dubdubbu oiseau VIII,2/140
dub-nam-ibila-a-ni in-na-an-sar duppi aplutišu isṭuršu il lui a inscrit sa tablette de filiation I/49
dub-sag guzalû XII/97
dub-sag qudmu XVII/172
dub-sag-ga2 muttum XVII/172
dub-sar tupšarrum XII/99
dub-sar-a-ša3-ga šassukku XII/99
dub-sar-dun5-na šalṭu XII/99
dub-sar-eme-gir14 tupšar šumeri XII/99
dub-sar-erin2-na tupšar ṣabi XII/99
dub-sar-gal-zu mudû XII/99
dub-sar-gal2-tak4-a sukkuku XII/99
dub-sar-geštu2-la2 sukkuku XII/99
dub-sar-geštu2-šu2 sukkuku XII/99
dub-sar-hu-ru pihû XII/99
dub-sar-im-ma tupšar ṭidi XII/99
dub-sar-ku3-zu emqu XII/99
dub-sar-kuru7-ak tupšar piqitti XII/99
dub-sar-nig2-ka9 nikkasi XII/99
dub-sar-pi-il-la2 pihû XII/99
dub-sar-si-il-la2 tupšar piqitti XII/99
dub-sar-šid-du3 tupšar piqitti XII/99
dub-sar-ugnim tupšar ummani XII/99
dub-sar-umun2-na aššaru XII/99
dub-sar-zag-ga zazakku; šassukku XII/99
dub-si guzalû XII/97
dub-us2-sa duppusû XVII/150
dub-ze2-er sêru ša ṭuppi XVI/112
dub2 napaṣu XVII/227
DUB2 taraku ša qinnazi XVII/158
dub2-dub2 itpuṣu XVII/227
dub2-dub2-bu nussusu ša pirtim XVI/118
dub2-dub2-bu baqamu tondre XVI/165
dub2-dub2-bu itpuṣu XVII/77
dub2-dub2-bu MUŠEN akkanu; imir AN-e VIII,2/143
dub2-dub2-bu MUŠEN šagaṣu; sudinnu VIII,2/167
dub2-dub2-di timbutum XVI/252
dubbin mi-ni-in-kud ugallibšu il l'a rasé I/28
dug karpatum VII/75
DUG ŠEŠ2 šikinnu ša i3 XVI/148
dug-a-bal aballu récipient à eau VII/87
dug-a-da-gur5 adaguru VII/86
dug-a-gir5-gir5 mazzal mê bidon à eau VII/77
dug-a-gub2 egubbû VII/92
dug-a-gur-a mazzal mê bidon à eau VII/77
dug-a-kum2-ma karpat mê emmuti VII/79
dug-a-la2 nahbû; nasbû; mašqû VII/93
dug-a-la2 maššu; mašla'u VII/93
dug-a-lal alallu dispositif pour monter l'eau VII/87
dug-a-nag anakku; nahbû pot à boisson VII/75
dug-a-nag nasbû pot à bière VII/93
dug-a-nag mašqû; maššû; mašla'u VII/93
dug-a-nag kâsu VII/111
dug-a-nag-šu-tag-ga mašla'u VII/93
dug-a-še4-de3 karpat mê kaṣûti VII/79
dug-a-sig mašqû VII/81
dug-a-sig-anšu mašqû ANŠU.MEŠ VII/81
dug-a-sig-GA.ŠIR.HU mašqû lurmu VII/81
dug-a-sig-gud mašqû alpi VII/81
dug-a-sig-HU mašqû iṣṣur VII/81
dug-a-sig-šah mašqû šahitum VII/81
dug-a-sig-udu mašqû immeri VII/81
dug-a-sud maslahtu VII/85
dug-a-sud mašla'u VII/93
dug-a-šur-ra karpat šinâti VII/94
dug-a-tum2-ma mazzal mê bidon à eau VII/77
dug-a/ga-gi-a agû récipient VII/88
dug-al-gar rîbu VII/76
dug-al-us2-sa karpat šikki VII/94
dug-al-us2-sa karpat ṭabâti VII/110
