Glossary

Glossaries

Proper Nouns
Sumerian
Akkadian
   A
   B
   D
   E
   G
   H
   I
   K
   L
   M
   N
   P
   Q
   R
   S
   
   Š
   T
   
   U
   W
   Z

D

ccpo Browsable HTML: D

Version of 2024-04-26:01H:18M:1714094287s

[THE SIGN DA] (N)

2 instances

Written forms:da-a.

Normalized forms: (da-a).

1. the sign DA (2x/100%)


daʾāmu [BE(COME) DARK] (V)

2 instances

Written forms:da-ʾa-mu; MUD.

Normalized forms:daʾāmu (MUD, da-ʾa-mu).

1. be(com)ing dark (N) (2x/100%)


daʾāmu [WANDER ABOUT] (V)

1 instance

Written forms:da-a-mu.

Normalized forms:daʾāmu (da-a-mu).

1. wandering about (N) (1x/100%)


dāʾiku [KILLER] (N)

2 instances

Written forms:da-a-a-ku; da-a-i-ku.

Normalized forms:dāʾiku (da-a-i-ku); dayyiku (da-a-a-ku).

1. killer (2x/100%)


daʾummatu [GLOOM] (N)

2 instances

Written forms:da-um-ma-; I.SI..

Normalized forms:daʾummatu (I.SI., da-um-ma-).

1. gloom (2x/100%)


dābibu [(LEGAL) ADVOCATE] (N)

3 instances

Written forms:da-bi-bi; da-bi-bu.

Normalized forms:dābibi (da-bi-bi); dābibu (da-bi-bu).

1. (legal) advocate (1x/33%)

2. interlocutor (2x/67%)


dâdānū [TENDON OF THE NECK] (N)

2 instances

Written forms:da-da-nu; uzuSA..

Normalized forms:dâdānū (da-da-nu, uzuSA.).

1. tendon of the neck (2x/100%)


daddariš [LIKE CENTAURY?] (AV)

1 instance

Written forms:da-ad-da-riš.

Normalized forms:daddariš (da-ad-da-riš).

1. like a foetid plant? (1x/100%)


dadmū [VILLAGES] (N)

4 instances

Written forms:da-ad-mi; da-ad-mu; da-ád-me.

Normalized forms:dadmē (da-ád-me); dadmī (da-ad-mi); dadmū (da-ad-mu).

1. inhabited world (3x/75%)

2. settlements (1x/25%)


dādu [DARLING] (N)

4 instances

Written forms:ÁB.KU₆; da-du.

Normalized forms:dādu (ÁB.KU₆, da-du).

1. darling (2x/50%)

2. fish (2x/50%)


dagālu [SEE] (V)

2 instances

Written forms:i-dàg-gal; id-gul.

Normalized forms:idaggal (i-dàg-gal); idgul (id-gul).

1. see (2x/100%)


dāgilu [ONE WHO SEES] (N)

1 instance

Written forms:da-gi-lu.

Normalized forms:dāgilu (da-gi-lu).

1. one who sees (1x/100%)


dakāšu [PRESS IN] (V)

2 instances

Written forms:da-ga-šú; da-ka-šú.

Normalized forms:dakāšu (da-ga-šú, da-ka-šú).

1. pressing in (N) (2x/100%)


dakkannu [DOORWAY?] (N)

1 instance

Written forms:dak-kan-na.

Normalized forms:dakkanna (dak-kan-na).

1. doorway? (1x/100%)


dakšu [PRESSED DOWN] (AJ)

1 instance

Written forms:da-kiš.

Normalized forms:dakiš (da-kiš).

1. pressed down (1x/100%)


dalālu [PRAISE] (V)

1 instance

Written forms:lud-lul.

Normalized forms:ludlul (lud-lul).

1. praise (1x/100%)


dalāpu [STIR UP] (V)

3 instances

Written forms:id-da-lip; id-lip.

Normalized forms:iddalip (id-da-lip); idlip (id-lip).

1. be sleepless (1x/33%)

2. become restless (N) (1x/33%)

3. linger on (1x/33%)


dalbānu [INTERVENING SPACE] (N)

1 instance

Written forms:dul-ba-nu.

