Glossary

Glossaries

Proper Nouns
Sumerian
Akkadian
   A
   B
   D
   E
   G
   H
   I
   K
   L
   M
   N
   P
   Q
   R
   S
   
   Š
   T
   
   U
   W
   Z

R

ccpo Browsable HTML: R

Version of 2017-08-18:08H:34M:1503059654s

raʾābu [SHAKE] (V)

3 instances

Written forms:i-ra-ʾu-bu; ra-a-bi; ra-ʾa-bu.

Normalized forms:iraʾūbū (i-ra-ʾu-bu); raʾābu (ra-ʾa-bu); râbi (ra-a-bi).

1. being angry (N) (1x/33%)

2. shake (1x/33%)

3. shaking (N) (1x/33%)


raʾi [DEFINITELY] (AV)

1 instance

Written forms:ra-i.

Normalized forms:raʾi (ra-i).

1. definitely (1x/100%)


raʾību [SHIVERING] (N)

1 instance

Written forms:ra-ʾi-i-bu.

Normalized forms:raʾību (ra-ʾi-i-bu).

1. shivering (1x/100%)


rāʾimu [LOVER] (N)

1 instance

Written forms:ra-ʾi-im.

Normalized forms:rāʾim (ra-ʾi-im).

1. lover (1x/100%)


rabābu [BE WEAK] (V)

1 instance

Written forms:ra-ba-bu.

Normalized forms:rabābu (ra-ba-bu).

1. being weak (N) (1x/100%)


rabāṣu [LIE DOWN] (V)

5 instances

Written forms:NU₂iṣ.

Normalized forms:irabbiṣ (NU₂iṣ).

1. lie down (5x/100%)


rabbiš [GENTLY] (N)

2 instances

Written forms:rab-biš.

Normalized forms:rabbiš (rab-biš).

1. gently (2x/100%)


rabbu [SOFT] (AJ)

4 instances

Written forms:TURdi-di.TUR; rab-bu; ŠU.DUL.

Normalized forms:rabbu (TURdi-di.TUR, rab-bu, ŠU.DUL).

1. soft (4x/100%)


rabiānum [MAYOR] (N)

1 instance

Written forms:ra-ba-an-nu.

Normalized forms:rabannu (ra-ba-an-nu).

1. mayor (1x/100%)


rābiṣu [LURKER] (N)

4 instances

Written forms:MAŠKIM.

Normalized forms:rābiṣ (MAŠKIM); rābiṣu (MAŠKIM).

1. (a demon) (4x/100%)


rabītu [CAPITAL CITY] (N)

1 instance

Written forms:ra-bi-ti-šu₂.

Normalized forms:rabītīšu (ra-bi-ti-šu₂).

1. capital city (1x/100%)


rabṣu [RECUMBENT] (AJ)

1 instance

Written forms:rab-ṣu.

Normalized forms:rabṣu (rab-ṣu).

1. recumbent (1x/100%)


rabû [BE BIG] (V)

9 instances

Normalized forms:irabbû (i-ra-bu-u); irbi (ŠU₂); rabû (ra-bu-u, ra-bu-u₂, šarŠAR₂); rubbû (ru-ub-bu-u).

1. be big (2x/22%)

2. being big (N) (2x/22%)

3. being big (2x/22%)

4. bringing up (N) (3x/33%)


rabû [BIG] (AJ)

33 instances

Normalized forms:rab (lu₂GAL); rabâ (GAL); rabīma (GAL-ma); rabīta (GALta); rabû (GAL, GALu, GALu₂, ra-bu-u₂); rabûti (GAL-MEŠ); rabûtu (GAL.GAL).

1. big (5x/15%)

2. great (25x/76%)

3. large (2x/6%)

4. overseer (N) (1x/3%)


rabû [BIG ONE] (N)

3 instances

Written forms:lu₂GAL.

Normalized forms:rab (lu₂GAL).

1. overseer (3x/100%)


rabû [SET] (V)

32 instances

Normalized forms:irbi (ir-bi, ŠU₂); irbima (ŠU₂-ma); irbû (ŠU₂u₂); rabêšu (GAL-šu₂); rabû (ra-bu-u₂, ŠU₂).

