MSL Index (by Jacques Levi)

Displaying 101 - 200 of 22429

(Search tipsNo need for diacritics, write e.g. sinu for šīnu, sabatu for ṣabātu
No quotation marks!
MSL XVII/211 = MSL 17, p. 211 (line not specified)
)

Sumerian Akkadian Translation MSL
a-bi2-in-gi igmilšu il l’a confirmé I/98
a-buru3-da-da mû ruqutu XVI/291
a-da-ab amilu XII/93
a-da-ab < UD.NUN.KI Adab XV/110
a-da-al-ta ištu inanna (dès) à présent IVO/64
a-da-ar (a-gar3) ugaru plaine IVE/33
a-da-gur5 KU6 adagurru VIII,2/102
a-da-lam inannama; kinunpat à présent XVII/102
a-da-lam-tu ištu ašarma il a lieu de ce moment IVO/64
a-da-ma < ¤ADAMA adamatu sang rouge III/144
a-da-min3 šuteṣbu; anda takšanza XVII/115
a-da-min3 kalû ša zamari XVII/160
a-da-min3 < EN/EN teṣitu; šitnunu XIV/426
a-da-min3 < KIB kippu: teṣêtu XIV/363
a-da-min3 < LU2/LU2 teṣitum XIV/450
a-da-min3 < LUGAL/LUGAL teṣêtu XIV/463
a-da-min3 < NUN/NUN nun minnabi gilimû: teṣetum XIV/401
a-da-min3-di/dug4-ga šuteṣû XVI/237
a-da-šu2 ušešum XIII/87
a-da-šu2-gaz ušeštum XIII/87
a-dam ki namû XI/12
a-dar SAR atartum X/97
a-de2-a šaqû ša A.ŠA3 XVI/230
a-de2-ma-ni mê šiqiani XIII/86
a-dib-ba eserum ša A.MEŠ XVII/193
a-dug3-ga-ak-a leqû ša mê XVI/137
a-dug4-ga nakû A.MEŠ SS1/82
a-dug4-ga šaqû ša A.ŠA3 XVI/230
a-dug4-ga (DU6+DU) mahaṣu; naqaru battre; déchirer IVE/33
a-eštub milum harpum XIII/84
a-ga agakum XIII/84
a-ga arkatum XVII/227
a-ga < TUN3-g. agûm couronne XIV/134
a-ga < ¤AGU agû couronne III/104
a-ga-am < AxBAD ša badda igub: agammu XIV/176
a-ga-an-gar/tum3 epqenu maladie de peau IX/77
a-ga-ar < A.LU2 abâru XV/144
a-ga-ar < IM/IM râdu XIV/452
a-ga-bal dulûtum XIII/84
a-ga-bi ahurû; nûman DU3-anza ne souhaitant pas agir XVII/104
a-ga-la-til-la malâ mê hydropisie; œdème IX/79
a-ga-ri-in agarinnu XI/72
a-ga-ri-in < ABxTUN3/GAN2-t. ummu XIV/362
a-ga-ri-in < AMA.DUN3 agarinnu XV/158
a-ga-ri-in < ¤AGARIN ummu mère III/143
a-ga-še3 dirkatu XVII/20
a-ga-zi imbu perte V/64
a-ga-zi mullû manque (orge) V/64
a-ga-zi ašaridu XII/110
a-ga-zi ib2-diri-ga imbe uttaru il répareront plus que la perte V/64
a-ga-zi ib2-si-si imbe umallû ils répareront la perte V/64
a-ga2 < NINDA2xNE mindadu, madadu, râmu, naramu XV/101
a-gal butuqtum XVII/160
a-gal < ABARA2 abaru XV/76
a-gal-la-ti-la malâ mê hydropisie; œdème IX/93
a-gal-la-ti-la rah imtu venin écoulé IX/93
a-gan < DAG.KISIM5xGA ṣirtum XIV/357
a-gan < UZUxGA ṣirtum; muššu XIV/513
a-gar < IM.DUGUD râdu XV/154
a-gar < IMxIM râdu XV/154
a-gar < LAGABxA+GAR ugar KA2 URU.KI XIV/180
a-gar-ga-ra < NUN-t. nun tenû: agargarû XIV/401
a-gar-ga-ra < NUN-t.HA agargarû XV/152
a-gar-ga-ra < ¤NUN.HU agargarû poissons III/140
a-gar-gar piqqannu XVII/156
a-gar2 < ¤AGAR2 ugaru plaine III/109
a-gar2-edin-na arnabu VIII,2/68
a-gar3 < LAGABxIGI-g. XIV/180
a-gar3-nigin sahhirat ugari XVI/121
a-gar5 abaru VII/139
a-gar5 uguppum XIII/84
a-geštin-na ṭabatu XVI/301
a-geštu2-ga mû uznim XIII/86
a-gi-aš-gi4 dinnamû; ašpalku XII/142
a-gi-aš-gi4 ahuru XII/143
a-gi4 šibbu XVI/217
a-gi4-a mihṣu ša A XVI/182
a-gi4-a naqaru ša URU XVII/183
a-gi4-a (a-gar-ra) šanunu teindre IVE/33
a-gi6 agûm XIII/37
a-gi6-a agû ša mê XVI/120
a-gi6-en-na agû elû XVI/228
a-gin7 comment (est-ce possible)? IVO/64
a-gir5 šulû ša A.MEŠ XVI/236
a-gir5-gir5-re sekiru XVI/89
a-gir5-gir5-re šalû XVII/34
a-gizzalx na-AH-lum (na’lu) maladie IX/77
a-gu < TUN3-g. agû XIV/477
a-gum2-ma egumû XIII/84
a-guz eguzû XIII/84
a-ha-an-du8-du8 nešûm empoisonner IVO/116
a-ha-an-šum nušû XVI/147
a-HAR-ra mê harri XIII/85
a-hi-AŠ zamar XVI/118
a-hi-aš ṣibit appi XVII/74
a-hu-ud ki ahud XI/45
a-i-ri-nig2-ar2-ra šešet NIG2.HAR.RA XIII/87
a-i-ri-še-munu3(DIM2) šešet buqli XIII/87
a-ia < A abum; mû XIV/128
a-id2-da-ba-e nappašu ša ID2 XVI/64

Pages