Normalized forms:dulbānu (dul-ba-nu).

1. intervening space (1x/100%)


dalhu [TROUBLED] (AJ)

7 instances

Normalized forms:dalhā (dal-ḫa); dalhat (dal-ḫat); dalhūnim-ma (dal-ḫu-nim-ma).

1. disturbed (5x/71%)

2. obscure (1x/14%)

3. troubled (1x/14%)


dalīlu [PRAISE] (N)

1 instance

Written forms:da-li-li.

Normalized forms:dalīli (da-li-li).

1. praise (1x/100%)


daltu [DOOR] (N)

7 instances

Written forms:gišIG; gišIG-MEŠ.

Normalized forms:dalāti (gišIG-MEŠ); dalti (gišIG).

1. door (7x/100%)


dâlu [MOVE] (V)

5 instances

Written forms:BÚRdu-du.BÚR; da-a-lu; da-li; i-da-al.

Normalized forms:dâli (da-li); dâlu (BÚRdu-du.BÚR, da-a-lu); idâl (i-da-al).

1. moving (N) (2x/40%)

2. roam around (1x/20%)

3. roaming around (N) (1x/20%)

4. walking (N) (1x/20%)


dâlu [ROAM AROUND] (V)

2 instances

Written forms:DU.DU; i-dal-lu.

Normalized forms:dâlu (DU.DU); idallu (i-dal-lu).

1. roam around (1x/50%)

2. roaming around (N) (1x/50%)


damāmu [WAIL] (V)

6 instances

Normalized forms:damāma (da-ma-ma); damāmu (ŠÉŠ.ŠÉŠ); idammum (i-dam-mu-um).

1. moan (2x/33%)

2. wailing (N) (4x/67%)


damāqu [BE(COME) GOOD] (V)

10 instances

Written forms:SIG₅; SIG₅iq; tu-šad-ma-aq.

Normalized forms:idammiq (SIG₅, SIG₅iq); tušadmaq (tu-šad-ma-aq).

1. be(come) good (6x/60%)

2. prosper (4x/40%)


damiq [GOOD] (AJ)

1 instance

Written forms:SIG₅.

Normalized forms:damqu (SIG₅).

1. good (1x/100%)


damiqtu [DAMIQTU] (N)

2 instances

Written forms:da-me-eq-ti; NÍG.SIG₅.

Normalized forms:dameqti (da-me-eq-ti); damiqtu (NÍG.SIG₅).

1. damiqtu (2x/100%)


damiqtu [GOOD] (N)

6 instances

Normalized forms:damiqti (MUNUS.SIG₅, munusSIG₅); damiqtu (SIG₅).

1. good fortune (2x/33%)

2. good (4x/67%)


damiqtu [GOODNESS] (N)

1 instance

Written forms:munusSIG₅-ia.

Normalized forms:damiqtīya (munusSIG₅-ia).

1. goodness (1x/100%)


Damkigal [1] (N)

1 instance

Written forms:dDAM.KI.GAL.

Normalized forms:Damkigal (dDAM.KI.GAL).


damqu [GOOD] (AJ)

4 instances

Written forms:dam-qa; SIG₅; SIG₅at.

Normalized forms:damiq (SIG₅); damqa (dam-qa); damqat (SIG₅at).

1. good (4x/100%)


dāmu [BLOOD] (N)

30 instances

Written forms:da-a-mu; da-me; da-mi; da-mi-šú; da-mu; MUD; MÚD; ÚŠ.

Normalized forms:dām (MÚD); dāma (ÚŠ); dāmē (da-me); dāmi (MÚD); dāmī (da-mi); dāmišu (da-mi-šú); dāmu (MUD, da-a-mu, da-mu).

1. blood (30x/100%)


danānu [BE(COME) STRONG] (V)

7 instances

Written forms:da-na-an; da-na-nu; KAL; ú-dan-na-an.

Normalized forms:danān (da-na-an); danānu (KAL, da-na-nu); udannan (ú-dan-na-an).

1. be(com)ing strong (N) (6x/86%)

2. reinforce (1x/14%)


danānu [POWER] (N)

1 instance

Written forms:KALAG.

Normalized forms:danānu (KALAG).