1. disappear (16x/50%)

2. set (10x/31%)

3. setting (N) (6x/19%)


radādu [CHASE] (V)

4 instances

Written forms:SAR; ra-da-da; ra-da-du.

Normalized forms:radāda (ra-da-da); radādu (SAR, ra-da-du).

1. chasing (N) (4x/100%)


raddu [PURSUED ONE] (N)

1 instance

Written forms:ra-ad-du.

Normalized forms:raddu (ra-ad-du).

1. pursued one (1x/100%)


rādu [RAINSTORM] (N)

2 instances

Written forms:AGAR₅(IM%IM); ra-a-du.

Normalized forms:rādu (AGAR₅(IM%IM), ra-a-du).

1. rainstorm (2x/100%)


raggu [WICKED] (AJ)

1 instance

Written forms:rag-gu.

Normalized forms:raggu (rag-gu).

1. wicked (1x/100%)


rahāṣu [FLOOD] (V)

6 instances

Normalized forms:irtanahhaṣ (ir-ta-na-ḫaṣ); rahāṣma (RAaṣ-ma); rahāṣu (BAL, ra-ḫa-ṣu).

1. flooding (N) (5x/83%)

2. wash (1x/17%)


rahāṣu [TRAMPLE] (V)

5 instances

Written forms:RAiṣ; i-ra-aḫ-ḫi-iṣ.

Normalized forms:irahhiṣ (RAiṣ, i-ra-aḫ-ḫi-iṣ).

1. devastate (4x/80%)

2. kick (1x/20%)


rakābu [RIDE] (V)

3 instances

Written forms:U₅; ir-ta-na-kab.

Normalized forms:irkab (U₅); irtanakkab (ir-ta-na-kab).

1. mount (1x/33%)

2. ride (2x/67%)


rakāsu [BIND] (V)

10 instances

Normalized forms:irraksu (ir-rak-su); rakās (ra-kas); rakāsu (LAL, ra-ka-su); tarakkas (ta-ra-ak-ka-as, ta-rak-kas, tara-kas).

1. bind (4x/40%)

2. binding (N) (5x/50%)

3. set out (1x/10%)


rakbu [RIDDEN] (AJ)

3 instances

Written forms:rak-bat.

Normalized forms:rakbat (rak-bat).

1. ridden (3x/100%)


raksu [BOUND] (AJ)

2 instances

Written forms:ra-ak-sa-at; rak-su.

Normalized forms:raksat (ra-ak-sa-at); raksu (rak-su).

1. bound (1x/50%)

2. wearing (1x/50%)


ramāku [BATHE] (V)

6 instances

Written forms:TU₅; i-ra-muk.

Normalized forms:irammuk (i-ra-muk); irmuk (TU₅).

1. bathe in (5x/83%)

2. bathe (1x/17%)


ramāmu [ROAR] (V)

3 instances

Written forms:i-ram-mu-um.

Normalized forms:irammum (i-ram-mu-um).

1. roar (3x/100%)


ramku [WASHED] (AJ)

1 instance

Written forms:ra-an-ki.

Normalized forms:ranki (ra-an-ki).

1. washed (1x/100%)


ramû [SLACKEN] (V)

7 instances

Normalized forms:irammû (i-ram-mu-u₂); irmû (ir-mu-u₂); ramû (TU.LU, ra-mu-u, ra-mu-u₂); urammû (u₂-ram-mu-u₂).

1. loosening (N) (1x/14%)

2. release (1x/14%)

3. slacken (3x/43%)

4. slackening (N) (2x/29%)


ramû [THROW] (V)

5 instances

Written forms:GARga-ar₂; ra-mu-u₂.

Normalized forms:ramû (GARga-ar₂, ra-mu-u₂).

1. dwelling (N) (5x/100%)


râmu [LOVE] (V)

1 instance

Written forms:ru-mu-mu.

Normalized forms:rummumu (ru-mu-mu).