dug-al-us2-sa-šur-ra mašhalu VII/94
dug-alal alallu dispositif pour monter l'eau VII/94
dug-am-ma-a namhar ša sabî jarre à bière VII/110
dug-am-ma-am ammammu jarre à bière VII/87
dug-am-ma-šab-ba ammašabu récipient VII/87
dug-an-za-am azzamû VII/93
dug-an-za-am-kaš zarbabu ša KAŠ; kâsu VII/111
dug-AŠ2 ṣindu VII/76
dug-BAN2 kupputtum XVI/81
dug-bar-si-il-la mussu; barsillû récipient (purifié) VII/81
dug-BAR2.MUNU5 karpat titapi VII/79
dug-BIR-si-sa2 lamsisu cuve à brasser VII/76
dug-BIR-si-sa2 namzitum ša namharu VII/110
dug-bur-zi pursû VII/90
dug-bur-zi PA+AN naktamtum VII/92
dug-bur-zi-gal burzigallu récipient à encens VII/90
dug-bur-zi-lu2-ur3-ra pursit urraki VII/91
dug-bur-zi-mud pursit dami VII/91
dug-bur-zi-nig2-de2(-de2)-a pursit bibli VII/91
dug-bur-zi-ša3-ba-tuk šapitu; habitum VII/91
dug-bur-zi-sal-la raqqatu VII/91
dug-bur-zi-sila3-ban3-da burzisilabandû récipient VII/91
dug-bur-zi-sila3-gal2-la burzisilagallu récipient VII/91
dug-bur-zi-sila3-gaz-za dugburzisilagazzu VII/91
dug-bur-zi-tun3-bar sihharu VII/90
dug-bur-zi-tun3-bar-bar burzidurbarakku récipient avec bec verseur VII/91
dug-bur-zi-tur sihharu VII/90
dug-bur-zi-za-hum šîbu VII/91
dug-bur3-bur3-ru pulluštum VII/87
dug-dal tallu; namandu ša A.MEŠ VII/109
dug-dal-a nassapu VII/85
dug-dal-a namandu ša A.MEŠ VII/109
dug-dal-gar ribu VII/85
dug-dal-mah talmahu cuve à huile principale VII/85
dug-dal-mah dannu ša E2.DINGIR.MEŠ VII/109
dug-dal-mah-dingir-e-ne gurguššû VII/86
dug-dal-mah-dingir-ri-e-ne dannu ša E2.DINGIR.MEŠ VII/109
dug-DUG luṭṭu; nalpatum; šikinnu VII/84
dug-ga karpat šizbi VII/94
dug-gal rabitum VII/77
dug-gaz karpat hupê VII/81
dug-geštin karpat karani VII/94
dug-geštin-na karpat ṭabati VII/94
dug-gibil eššetum VII/77
dug-gu-gur gugguru récipient en argile VII/80
dug-gu2-zi(-in-bi) kâsu VII/93
dug-gub-ba kannu large vase VII/93
dug-gud4-da kupputtum VII/86
dug-gud8-da kupputtum XVI/81
dug-gur gurru VII/90
dug-gur-bur3-bur3-ru pullušu VII/90
dug-gur-du10-us-sa narmaku VII/90
dug-gur-GAM-ma habšu VII/90
dug-gur-gid2-da šaddu VII/90
dug-gur-gud4-da garru VII/90
dug-gur-lagab uppu VII/90
dug-gur-na4 ša zippi VII/90
dug-gur-nig2-šu-luh namsû VII/90
dug-gur-nu-gid2-da garru VII/90
dug-gur-tul2-la2 ša burti VII/90
dug-hab-hab haphappu VII/82
dug-hab-hab-a ša mê VII/82
dug-hab-hab-bar-gun3-gun3 ša birmi VII/83
dug-hab-hab-ga ša šizbi VII/82
dug-hab-hab-geštin ša karanu VII/82