1. power (1x/100%)


dannati [DISTRESS] (N)

4 instances

Written forms:KI.KAL.

Normalized forms:dannati (KI.KAL).

1. distress (4x/100%)


dannatu [DISTRESS] (N)

1 instance

Written forms:KI.KAL.

Normalized forms:danati (KI.KAL).

1. distress (1x/100%)


dannatu [FORTRESS] (N)

7 instances

Written forms:dan-na-ti; dan-na-; dan-na-tu₄.

Normalized forms:dannati (dan-na-ti); dannatu (dan-na-, dan-na-tu₄).

1. distress (7x/100%)


danniš [VERY] (AV)

1 instance

Written forms:dan-niš.

Normalized forms:danniš (dan-niš).

1. greatly (1x/100%)


dannu [STRONG] (AJ)

25 instances

Written forms:dan-na-at; dan-na-ti; dan-nat; dan-nu.

Normalized forms:dannat (dan-na-at, dan-nat); dannatu (dan-na-ti); dannu (dan-nu).

1. distressed (1x/4%)

2. mighty (8x/32%)

3. strong (16x/64%)


dannu [STRONG] (N)

2 instances

Written forms:dan-nu-tu₄.

Normalized forms:dannūtu (dan-nu-tu₄).

1. strong (2x/100%)


dannūtu [STRENGTH] (N)

1 instance

Written forms:dan-nu-ti-šu.

Normalized forms:dannūtīšu (dan-nu-ti-šu).

1. strength (1x/100%)


dapānu [BEAR DOWN ON VIOLENTLY] (V)

1 instance

Written forms:da-pa-nu.

Normalized forms:dapānu (da-pa-nu).

1. bearing down on violently (N) (1x/100%)


dapīnu [OVERBEARING] (AJ)

2 instances

Written forms:da-pi-in; da-pi-nu.

Normalized forms:dapīn (da-pi-in); dapīnu (da-pi-nu).

1. overbearing (1x/50%)

2. savage (1x/50%)


dapniš [AGGRESSIVELY] (AV)

1 instance

Written forms:da-ap-niš.

Normalized forms:dapniš (da-ap-niš).

1. aggressively (1x/100%)


darāru [MOVE FREELY] (V)

1 instance

Written forms:id-da-ri-ir-ma.

Normalized forms:iddarirma (id-da-ri-ir-ma).

1. roam free (1x/100%)


darku [FOLLOWING] (AJ)

1 instance

Written forms:dar-ka-tu₄.

Normalized forms:darku (dar-ka-tu₄).

1. following (1x/100%)


dāru [ERA] (N)

2 instances

Written forms:da-a-ru; da-ri.

Normalized forms:dāri (da-ri); dāru (da-a-ru).

1. era (2x/100%)


dāṣtu [TREACHERY] (N)

1 instance

Written forms:da-ṣa-a-tu₄.

Normalized forms:dāṣātu (da-ṣa-a-tu₄).

1. treachery (1x/100%)


dašpu [(HONEY-)SWEET] (AJ)

1 instance

Written forms:da-áš-pu.

Normalized forms:dašpu (da-áš-pu).

1. (honey-)sweet (1x/100%)


dayyānu [JUDGE] (N)

1 instance

Written forms:da-a-a-nu.

Normalized forms:dayyānu (da-a-a-nu).

1. judge (1x/100%)


dekû [RAISE] (V)

4 instances

Written forms:da-ke-e; i-dak-ku-u; i-de-ek-ka-a; ZI-ma.

Normalized forms:dakê (da-ke-e); idakkû (i-dak-ku-u); idekkâ (ZI-ma, i-de-ek-ka-a).

1. lifting (N) (1x/25%)

2. raise (3x/75%)


del [THE SIGN DILI] (N)

7 instances

Written forms:de-el.

Normalized forms:del (de-el).

1. the sign DILI (7x/100%)


deššeku [THE SIGN DIŠ] (N)

1 instance

Written forms:de--še-ku.

Normalized forms:deššeku (de--še-ku).

1. the sign DIŠ (1x/100%)


dešû [SPROUT] (V)

3 instances

Normalized forms:duššû (du--šu-ú, šarŠÁR); uddaššû (ud-daš-šú-ú).