1. fawning (N) (1x/100%)


rāmu [(BE)LOVED] (AJ)

2 instances

Written forms:ra-a-mu.

Normalized forms:rāmu (ra-a-mu).

1. (be)loved (2x/100%)


rapādu [(A DISEASE OF THE JOINTS?)] (N)

1 instance

Written forms:ra-pa-du.

Normalized forms:rapādu (ra-pa-du).

1. (a disease of the joints?) (1x/100%)


rapādu [ROAM] (V)

5 instances

Written forms:ra-pa-du; u₂-rap-pa-du; ŠU.DAG.

Normalized forms:rapādu (ra-pa-du, ŠU.DAG); urappadu (u₂-rap-pa-du).

1. roam (1x/20%)

2. roaming (N) (4x/80%)


rapāqu [HOE] (V)

1 instance

Written forms:i-rap-pi-qu.

Normalized forms:irappiqu (i-rap-pi-qu).

1. hoe (1x/100%)


rapāsu [BEAT] (V)

1 instance

Written forms:ra-pa-aš₂.

Normalized forms:rapās (ra-pa-aš₂).

1. beating (N) (1x/100%)


rapāšu [BE(COME) BROAD] (V)

15 instances

Normalized forms:irappiš (DAGAL, DAGALpi₂-, PEŠ.PEŠ, i-rap-piš); rapāš (ra-pa-aš₂); rapāšu (PEŠ, ra-pa-šu₂, ŠAL).

1. be(com)ing broad (N) (7x/47%)

2. be(come) broad (3x/20%)

3. expand (3x/20%)

4. widening (N) (2x/13%)


rapšu [BROAD] (AJ)

1 instance

Written forms:rap-ša₂-tu.

Normalized forms:rapšatu (rap-ša₂-tu).

1. broad (1x/100%)


rapšu [WIDE] (AJ)

6 instances

Written forms:DAGAL; DAGAL.; DAGAL; rap-ša₂.

Normalized forms:rapeš (DAGAL); rapšā (rap-ša₂); rapšat (DAGAL, DAGAL.).

1. extensive (2x/33%)

2. wide (4x/67%)


raqqiš [THINLY] (AV)

1 instance

Written forms:raq-qi₂-.

Normalized forms:raqqiš (raq-qi₂-).

1. thinly (1x/100%)


raqqû [OIL-PERFUMER] (N)

2 instances

Written forms:ra-qi-i; ŠIM.SAR.

Normalized forms:raqî (ra-qi-i); raqqî (ŠIM.SAR).

1. oil-perfumer (2x/100%)


raqqu [THIN] (AJ)

2 instances

Written forms:ra-qa-tu₄; raq-qa-tu₄.

Normalized forms:raqqatu (ra-qa-tu₄, raq-qa-tu₄).

1. thin (2x/100%)


raqqu [TORTOISE] (N)

1 instance

Written forms:BAL.GIku₆.

Normalized forms:raqqi (BAL.GIku₆).

1. tortoise (1x/100%)


rasābu [SMITE] (V)

4 instances

Written forms:i-ra-sib; ra-sa-bu.

Normalized forms:irassip (i-ra-sib); rasābu (ra-sa-bu).

1. smite (2x/50%)

2. smiting (N) (2x/50%)


râṣu [RUSH (HELP)] (V)

1 instance

Written forms:ri-ṣa-am-ma.

Normalized forms:rīṣam-ma (ri-ṣa-am-ma).

1. rush (help) (1x/100%)


râṣu [RUSH (TO HELP)] (V)

3 instances

Written forms:DAḪ; ra-a-ṣa.

Normalized forms:râṣa (DAḪ, ra-a-ṣa).

1. rushing (to help) (N) (3x/100%)


rašbu [TERRIFYING] (AJ)

1 instance

Written forms:ra-aš₂-bi.

Normalized forms:rašbi (ra-aš₂-bi).

1. terrifying (1x/100%)


rašku [DRIED] (AJ)

2 instances

Written forms:ra--kat₂; ra-aš₂-ku.

Normalized forms:raškat (ra--kat₂); rašku (ra-aš₂-ku).