dug-hab-hab-gibil eššetum VII/82
dug-hab-hab-i3 ša šamni VII/82
dug-hab-hab-i3-dug3-ga ša šamni ṭâbi VII/82
dug-hab-hab-i3-giš ša elli VII/82
dug-hab-hab-i3-nun-na ša himeti VII/82
dug-hab-hab-i3-šah ša nâhi VII/82
dug-hab-hab-ka-keš2 ša kiṣri VII/83
dug-hab-hab-kaš ša šikaru VII/82
dug-hab-hab-lal3 ša dišpu VII/82
dug-hal hallu VII/88
dug-hal-a ša mê VII/88
dug-hal-ga ša šizbi VII/88
dug-hal-gal rabû VII/88
dug-hal-geštin ša GEŠTIN.MEŠ VII/88
dug-hal-i3 ša i3.MEŠ VII/88
dug-hal-i3-dug3-ga ša ṭâbi VII/88
dug-hal-i3-giš ša elli VII/88
dug-hal-i3-nun-na ša himate VII/88
dug-hal-i3-šah ša nahê VII/88
dug-hal-kaš ša šikari VII/88
dug-hal-lal3 ša dišpi VII/88
dug-hal-mah halmahhu grand récipient à vinaigre VII/88
dug-hal-mah-dingir-e-ne E2.MEŠ.DINGIR.MEŠ VII/88
dug-hal-tur ṣahru VII/88
dug-hara4 harû VII/87
dug-hara4 namhar ša turrû VII/110
dug-i3-nun-na inunnakku; karpat himeti pot à beurre VII/75
dug-i3-šur kannu large vase VII/93
dug-igi-hal pan halli VII/89
dug-im-šu-sud2-ak-a mahaṣu ša DUG XVI/180
dug-ka-a-su kâsu VII/93
dug-ka-dagal-la/sal-la rîbu VII/76
dug-ka-du3 pihu VII/80
dug-kakkul kakkullum; namzitum VII/87
dug-KAL hubšašû VII/79
dug-KAL ṣurṣuppu VII/79
dug-KAL urruppu VII/79
dug-KAL urṣuppu VII/79
dug-kala-ga dannutu VII/89
dug-kaš karpat šikari VII/94
dug-kaš-us2-sa hittum VII/79
dug-kaš-us2-sa-ka-du3 pihu VII/79
dug-ki-se3-ga kisikkum; kannu vase; large vase VII/93
dug-kir2 kirru VII/84
dug-kir2-gal rabû VII/84
dug-kir2-gibil eššu VII/84
dug-kir2-igi-gun3-gun3-nu uqqutum VII/85
dug-kir2-lam kirlammu récipient VII/84
dug-kir2-lam malitum récipient VII/111
dug-kir2-libir-ra labirtu VII/85
dug-kir2-ša3-sig mušappiktum VII/84
dug-kir2-šakar (SAR) šaharratu VII/85
dug-kir2-sig mušappiktum VII/84
dug-kir2-sig namṣartum VII/111
dug-kir2-šu-lal2 lupputtum VII/85
dug-kir2-sumun labirtu VII/85
dug-kir2-tur ṣehru VII/84
dug-kir2-U2.GIR2 ša umṣatu VII/85
dug-kir2-U2.GIR2 namṣartu VII/110
dug-ku-ku-bu kukupu rhyton VII/81
dug-kun-rim maslahtu VII/85
dug-la-ha-an lahannu VII/80
dug-la-ha-an-a ša mê VII/80
dug-la-ha-an-ga ša šizbi VII/80
dug-la-ha-an-gid2-da nasbû; lahagiddu récipient; flacon mince VII/80
dug-la-ha-an-gid2-da gugguru récipient en argile VII/80
dug-la-ha-an-gid2-da nasbû VII/109
dug-la-ha-an-gid2-da kaniku ša KAŠ.SAG VII/109
dug-la-ha-an-kaš ša šikari VII/80
dug-la-ha-an-LU2.DIN-na pihu sipî VII/80
dug-la-ha-an-šu nahbû; nasbû; lahan qâta VII/80