1. letting flourish (N) (2x/67%)

2. sprout (1x/33%)


diʾu [(A DISEASE OF THE HEAD)] (N)

1 instance

Written forms:di-ḫu.

Normalized forms:dīhu (di-ḫu).

1. (a disease of the head) (1x/100%)


diʾu [(DEITY’S) THRONE-PLATFORM] (N)

3 instances

Written forms:di-ʾu; di-ʾu-u.

Normalized forms:diʾu (di-ʾu, di-ʾu-u).

1. (deity’s) throne-platform (3x/100%)


diānu [JUDGE] (V)

2 instances

Written forms:da-a-a-ni; di-ni.

Normalized forms:dâni (da-a-a-ni); dīni (di-ni).

1. judge (2x/100%)


dibbu [WORDS] (N)

4 instances

Normalized forms:dibbāʾ (dib-ba-); dibbāta (di-ib-ba-ta); dibbī (di-ib-bi, dib-bi).

1. matter (1x/25%)

2. words (3x/75%)


dibiru [CALAMITY] (N)

1 instance

Written forms:di-bi-ri.

Normalized forms:dibiri (di-bi-ri).

1. calamity (1x/100%)


dīktu [FIGHTING] (N)

2 instances

Written forms:di-ik-; di-ik-tu₄.

Normalized forms:dīktu (di-ik-, di-ik-tu₄).

1. fighting (1x/50%)

2. massacre (1x/50%)


dīku [KILLED] (N)

1 instance

Written forms:di-i-ki.

Normalized forms:dīki (di-i-ki).

1. killed (1x/100%)


dilhu [DISTURBED STATE] (N)

5 instances

Written forms:di-il-ḫi; di-il-ḫu.

Normalized forms:dilhi (di-il-ḫi); dilhu (di-il-ḫu).

1. confusion (4x/80%)

2. disturbed state (1x/20%)


diliptu [SLEEPLESSNESS] (N)

1 instance

Written forms:di-lip-.

Normalized forms:diliptu (di-lip-).

1. anxiety (1x/100%)


dimmatu [WAILING] (N)

1 instance

Written forms:di-im-mat.

Normalized forms:dimmat (di-im-mat).

1. wailing (1x/100%)


dimtu [TEAR] (N)

6 instances

Normalized forms:dimassu (di-mat-su); dimāšu (di-ma-šu); dimit (di-MIT); dimtu (di-im-tu₄, dim-); N (ÉR).

1. tear (6x/100%)


dīnu [LAWSUIT] (N)

3 instances

Written forms:di-in-šu.

Normalized forms:dīnšu (di-in-šu).

1. lawsuit (3x/100%)


dīnu [LEGAL DECISION] (N)

15 instances

Written forms:de-en; DI; di-i-ni; di-na; di-nim; di-num; DI-šú.

Normalized forms:dēn (de-en); dīna (di-na); dīni (di-i-ni); dīnim (di-nim); dīnšu (DI-šú); dīnu (DI); dīnum (di-num).

1. lawsuit (5x/33%)

2. legal decision (7x/47%)

3. sentence (1x/7%)

4. trial (2x/13%)


dipāru [TORCH] (N)

3 instances

Written forms:di-pa-ri; di-pa-ri-šú.

Normalized forms:dipāri (di-pa-ri); dipārī (di-pa-ri); dipārīšu (di-pa-ri-šú).

1. torch (3x/100%)


diqāru [LARGE BOWL] (N)

2 instances

Written forms:ÚTUL.

Normalized forms:diqāri (ÚTUL).

1. tureen (2x/100%)


dīšu [(SPRING) GROWTH] (N)

2 instances

Written forms:údi-i-šú; údi-šu-.

Normalized forms:dīšu (údi-i-šú); dīšūtu (údi-šu-).

1. (spring) growth (2x/100%)


[THE SIGN DU₆] (N)

1 instance

Written forms:du-u.

Normalized forms: (du-u).

1. the sign DU₆ (1x/100%)


duʾʾumu [VERY DARK] (AJ)

4 instances

Normalized forms:duʾʾum (du-ʾ-um); duʾʾumat (du-ʾu-mat); duʾʾumu (DARA₄); uddummat (ud-du-um-mat).