1. dried (2x/100%)


rāšû [POSSESSOR] (N)

1 instance

Written forms:ra-aš₂.

Normalized forms:rāš (ra-aš₂).

1. possessor (1x/100%)


rašû [ACQUIRE] (N)

6 instances

Written forms:TUKši.

Normalized forms:irašši (TUKši).

1. acquire (6x/100%)


rašubbatu [TERRIFYING APPEARANCE] (N)

1 instance

Written forms:ra-šub-bat.

Normalized forms:rašubbat (ra-šub-bat).

1. terrifying appearance (1x/100%)


rēʾû [SHEPHERD] (N)

5 instances

Written forms:SIPA; re-ʾ-um; re-ʾ-u₂; lu₂SIPA.

Normalized forms:rēʾî (lu₂SIPA); rēʾû (SIPA, re-ʾ-u₂); rēʾûm (re-ʾ-um).

1. shepherd (5x/100%)


rēʾûtu [SHEPHERDSHIP] (N)

1 instance

Written forms:re-ʾu-u₂-ti.

Normalized forms:rēʾûti (re-ʾu-u₂-ti).

1. shepherdship (1x/100%)


rebītu [ABDOMEN] (N)

1 instance

Written forms:ri-bit-su.

Normalized forms:ribissu (ri-bit-su).

1. abdomen (1x/100%)


rebītu [SQUARE] (N)

1 instance

Written forms:SILA.DAGAL.LA.

Normalized forms:rebīti (SILA.DAGAL.LA).

1. square (1x/100%)


rebû [FOURTH] (N)

1 instance

Written forms:re-bi-i.

Normalized forms:rebî (re-bi-i).

1. fourth (1x/100%)


rebû [FOURTH] (NU)

3 instances

Written forms:4-u₂; re-bi-ša₂; re-bu-u₂.

Normalized forms:rebīša (re-bi-ša₂); rebû (4-u₂, re-bu-u₂).

1. fourth (3x/100%)


redîš [IN SUCCESSION] (AV)

1 instance

Written forms:re-diš.

Normalized forms:redîš (re-diš).

1. in succession (1x/100%)


rehû [POUR OUT] (V)

4 instances

Normalized forms:rahû (ra-ḫu-u₂); rehû (re-ḫu-u, re-ḫu-u₂).

1. having sexual intercourse with (N) (1x/25%)

2. pouring out (N) (3x/75%)


rehû [POURED OUT] (AJ)

1 instance

Written forms:re-ḫu-u.

Normalized forms:rehû (re-ḫu-u).

1. poured out (1x/100%)


rēmēnû [MERCIFUL] (AJ)

1 instance

Written forms:reme-nu-u₂.

Normalized forms:rēmēnû (reme-nu-u₂).

1. merciful (1x/100%)


rēmu [WOMB] (N)

6 instances

Written forms:ARḪUŠ; re-e-mu.

Normalized forms:rēmu (ARḪUŠ, re-e-mu).

1. mercy (6x/100%)


rêmu [BE MERCIFUL] (V)

2 instances

Written forms:i-ri-im-mu; re-e-mu.

Normalized forms:irimmu (i-ri-im-mu); rêmu (re-e-mu).

1. be merciful (1x/50%)

2. being merciful (N) (1x/50%)


rêqu [BE(COME) DISTANT] (V)

1 instance

Written forms:i-re-e-qu.

Normalized forms:irēqu (i-re-e-qu).

1. go far away (1x/100%)


rēšiš [LIKE A SLAVE] (AV)

1 instance

Written forms:re-ši-.

Normalized forms:rēšiš (re-ši-).

1. like a slave (1x/100%)


rēštu [BEGINNING] (N)

3 instances

Normalized forms:rēšēti (re-še-e-ti); rēšētu (re-še-e-tu₂); rēšti (reš-ti).

1. beginning (1x/33%)

2. peak (2x/67%)


rēštû [FIRST] (NU)

1 instance

Written forms:reš-tu-u₂.

Normalized forms:rēštû (reš-tu-u₂).