dug-la-ha-an-šu dannu VII/109
dug-la-ha-an-šu-i lahan gallapi VII/80
dug-LAGAB.U.GAG huburu VII/75
dug-lahtan lahtanu VII/75
dug-lahtan namhar narṭabi VII/109
dug-lahtan-gid2-da lahtangiddu, huburu jarre à bière VII/75
dug-lahtan-lul-la lullaku jarre à bière VII/75
dug-libir-ra labirtum VII/78
dug-MAŠ kupputtum; sûtum; adaguru VII/86
dug-maš-ha-lum mašhalu VII/87
dug-maš-tab-ba kabittum VII/79
dug-mud3 huburu VII/75
dug-mud3 namhar ša šikari VII/110
dug-muš karpat ṣirri VII/89
dug-muš karpat ṭabâti VII/110
dug-nag-dug4-ga mašqutum; rîbi récipient à boisson VII/75
dug-nag-šu-tag-ga niliptum VII/93
dug-nam-hara4 harû VII/87
dug-nam-tar namzitum; harû VII/87
dug-nam-tar egubbû VII/110
dug-nam-tar tirhu; natiktum; šatiktum VII/92
dug-nam-tar dannu ša E2.DINGIR.MEŠ VII/109
dug-nig2-dagal rîbu VII/92
dug-nig2-dagal dannu VII/109
dug-nig2-dur2-bur3 namzitum VII/87
dug-nig2-dur2-bur3-tur-ra nabrahtum VII/87
dug-nig2-gid2-da kubarinnu VII/94
dug-nig2-gilim-ma mašhalu VII/87
dug-nig2-gir5-gid2-da nirggirgiddû; mazzal šamni bidon à eau; bidon à huile VII/76
dug-nig2-gir5-gid2-da mazzal mê bidon à eau VII/77
dug-nig2-gir5-gir5-gid2-da mazzal mê bidon à eau VII/77
dug-nig2-gu2-ux(GIŠGAL)-lu mašqaliltum VII/77
dug-nig2-gul neseptum VII/84
dug-nig2-gul kurkurratum VII/110
dug-nig2-lu2-us2-sa niglussû récipient VII/77
dug-nig2-lu2-ux-lu muṣarrištum VII/93
dug-nig2-lu2-ux-lu kâsu VII/111
dug-nig2-na4 rîbu VII/92
dug-nig2-šakir šakiru VII/92
dug-nig2-SAL huttum VII/75
dug-nig2-ta-hab gugguru; kukupu récipient en argile; rhyton VII/80
dug-nig2-ta-hab-tur-ra bi'iltum VII/81
dug-nig2-tab-ninda2 širmu VII/86
dug-ninda2 namandu VII/111
dug-ninda2 kupputtum VII/111
dug-ninda2-ban2 širmu VII/86
dug-nu-gid2-da kupputtum VII/86
dug-PA kabduqqû VII/76
dug-pi-hu pihu VII/80
dug-pisan pisannu VII/94
dug-ša3-gi-gan-na šagigannakku récipient VII/79
dug-ša3-gig šagikku récipient VII/76
dug-ŠA3-gu-un-nu ŠA3-gunnu VII/77
dug-ŠA3-gu-zum ŠA3-guṣṣu VII/77
dug-ša3-gub šagubbu récipient VII/76
dug-sab šappu VII/83
dug-sab-a ša mê VII/83
dug-sab-ga ša šizib VII/83
dug-sab-gal našpaku VII/83
dug-sab-gal dannu VII/109
dug-sab-geštin ša karanu VII/83
dug-sab-gibil eššetum VII/83
dug-sab-i3 ša šamni VII/83
dug-sab-i3-dug3-ga ša šamni ṭâbi VII/83
dug-sab-i3-giš ša ellu VII/83
dug-sab-i3-nun-na ša himit VII/83
dug-sab-i3-šah ša nâha VII/83
dug-sab-kaš ša šikar VII/83

Pages