1. very dark (4x/100%)


dubbubiš [ININCOHERENT SPEECH] (AV)

1 instance

Written forms:dub-bu-biš.

Normalized forms:dubbubiš (dub-bu-biš).

1. inincoherent speech (1x/100%)


dubbubu [STUPID] (AJ)

2 instances

Written forms:DIMMA.KÚR.RA; dub-bu-bu.

Normalized forms:dubbubu (DIMMA.KÚR.RA, dub-bu-bu).

1. stupid (2x/100%)


dukkušu [PRESSED DOWN] (AJ)

1 instance

Written forms:du-uk-ku-.

Normalized forms:dukkuš (du-uk-ku-).

1. pierced (1x/100%)


dulbu [PLANE TREE] (N)

5 instances

Written forms:dul-bi; gišdul-bi; GIŠ.MES.AN.

Normalized forms:dulbi (dul-bi, gišdul-bi); dulbu (GIŠ.MES.AN).

1. plane tree (5x/100%)


dulbu [PLANE TREE (PLATANUS ORIENTALIS)] (N)

1 instance

Written forms:gišMES.AN.NA.

Normalized forms:dulbu (gišMES.AN.NA).

1. plane tree (Platanus orientalis) (1x/100%)


dullu [TROUBLE] (N)

10 instances

Written forms:du-lu₄; du-ul-la; dul-la; dul-lu.

Normalized forms:dulla (du-ul-la, dul-la); dullu (dul-lu); dūlu (du-lu₄).

1. misery (5x/50%)

2. trouble (4x/40%)

3. work (1x/10%)


duluhhû [DISTURBANCE] (N)

1 instance

Written forms:du-luḫ-ḫe-e.

Normalized forms:duluhhê (du-luḫ-ḫe-e).

1. disturbance (1x/100%)


dummû [BROUGHT TO TEARS] (AJ)

1 instance

Written forms:du-um-ma.

Normalized forms:dummâ (du-um-ma).

1. brought to tears (1x/100%)


dumqu [GOODNESS] (N)

13 instances

Written forms:du-un-qu; dum-; dum--šú; SIG₅.

Normalized forms:dumqi (dum-); dumqīšu (dum--šú); dumqu (SIG₅); dumuq (SIG₅); dunqu (du-un-qu).

1. best (1x/8%)

2. goodness (12x/92%)


dumû [THE SIGN DUMU] (N)

1 instance

Written forms:du-mu-ú.

Normalized forms:dumû (du-mu-ú).

1. the sign DUMU (1x/100%)


dunnamû [PERSON OF LOWLY STATUS] (N)

2 instances

Written forms:dun-na-mu-u.

Normalized forms:dunnamû (dun-na-mu-u).

1. person of lowly status (2x/100%)


dunnu [POWER] (N)

1 instance

Written forms:dun-nu.

Normalized forms:dunnu (dun-nu).

1. power (1x/100%)


duppuru [MOVE AWAY] (V)

2 instances

Written forms:dup-pir; ú-da-ap-par.

Normalized forms:duppir (dup-pir); udappar (ú-da-ap-par).

1. move away (2x/100%)


duppuru [MOVED AWAY] (AJ)

2 instances

Written forms:dup-pu-ru.

Normalized forms:duppuru (dup-pu-ru).

1. moved away (2x/100%)


duppussû [YOUNGER BROTHER] (N)

1 instance

Written forms:dup-pu-us-su-u.

Normalized forms:duppussû (dup-pu-us-su-u).

1. younger brother (1x/100%)


dūru [CITY WALL] (N)

5 instances

Written forms:BÀD; du-ú-ru.

Normalized forms:dūri (BÀD); dūru (du-ú-ru).

1. city wall (5x/100%)


duššupu [SWEETENED] (AJ)

2 instances

Written forms:du--šu-pu; KU₇.KU₇.

Normalized forms:duššupu (KU₇.KU₇, du--šu-pu).

1. sweetened (2x/100%)


dūtu [VIRILITY] (N)

11 instances

Normalized forms:dūssu (du-us-su); dūtī (du-ú-ti); dūtu (du-ú-tu, du-ú-tu₄).

1. virility (11x/100%)