1. first-born (AJ) (1x/100%)


retû [DRIVE IN] (V)

13 instances

Normalized forms:irtenetti (ir-te-ne₂-et-ti); retû (DU₃, SI, re-tu-u, re-tu-u₂); urtattu (ur-GA-at-tu₂, ur-gaGA-at-tu₂).

1. drive in (1x/8%)

2. driving in (N) (8x/62%)

3. stare (2x/15%)

4. staring (N) (2x/15%)


riāhu [REMAIN] (V)

4 instances

Written forms:i-ri-iḫ-ḫa; ra-a-ḫu.

Normalized forms:irihhā (i-ri-iḫ-ḫa); râhu (ra-a-ḫu).

1. remain (3x/75%)

2. remaining (N) (1x/25%)


ribqu [HOED] (AJ)

2 instances

Written forms:ri-ib-qu.

Normalized forms:ribqu (ri-ib-qu).

1. hoed (2x/100%)


rību [SETTING] (N)

2 instances

Written forms:ŠU₂.

Normalized forms:rību (ŠU₂).

1. sunset (2x/100%)


riddu [(GOOD) CONDUCT] (N)

1 instance

Written forms:rid-di.

Normalized forms:riddi (rid-di).

1. (good) conduct (1x/100%)


ridûtu [APPROPRIATION] (N)

4 instances

Written forms:DU; ri-da-a-tu₄; ri-du-tu; ri-du-tu₂.

Normalized forms:ridâtu (ri-da-a-tu₄); ridûtu (DU, ri-du-tu, ri-du-tu₂).

1. appropriation (3x/75%)

2. persecution (1x/25%)


rihṣu [FLOOD(ING)] (N)

2 instances

Written forms:RA; ri-iḫ-ṣu.

Normalized forms:rihṣi (RA); rihṣu (ri-iḫ-ṣu).

1. flood(ing) (2x/100%)


rihûtu [PROGENY] (N)

5 instances

Normalized forms:rihût (ri-ḫu-ut); rihûtu (A.RI.A, ri-ḫu-tu₂, ri-ḫu-tu₄).

1. progeny (5x/100%)


rīmtu [WILD COW] (N)

2 instances

Written forms:SUN₂; ri-im-tu₄.

Normalized forms:rīmtu (SUN₂, ri-im-tu₄).

1. wild cow (2x/100%)


rimûtu [(KIND OF PARALYSIS)] (N)

1 instance

Written forms:ri-mu-tu₂.

Normalized forms:rimûtu (ri-mu-tu₂).

1. (kind of paralysis) (1x/100%)


ripittu [STRAYING] (N)

1 instance

Written forms:ri-pi-it-tu₄.

Normalized forms:ripittu (ri-pi-it-tu₄).

1. straying (1x/100%)


riqītu [(RUMINANT’S THIRD) STOMACH] (N)

2 instances

Normalized forms:riqītu (ri-qit-tu₂, ri-qi₂-it-tu₂).

1. (ruminant’s third) stomach (2x/100%)


rīqu [AROMATIC SUBSTANCE] (N)

3 instances

Written forms:u₂ŠIM.ŠEŠ; ŠIM; ŠIMšim.

Normalized forms:rīq (ŠIM); rīqī (u₂ŠIM.ŠEŠ); rīqu (ŠIMšim).

1. aromatic substance (3x/100%)


rīqu [EMPTY] (AJ)

4 instances

Written forms:SUD; ri-qi₂.

Normalized forms:rīqi (SUD, ri-qi₂).

1. empty (1x/25%)

2. moonless (3x/75%)


risittu [SOAKING] (N)

1 instance

Written forms:ri-si-it-tu₂.

Normalized forms:risittu (ri-si-it-tu₂).

1. soaking (1x/100%)


rīṣu [HELP] (N)

2 instances

Written forms:A₂.DAḪ; ri-ṣa.

Normalized forms:rīṣa (ri-ṣa); rīṣu (A₂.DAḪ).

1. help (2x/100%)


rišûtu [(A SKIN DISEASE)] (N)

4 instances

Normalized forms:rišûtu (SA.UMBIN.AG.AG, ri-šu-tu, ri-šu-tu₄, ri-šu₂-tu₂).

1. (a skin disease) (2x/50%)

2. redness (2x/50%)


rišûtu [REDNESS] (N)

1 instance

Written forms:SA.UMBIN.AG.AG.

Normalized forms:rišûtu (SA.UMBIN.AG.AG).

1. redness (1x/100%)


rittu [HAND] (N)

4 instances

Written forms:KIŠIB; rit-ta-šu₂; rit-ti.

Normalized forms:rittašu (rit-ta-šu₂); ritti (rit-ti); rittu (KIŠIB).

1. claw (2x/50%)

2. hand (2x/50%)


rîtu [PASTURE] (N)

2 instances

Written forms:ri-ʾ-i-tu₄; ri-ʾi-i-tu₄.

Normalized forms:riʾītu (ri-ʾ-i-tu₄, ri-ʾi-i-tu₄).

1. pasture (2x/100%)


riṭṭu [NOISE] (N)

2 instances

Written forms:ri-iṭ-ṭu.

Normalized forms:riṭṭu (ri-iṭ-ṭu).

1. noise (2x/100%)


ruʾtu [SPITTLE] (N)

2 instances

Written forms:UḪ₂; u₂ru-ut.

Normalized forms:ruʾta (UḪ₂); rut (u₂ru-ut).

1. spittle (2x/100%)


ruʾtum [SPITTLE] (N)

1 instance

Written forms:ru-ʾu-tu.

Normalized forms:ruʾtum (ru-ʾu-tu).

1. spittle (1x/100%)


rūʾu [COLLEAGUE] (N)

1 instance

Written forms:ru-ʾu.

Normalized forms:rūʾu (ru-ʾu).

1. colleague (1x/100%)


rubṣu [LITTER] (N)

1 instance

Written forms:ru-bu-uṣ.

Normalized forms:rubuṣ (ru-bu-uṣ).

1. litter (1x/100%)


rūbu [ANGER] (N)

1 instance

Written forms:ru-ub-bu.

Normalized forms:rubbu (ru-ub-bu).

1. anger (1x/100%)


rubû [PRINCE] (N)

9 instances

Written forms:NUN; SI; ru-bu-u₂.

Normalized forms:rubû (NUN, SI, ru-bu-u₂).

1. prince (9x/100%)


rugbu [LOFT] (N)

2 instances

Written forms:rug-bi; rug-bu.

Normalized forms:rugbi (rug-bi); rugbu (rug-bu).

1. loft (2x/100%)


rugummû [LEGAL CLAIM] (N)

1 instance

Written forms:ru-gum-ma-ne₂-e.

Normalized forms:rugummānê (ru-gum-ma-ne₂-e).

1. legal claim (1x/100%)


ruppudu [ROAMING] (AJ)

2 instances

Written forms:ru-up-pu-du.

Normalized forms:ruppudu (ru-up-pu-du).

1. roaming (2x/100%)


ruqqu [CAULDRON] (N)

1 instance

Written forms:ŠEN.

Normalized forms:ruqqi (ŠEN).

1. cauldron (1x/100%)


rūqu [DISTANCE] (N)

1 instance

Written forms:ru-u₂-qu.

Normalized forms:rūqu (ru-u₂-qu).

1. distance (1x/100%)


rūqu [DISTANT] (AJ)

6 instances

Normalized forms:rūqātu (SUD-MEŠ); rūqēti (SU₃-ME); rūqu (ru-qu, ru-u₂-qu); rūqūti (BAD.DU, ru-qu-ti₃).

1. deep (1x/17%)

2. distant (5x/83%)


ruššukum [DRIED OUT] (AJ)

1 instance

Written forms:ru--šu-kat₃.

Normalized forms:ruššukat (ru--šu-kat₃).

1. dried out (1x/100%)


rūšu [DIRT] (N)

2 instances

Written forms:ru-ši-; ru-šu-.

Normalized forms:rūšiš (ru-ši-); rūšuš (ru-šu-).

1. dirt (2x/100%)